A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

Phương án đúng là c Bởi vì:

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Chương XXI gồm có 09 tội danh (Điều 265, Điều 266 vắ từ Điều 286 đến Điều 290, Điều 299, Điều 303, Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015).