CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 02/L-CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1999

LỆNH

Về việc công bố Pháp lệnh Du lịch

______________

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh Du lịch

Đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08 tháng 02 năm 1999./.

Chủ tịch nước

(Đã ký)

Trần Đức Lương