- Nhận hàng từ bên giao;

- Bán hàng, phát hành hóa đơn bán hàng

- Thu tiền bán hàng đều nhờ một đơn vị thứ ba hỗ trợ thực hiện (và trả phí dịch vụ cho đơn vị đó) thì có được phép theo các quy định hiện hành liên quan của pháp luật không?

Cám ơn luật sư,

Người hỏi: Diệp Nguyễn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật trực tuyến của Công ty luật Minh Khuê,

Quy định pháp luật về đại lý thương mại

Luật sư tư vấn pháp luật thương mại trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

I. Cơ sở pháp lý:

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội

II. Nội dung tư vấn, giải quyết tình huống:

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

 Quy định Điều 174 luật thương mại co quy định Quyền của bên đại lý:

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

1. Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này;

2. Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

>> Xem thêm:  Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng cho cá nhân, doanh nghiệp

3. Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;

4. Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;

5. Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

 Quy định Điều 175 Luật thương mại 2005 Nghĩa vụ của bên đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

1. Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

2. Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

4. Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;

5. Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký chương trình Khuyến mại ?

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;

7. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

Căn cứ vào điều 174, 175 Luật thương mại 2005, nếu hai bên có thỏa thuận về đều nhờ một đơn vị thứ ba hỗ trợ thực hiện (và trả phí dịch vụ cho đơn vị đó) thì bên đại lí có quyền nhờ bên thứ ba thực hiện và trả phí. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phạt vi phạm hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành ?