1. Công ty mới thành lập, nhưng phát hiện là thiếu một số ngành nghề kinh doanh. Cho mình hỏi bên Luật Minh Khuê có làm bổ sung không ? Nếu có thì phí bao nhiêu (ngành nghề không có điều kiện)

2. Công ty mình là công ty cổ phần: các công việc như họp lần đầu, bầu bán, bổ nhiệm thế nào?

3. Công ty mình hiện chỉ có đúng 3 người vừa làm vừa là cổ đông. Có phải làm hợp đồng không ? Lương tối thiểu bao nhiêu cho cả Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

4. Có bắt buộc có kế toán trưởng hoặc kế toán viên không ?

5. Mình cần ký hợp đồng với 1 bạn khác, thì lương tối thiểu là bao nhiêu ? Có phải làm bảo hiểm không ?

Rất mong sớm nhận được tư vấn từ Luật Minh Khuê! Trân trọng! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

I. Cơ sở pháp lý:

-Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

-Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

-Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

-Luật Kế toán 2003 

II. Nội dung tư vấn:

1. Về vấn đề đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn muốn đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Công ty Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh, rút ngành nghề kinh doanh giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung trên một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và không phải đi lại nhiều lần. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này và chi phí bên công ty, bạn vui lòng gọi điện đến tổng đài 1900.6162.

2. Về vấn đề họp, bổ nhiệm

Cuộc họp trong công ty cổ phần là cuộc gặp mặt bàn bạc và thông qua nghị quyết của các thành viên trong hội đồng quản trị- cơ quan quản lí cao nhất của công ty Cổ phần. Cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành theo quy định tại Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014.

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?

- Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường

+ Họp định kì: ít nhất mỗi quý một lần do Chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập.

+ Ngoài ra Chủ tịch hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được đề nghị của một trong các cá nhân sau:

  • Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập.
  • Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác.
  • Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị.
  • Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

- Người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Những thành viên sau có quyền thay thế triệu tập cuộc họp nếu như Chủ tịch hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp theo đề nghị của họ: Ban kiểm soát, thành viên độc lập, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên điều hành của Hội đồng quản trị hoặc các cá nhân khác theo quy định của Điều lệ.

+ Đối với cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thì người triệu tập cuộc họp là thành viên có số phiếu bầu cao nhất trong đợt bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kì đó. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

- Thủ tục tiến hành cuộc họp:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp tới các thành viên và các Kiểm soat viên chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

>> Xem thêm:  Phân tích ưu nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên?

+ Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

+ Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

- Điều kiện tiến hành cuộc họp:

+ Có ít nhất ¾ tổng số thành viên dự họp đối với lần họp thứ nhất.

+ Có ít nhất hơn ½ tổng số thành viên dự họp đối với cuộc họp được triệu tập  lần thứ hai do cuộc họp thứ nhất không thành.

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

          + Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

          + Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu như được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận

          + Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác

          + Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Hội đồng quản trị tiến hành bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc theo quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp.

 3. Công ty bạn có ba người vừa làm việc vừa làm cổ đông thì không phải ký hợp đồng lao động. Căn cứ theo Điều 110 quy định về Công ty cổ phần:

"1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

>> Xem thêm:  Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn."

Về vấn đề lương tối thiểu cho cả Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, bạn có thể dựa theo Điều 158 Luật doanh nghiệp để điều chỉnh mức lương cho phù hợp và đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 158. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc

1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

>> Xem thêm:  Hợp đồng lao động là gì ? Xác định loại hợp đồng lao động có ý nghĩa như thế nào ?

b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Tiền lương thì không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định.

4. Về vấn đề người làm kế toán

Căn cứ quy định tại Điều 48 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và hướng dẫn tại Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh: Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng. Trường hợp chưa bố trí được người làm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Như vậy, trường hợp công ty của bạn chưa bố trí được người làm kế toán trưởng thì có thể cử người phụ trách kế toán và chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.

5. Vấn đề ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm cho người lao động:

Căn cứ theo khoản 1 điều 18 Bộ luật lao động 2012:

>> Xem thêm:  Lái xe của hợp tác xã trên 45 tuổi mới vào làm thì đóng bảo hiểm như thế nào ?

"Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động."

Như vậy, khi thuê nhân công vào làm việc tại công ty, bạn bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động. Bạn có thể lựa chọn một trong số các loại hợp đồng được quy định tại điều 22 Bộ luật lao động 2012.

 Theo quy định của luật BHXH thì Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải đóng BHXH từ ngày 01/01/2018.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Công ty có được giữ lương khi người lao động tự ý nghỉ việc không?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Doanh nghiệp.

 

>> Xem thêm:  Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ ra sao ?