Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến

Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến - Ảnh minh họa

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

Đối tượng áp dụng của Luật Doanh nghiệp 2005 gồm:

1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp.

Trân trọng./.
Bộ phận Luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê