CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 115/LCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 1978

LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH SỐ 115/LCT NGÀY 2-12-1978 CÔNG BỐ

PHÁP LỆNH VỀ VIỆC ÂN GIẢM ÁN TỬ HÌNH VÀ XÉT DUYỆT

ÁN TỬ HÌNH.

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 63 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào nghị quyết ngày 30 tháng 11 năm 1978 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

NAY CÔNG BỐ

PHÁP LỆNH VỀ VIỆC ÂN GIẢM ÁN TỬ HÌNH VÀ XÉT DUYỆT ÁN TỬ HÌNH.

Chủ tịch nước

Chủ tịch

(Đã ký)

Tôn Đức Thắng