Căn nhà đã được sang tên công ty, C vừa là chủ tịch hội đồng thành viên đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Vậy, việc các bên tự định giá tài sản như vậy có đúng không, C có được đồng thời giữ các chức danh nêu trên không? căn cứ pháp lý ?

Người gửi : Quynh Quynhcoi

Luật sư trả lời:

1. Tài sản góp vốn

Theo quy định của pháp luật, nếu 3 chủ sở hữu công ty có thỏa thuận thì C hoàn toàn có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Điều 35 luật doanh nghiệp năm 2014 được quy định như sau:

Điều 35: Tài sản góp vốn:
1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Giá trị tài sản gớp vốn được xác định theo kết quả thẩm định gía của tổ chức thẩm định giá hoặc theo sự nhất trí, thỏa thuận của các thành viên trong công ty- việc xác định giá theo sự thỏa thuận dựa trên tinh thần trung thực, pháp luật nghiêm cấm việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thức tế ( quy định tại ddieuf 17- luật doanh nghiệp 2014). Quy định cụ thể về việc xác định giá và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được quy định tại luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

Điều 37. Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hựop tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

2. C có được kiêm nhiệm đồng thời hai chức danh không?

Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về việc hạn chế một cá nhân có thể kiêm nhiệm nhiều chức danh tại doanh nghiệp. Tức là C có thể vừa là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo sự thỏa thuận của 3 thành viên góp vốn khi sáng lập công ty đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên với nhiệm kỳ 05 năm theo kết quả phiếu bầu của hội đồng thành viên, thể thức bỏ phiếu được quy định cụ thể tại điều lệ công ty bạn.

Điều 57. Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê