Phân chia di sản thừa kế theo di chúc là chia di sản thành các phần và giao cho những người thừa kế theo ý chí của người để lại di sản thể hiện trong di chúc.

Nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc.

Nếu di chúc xác định phân chia dị sản bằng hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó và phải chịu phần giảm sút giả trị của hiện vật tính đến thời điểm # phân chia di sản.

Nếu di chúc chỉ xác định phân chia theo tỉ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỉ lệ này tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.