Nhưng việc bồi thường lại chưa thực hiện gia đình tôi chưa được nhận số tiền bồi thường về đất và các vật kiến trúc trên đất. Theo Nghị định 187, NĐ 84 thực hiện luật đất đai năm 2003 thì áp giá phải trả là theo khung giá đất năm 2015. Theo Luật đất đai năm 2013 và theo NĐ 47/2014 về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì gia đình chúng tôi được nhà nước trả tiền bồi thường theo bảng giá đất của năm 2015 hay áp giá của năm 2010. Theo chủ đầu tư cho biết là không chi trả cho gia đình chúng tôi theo khung giá đất của năm 2015 mà trả theo giá đất của năm 2010.

Xin cảm ơn luật sư!

Người hỏi: N.Q.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

Luật sư tư vấn cách áp giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải quyết như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật đất đai 2013;

Nội dung

Căn cứ vào điểm đ, khoản 4 Điều 114 của Luật đất đai 2013 quy định về giá đất cụ thể trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành sẽ được áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

"Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

 đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất".

Như vậy khi thu hồi về đất thì bảng giá đất được UBND cấp tỉnh công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ và có giá trị là 5 năm. 

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

Tuy nhiên, nó sẽ có một số trường hợp ngoại lệ là theo quy định tại điều khoản chuyển tiếp tại điều 210 của Luật đất đai 2013 về phương thức áp dụng quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất khi nó chuyển giao giữa luật mới và luật cũ, nghĩa là các dự án thu hồi theo luật cũ nhưng chưa tiến hành bồi thường xong tại khoản 6 điều 210 luật đất đai 2013 có quy định 

"6. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này".

Tại khoản 6 này sẽ có hai trường hợp xảy ra:

+) Thứ nhất: Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày luật này có hiệu lực thì sẽ không áp dụng theo quy định của luật này. 

Nếu như đã chi trả xong tiền bồi thường xong trước thời điểm luật đất đai 2013 có hiệu lực (1/7/2014), theo như anh mô tả thì có thể thấy trường hợp của anh không thuộc trường hợp này vì vẫn chưa tri trả tiền bồi thường cho gia đình anh.

+) Thứ hai: Trường hợp đang chi trả tiền bồi thường nhưng các phương án về bồi thường, hổ trợ, tái định cư đã được phê duyệt trước thời điểm luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật đất đai 2013. 

Còn nếu như đã có phương án bồi thường nhưng phương án chưa được phê duyệt thì sẽ được áp dụng các quy định về bồi thường theo quy định của luật đất đai 2013.

Phương án bồi thường đã được phê duyệt khi được UBND cấp có thẩm quyền thu hồi đất phê duyệt và đã được niêm yết, công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tại điểm sinh hoạt chung của dân cư nơi có đất bị thu hồi theo như khoản 3 điều 69, điểm a, b của luật đất đai 2013.

"3. Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 66 của Luật này quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày;

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc yêu cầu bồi thường hoặc lấy lại đất khai hoang phục hóa bị xã thu hồi?

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng";

Như vậy, anh có thể xem xét xem phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư này đã được phê duyết chưa, nếu như đã được phê duyệt và phê duyệt vào thời điểm luật này chưa có hiệu lực thì bên chủ đầu tư họ trả lời vẫn áp dụng theo quy định bảng giá đất 2010 là đúng theo quy định của pháp luật.

Còn nếu như phương án bồi thường chưa được phê duyệt đến ngày luật này có hiệu lực thì sẽ áp dụng theo bảng giá đất 2015. 

Anh có thể căn cứ vào các quy định về phê duyệt phương án bồi thường để dựa theo tình hình thực tế tại địa phương xem là phương án đấy đã được phê duyệt và niêm yết công khai tại UBND cấp xã và nơi sinh hoạt tập thể tại thôn xóm chưa để xem bên chủ đầu tư nói bồi thường theo bảng giá đất 2010 có đúng không?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai.

 

>> Xem thêm:  Phí, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp mới sổ đỏ với đất ở nông thôn ?