HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20-LCT/HĐNN7

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1986

PHÁP LỆNH

CỦAHỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 20-LCT/HĐNN7 NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 1986 SỬA ĐỔI VIỆC TÍNH CÁCĐỊNH MỨC BẰNG TIỀN TRONG ĐIỀU LỆ THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ ĐIỀU LỆ THUẾ HÀNGHOÁ

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Tiếp theo Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành theo Quyết định số 200-NQ/TVQHngày 18-1-1966 và Điều lệ thuế hàng hoá ban hành theo Nghị quyết số 487-NQ/QHK4ngày 26-9-1974 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, được bổ sung bằng Pháp lệnh ngày26 tháng 2 năm 1983;
Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;
Pháp lệnh này sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền về thuế công thương nghiệpvà thuế hàng hoá.

Điều 1

Giữ nguyên các định mức bằng tiềntrong Điều lệ thuế công thương nghiệp và Điều lệ thuế hàng hoá đã được ban hànhtheo Pháp lệnh ngày 26 tháng 2 năm 1983 của Hội đồng Nhà nước và nay được tínhbằng tiền Ngân hàng mới.

Điều 2

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh này.

Trường Chinh

(Đã ký)