A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Phương án đúng là A Bởi vì:

Căn cứ Điều 76 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Chương XXI gồm có 02 tội danh (Điều 300, Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015).