PHÁP LỆNH

VỀ VIỆCBẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Căn cứ vào Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Để nhân dân sử dụng quyền làm chủ nước nhà và xây dựng cơ quanquyền lực Nhà nước của mình ở địa phương,

Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhândân các cấp như sau:

CHƯƠNGI

NGUYÊNTẮC CHUNG

Điều 1

Việc bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp vàbỏ phiếu kín.

Điều 2

Công dân nước Việt Nam dân chủcộng hoà, không phân biệt dân tộc, nòi giống, nam nữ, thành phần xã hội, tôngiáo, tín ngưỡng, tình trạng tài sản, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạncư trú, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và từ 21 tuổi trở lên đều cóquyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 3

Công dân đang ở trong quân đội cóquyền bầu cử và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo điều 2 của pháplệnh này.

Điều 4

Những người bị toà án hoặc phápluật tước quyền bầu cử, ứng cử và những người mất trí không có quyền bầu cử vàứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 5

Kinh phí về tổ chức bầu cử đạibiểu Hội đồng nhân dân các cấp do ngân sách Nhà nước chịu.

CHƯƠNGII

DANHSÁCH CỬTRI

Điều 6

Lúc lập danh sách cử tri, nhữngcông dân có quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đều được ghi tênvào danh sách cử tri ở nơi cư trú.

Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vàomột danh sách cử tri.

Điều 7

Danh sách cử tri do cáC Uỷ banhành chính thị xã, khu phố, thị trấn, xã lập theo khu vực bỏ phiếu.

Danh sách cử tri ở các đơn vịquân đội và công an nhân dân vũ trang do các ban chỉ huy đơn vị quân đội vàcông an nhân dân vũ trang lập cho mỗi khu vực bỏ phiếu.

Điều 8

Chậm nhất là 30 ngày trước ngàybầu cử, phải niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở các Uỷ ban hành chính thị xã,khu phố, thị trấn, xã hoặc ở những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu. Đồngthời phải thông báo cho nhân dân biết việc niêm yết đó để nhân dân tham giakiểm tra danh sách.

Điều 9

Khi kiểm tra danh sách cử tri,nếu thấy có sai lầm, thiếu sót thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày niêm yết,nhân dân có quyền khiếu nại hoặc báo cáo bằng giấy hay là bằng miệng với cơquan lập danh sách. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào một quyển sổnhững điều khiếu nại và báo cáo. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đượckhiếu nại và báo cáo, cơ quan lập danh sách phải giải quyết.

Nếu người khiếu nại hoặc báo cáochưa đồng ý về cách giải quyết đó, thì có quyền khiếu nại lên Toà án nhân dânhuyện, châu, thị xã, khu phố hoặc thành phố. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngàynhận được khiếu, các Toà án nhân dân nói trên phải giải quyết; quyết định củaToà án nhân dân là quyết định cuối cùng.

Điều 10

Từ khi công bố danh sách cử tricho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào đổi nơi cư trú thì có quyền xin giấy chứngnhận của Uỷ ban hành chính nơi cư trú để được ghi tên vào danh sách cử tri vàtham gia bỏ phiếu nơi cư trú mới. Khi cấp giấy chứng nhận, Uỷ ban hành chínhphải ghi ngay vào danh sách cử tri bên cạnh tên người cử tri đó: "đi bỏphiếu nơi khác".

CHƯƠNGIII

SỐĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Điều 11

- Nay quy định số đại biểu Hộiđồng nhân dân các cấp như sau:

1. Hội đồng nhân dân thị trấn vàxã.

Thị trấn và xã miền xuôi có từ2.000 nhân khẩu trở xuống bầu cử 20 đại biểu; có trên 2.000 nhân khẩu, thìngoài số 20 đại biểu tính cho 2.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 200 nhân khẩuthì được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không được quá 35 đại biểu.

Thị trấn và xã miền núi và hảiđảo có từ 700 nhân khẩu trở xuống bầu cử 20 đại biểu, có trên 700 nhân khẩu,thì ngoài số 20 đại biểu tính cho 700 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm từ 150 đến200 nhân khẩu thì được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không được quá 35 đạibiểu.

Các thị trấn và xã miền xuôi vàmiền núi có trên 6.000 nhân khẩu thì có thể bầu tới 40 đại biểu, nhưng số đạibiểu thị trấn và xã không được nhiều hơn số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp trêntrực tiếp.

Các xã dưới 300 nhân khẩu có thểbầu dưới 20 đại biểu.

2. Hội đồng nhân dân khu phố.

Khu phố có từ 20.000 nhân khẩutrở xuống bầu cử 30 đại biểu; có trên 20.000 nhân khẩu, thì ngoài số 30 đạibiểu tính cho 20.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 2.500 nhân khẩu thì được bầuthêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không được quá 50 đại biểu.

3. Hội đồng nhân dân thị xã.

Thị xã có từ 10.000 nhân khẩu trởxuống bầu cử 30 đại biểu; có trên 10.000 nhân khẩu, thì ngoài số 30 đại biểutính cho 10.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 1.500 nhân khẩu thì được bầu thêm 1đại biểu, nhưng tổng số không được quá 50 đại biểu.

4. Hội đồng nhân dân huyện vàchâu.

Huyện miền xuôi có từ 50.000 nhânkhẩu trở xuống bầu cử 35 đại biểu; có trên 50.000 nhân khẩu, thì ngoài số 35đại biểu tính cho 50.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 4.000 nhân khẩu thì đượcbầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số nói chung không quá 50 đại biểu.

Châu và huyện miền núi và hải đảocó từ 10. 000 nhân khẩu trở xuống bầu cử 30 đại biểu; có trên 10.000 nhân khẩu,thì ngoài số 30 đại biểu tính cho 10.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm từ 1.500đến 20.000 nhân khẩu thì được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không được quá50 đại biểu.

5. Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tỉnh miền xuôi có từ 250.000 nhânkhẩu trở xuống bầu cử 50 đại biểu; có trên 250.000 nhân khẩu, thì ngoài số 50đại biểu tính cho 250.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 20.000 nhân khẩu thì đượcbầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không được quá 120 đại biểu.

Tỉnh miền núi có từ 80.000 nhânkhẩu trở xuống bầu cử 50 đại biểu; có trên 80.000 nhân khẩu, thì ngoài số 50đại biểu tính cho 80.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 10.000 nhân khẩu thì đượcbầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không được quá 120 đại biểu.

6. Hội đồng nhân dân thành phố.

Thành phố có từ 60.000 nhân khẩutrở xuống bầu cử 50 đại biểu; có trên 60.000 nhân khẩu, thì ngoài số 50 đạibiểu tính cho 60.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 10.000 nhân khẩu thì được bầuthêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không được quá 140 đại biểu.

7. Hội đồng nhân dân khu tự trị.

Khu tự trị tuỳ theo tình hình dânsố và dân tộc ở từng nơi, cứ từ 2.000 đến 10.000 nhân khẩu thì bầu cử 1 đạibiểu, nhưng tổng số không được quá 150 đại biểu.

8. Hội đồng nhân dân khu HồngQuảng và khu vực Vĩnh Linh.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân khuHồng Quảng quy định như đối với các thành phố.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân khuvực Vĩnh Linh quy định như đối với các tỉnh miền xuôi.

Điều 12

Đối với các địa phương có nhiềudâN tộc thiểu số sống xen kẽ, có các khu vực công nghiệp tập trung hoặc nôngtrường, để cho các dân tộc thiểu số và công nhân có số đại biểu thích đángtrong Hội đồng nhân dân, Chính phủ có thể châm chước các tỷ lệ nói trên trongphạm vi mức tối đa đã quy định.

CHƯƠNGIV

ĐƠNVỊ BẦU CỬ VÀ KHU VỰC BỎ PHIẾU

Điều 13

Đại biểu Hội đồng nhân dân cáccấp được bầu theo đơn vị bầu cử.

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân xã là thôn hay là liên xóm.

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân thị trấn là đường phố hay là liên xóm.

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân thị xã là liên tiểu khu hay là liên xã (nếu có xã ngoại thị).

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân khu phố là tiểu khu hay là liên tiểu khu.

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân huyện, châu là xã hay là liên xã và thị trấn.

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh là huyện, thị xã và thành phố (nếu có thành phố thuộc tỉnh).

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân thành phố là khu phố ở nội thành và huyện ở ngoại thành.

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân khu tự trị là huyện hoặc liên huyện, châu và thị xã.

Trong các đơn vị nói trên, đơn vịnào được bầu từ 10 đại biểu trở lên thì có thể chia thành hai đơn vị bầu cửhoặc nhiều hơn.

Điều 14

Số đơn vị bầu cử đại biểu Hộiđồng nhân dân khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh trực thuộctrung ương, danh sách các đơn vị và số đại biểu cho mỗi đơn vị do Uỷ ban hànhchính khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh trực thuộc trung ươngđề nghị, Chính phủ duyệt y.

Số đơn vị bầu cử đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh trực thuộc, khu tự trị, huyện, châu, thành phố thuộc tỉnh,thị xã, khu phố, thị trấn, xã, danh sách các đơn vị và số đại biểu cho mỗi đơnvị do Uỷ ban hành chính cùng cấp đề nghị, Uỷ ban hành chính cấp trên trực tiếpduyệt y.

Điều 15

Các đơn vị bầu cử đại biểu Hộiđồng nhân dân cấp nào phải được Uỷ ban hành chính cấp ấy công bố chậm nhất là40 ngày trước ngày bầu cử.

Điều 16

Để nhân dân đi bỏ phiếu đượcthuận tiện, mỗi đơn vị bầu cử có thể chia thành nhiều khu vực bỏ phiếu, mỗi khuvực bao gồm từ 500 đến 2.500 nhân khẩu.

Đặc biệt ở những nơi như miềnnúi, hải đảo, v.v... có những thôn, xóm cách xa nhau, thì dù số nhân khẩu chưatới 500 người, cũng có thể thành lập một khu vực bỏ phiếu.

Các bệnh viện, nhà đỡ đẻ, nhà andưỡng, nhà nuôi người tàn tật có từ 50 cử tri trở lên, thì có thể tổ chức thànhkhu vực bỏ phiếu riêng.

Điều 17

Việc chia khu vực bỏ phiếu do cácUỷ ban hành chính thị xã, khu phố, thị trấn, xã định và phải được Uỷ ban hànhchính cấp trên trực tiếp phê chuẩn.

Điều 18

Các đơn vị quân đội và công annhân dân vũ trang sẽ tổ chức thành khu vực bỏ phiếu riêng.

CHƯƠNGV

HỘIĐỒNG BẦU CỬ, BAN BẦU CỬ, TỔ BẦU CỬ,

HỘIĐỒNG GIÁM SÁT VIỆC BẦU CỬ, ĐẠI BIỂU

HỘIĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN VÀ Xà

Điều 19

Những tổ chức phụ trách bầu cửđại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp gồm có: Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử, Tổbầu cử.

Riêng đối với việc bầu cử đạibiểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã, thì ngoài những tổ chức nói trên, ở cấphuyện, châu, thành phố thuộc tỉnh, thị xã có thể thành lập Hội đồng giám sátviệc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã để giúp đỡ và hướng dẫncho cuộc bầu cử ở thị trấn và xã tiến hành được tốt.

Điều 20

Hội đồng bầu cử.

Chậm nhất là 40 ngày trước ngàybầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào, thì Uỷ ban hành chính cấp ấy thànhlập một Hội đồng bầu cử gồm đại biểu các chính đảng và các đoàn thể trong địaphương, để:

a) Kiểm tra và đôn đốc việc thihành luật lệ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong địa phương;

b) Xét và giải quyết những khiếunại của nhân dân về công tác của các Ban bầu cử và Tổ bầu cử;

c) Tiếp nhận đơn ứng cử, lập vàniêm yết danh sách những người ứng cử, xét và giải quyết những khiếu nại vềviệc lập danh sách người ứng cử;

d) Tiếp nhận phiếu bầu cử của Uỷban hành chính cùng cấp, để phân phối cho các ban bầu cử, chậm nhất là 10 ngàytrước ngày bầu cử;

đ) Tiếp nhận và kiểm tra biên bảnbầu cử do các Ban bầu cử gửi đến, làm biên bản ghi kết quả cuộc bầu cử trongđịa phương;

e) Tuyên bố kết quả cuộc bầu cử;

g) Chuyển giao Uỷ ban hành chínhcùng cấp biên bản tổng kết bầu cử và những hồ sơ tài liệu về cuộc bầu cử.

Hội đồng bầu cử gồm từ 7 đến 21người. Hội đồng bầu ra một chủ tịch, một hoặc nhiều phó chủ tịch và một hoặcnhiều thư ký.

Danh sách Hội đồng bầu cử cấp khutự trị, thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh trực thuộc trung ương phải đượcChính phủ phê chuẩn.

Danh sách Hội đồng bầu cử các cấpkhác phải được Uỷ ban hành chính cấp trên trực tiếp phê chuẩn.

Điều 21

Ban bầu cử.

Chậm nhất là 30 ngày trước ngàybầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào, thì Uỷ ban hành chính cấp ấy thànhlập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử gồm đại biểu các chính đảng, các đoànthể nhân dân trong địa phương, để:

a) Kiểm tra và đôn đốc các Tổ bầucử chấp hành đúng luật lệ bầu cử;

b) Kiểm tra việc lập và niêm yếtdanh sách cử tri;

c) Tiếp nhận phiếu bầu cử của Hộiđồng bầu cử để phân phối cho các Tổ bầu cử chậm nhất là 7 ngày trước ngày bầucử;

d) Kiểm tra và đôn đốc việc bốtrí các phòng bỏ phiếu;

đ) Kiểm tra công việc bầu cử tạicác phòng bỏ phiếu;

e) Tiếp nhận và kiểm tra biên bảnkiểm phiếu do các Tổ bầu cử gửi đến, làm biên bản ghi kết quả bầu cử trong đơnvị để gửi lên Hội đồng bầu cử.

Ban bầu cử gồm từ 5 đến 15 người.Ban bầu cử bầu ra một trưởng ban, một hoặc nhiều phó ban và một hoặc nhiều thưký.

Điều 22

Tổ bầu cử.

Chậm nhất là 20 ngày trước ngàybầu cử, các Uỷ ban hành chính thị xã, khu phố, thị trấn, xã thành lập ở mỗi khuvực bỏ phiếu một Tổ bầu cử gồm đại biểu các đoàn thể nhân dân trong địa phương,để:

a) Phụ trách công tác bầu cửtrong khu vực bỏ phiếu;

b) Bố trí phòng bỏ phiếu và chuẩnbị hòm bỏ phiếu;

c) Phát phiếu bầu cử có đóng dấucủa Tổ bầu cử cho các cử tri;

d) Bảo đảm trật tự trong phòng bỏphiếu;

đ) Kiểm phiếu và làm biên bảnkiểm phiếu để gửi lên Ban bầu cử;

e) Chuyển giao biên bản kiểmphiếu và tất cả những phiếu bầu cho Uỷ ban hành chính thị xã, khu phố, thịtrấn, xã.

Tổ bầu cử gồm từ 5 đến 11 người.Tổ bầu cử bầu ra một tổ trưởng, một tổ phó và một hoặc nhiều thư ký.

Các đơn vị quân đội và công annhân dân vũ trang thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử gồm từ 5 đến 9đại biểu của quân đội hoặc của công an nhân dân vũ trang, thời hạn thành lập vànhiệm vụ quyền hạn như trên.

Điều 23

Hội đồng giám sát việc bầu cử đạibiểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã.

Trước ngày bầu cử đại biểu Hộiđồng nhân dân thị trấn và xã, Uỷ ban hành chính huyện, châu, thành phố thuộctỉnh, thị xã có thể thành lập Hội đồng giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân thị trấn và xã ở huyện, châu, thành phố thuộc tỉnh hoặc thị xã gồm đạibiểu các chính đảng và các đoàn thể nhân dân trong địa phương, để:

a) Hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành luật lệ bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân thị trấn và xã trong địa phương;

b) Tiếp nhận và kiểm tra biên bản bầu cử do các Hội đồng bầu cử thịtrấn và xã gửi lên;

c) Xét và giải quyết những khiếu nại về công tác của Hội đồng bầu cửthị trấn và xã.

Hội đồng giám sát việc bầu cử đạibiểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã gồm từ 7 đến 15 người. Hội đồng bầu ramột chủ tịch, một hoặc nhiều phó chủ tịch và một hoặc nhiều thư ký.

Danh sách Hội đồng giám sát việcbầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã phải được Uỷ ban hành chínhcấp trên trực tiếp phê chuẩn.

Điều 24

Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử, Tổbầu cử và Hội đồng giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn vàxã không được vận động bầu cử cho những người ra ứng cử. Những tổ chức đó hếtnhiệm vụ sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

CHƯƠNGVI

ỨNGCỬ

Điều 25

Mỗi khi có cuộc bầu cử đại biểuHội đồng nhân dân, các chính đảng, các đoàn thể nhân dân có thể riêng biệt hoặcliên hiệp giới thiệu người ra ứng cử. Cá nhân có quyền tự ra ứng cử.

Điều 26

Mỗi người ứng cử chỉ được ghi tênứng cử ở một đơn vị bầu cử.

Điều 27

Người ứng cử không được tham giavào Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và Hội đồng giám sát việc bầu cử đạibiểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã.

Điều 28

Chậm nhất là 25 ngày trước ngàybầu cử, các chính đảng, các đoàn thể nhân dân giới thiệu người ra ứng cử phảinộp tại Hội đồng bầu cử:

1. Giấy giới thiệu người ứng cử;

2. Giấy chứng nhận người ứng cửcó đủ điều kiện ứng cử;

3. Đơn ứng cử của những ngườiđược giới thiệu có ghi tên, tuổi, nghề nghiệp, nguyên quán, địa chỉ, nơi ra ứngcử.

Chậm nhất là 25 ngày trước ngàybầu cử, cá nhân tự ra ứng cử phải nộp tại Hội đồng bầu cử đơn ứng cử và giấychứng nhận có đủ điều kiện ứng cử.

Khi nhận đơn ứng cử, Hội đồng bầucử phải cấp giấy biên nhận.

Điều 29

Khi hết hạn nộp đơn ứng cử, Hộiđồng bầu cử phải lập danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử vàcông bố danh sách đó ít nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử.

Điều 30

Kể từ ngày danh sách người ứng cửđược công bố, ai thấy trong danh sách có sai lầm, thiếu sót thì có quyền khiếunại hoặc báo cáo bằng giấy hay là bằng miệng với Hội đồng bầu cử, Hội đồng bầucử phải ghi những khiếu nại và báo cáo ấy vào một quyển sổ. Trong thời hạn 3ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại và báo cáo, Hội đồng bầu cử phải giảiquyết; quyết định của Hội đồng bầu cử là quyết định cuối cùng.

Điều 31

Các chính đảng, các đoàn thể nhândân, cũng như mỗi công dân Việt Nam đều có quyền, trong phạm vi pháp luật, tựdo cổ động bằng mít tinh, hội nghị, báo chí và mọi hình thức khác để giới thiệungười ứng cử.

Người ứng cử có quyền tự do cổđộng cho bản thân mình trong phạm vi pháp luật.

CHƯƠNGVII

TRÌNHTỰBẦU CỬ

MỤC1

NGÀYBẦU CỬ

Điều 32

Việc bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp phải tiến hành trong khoảng thời gian từ 2 tháng trước đến 1tháng sau khi Hội đồng nhân dân khoá trước hết nhiệm kỳ.

Điều 33

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhậthoặc ngày nghỉ, và phải được ấn định và công bố ít nhất là 60 ngày trước khibầu cử.

Chính phủ ấn định ngày bầu cử đạibiểu Hội đồng nhân dân khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh trựcthuộc trung ương và ấn định thời gian tiến hành bầu cử đại biểu Hội đồng nhândân các cấp khác.

Căn cứ vào đó,

- Uỷ ban hành chính khu tự trị Việt Bắc ấn định ngày bầu cử đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh ở khu tự trị;

- Uỷ ban hành chính khu tự trị Thái - Mèo ấn định ngày bầu cử đại biểuHội đồng nhân dân châu, thị xã, thị trấn, xã ở khu tự trị;

- Uỷ ban hành chính thành phố trực thuộc trung ương, Uỷ ban hành chínhtỉnh ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố thuộctỉnh, thị xã, khu phố, thị trấn, xã.

Điều 34

Trường hợp đặc biệt không thểtiến hành bầu cử trong thời gian đã quy định ở điều 32 thì Chính phủ phải báocáo với Uỷ ban thường vụ Quốc hội và đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xétđịnh.

Điều 35

Trong thời hạn 15 ngày trước ngàybầu cử, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơibỏ phiếu và thời gian bỏ phiếu bằng niêm yết, phát thanh và bằng mọi phươngtiện thông thường của địa phương.

MỤC2

THỂTHỨC BỎ PHIẾU

Điều 36

Cuộc bỏ phiếu tiến hành từ 7 giờsáng đến 7 giờ tối. Tuỳ tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định chobắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn giờ quy định, nhưng không được kéo dài quá10 giờ đêm.

Điều 37

Cử tri phải tự mình đi bầu, khôngđược nhờ người bầu thay, không được bầu bằng cách gửi thư.

Mỗi cử tri chỉ có quyền bỏ mộtphiếu.

Điều 38

Cử tri không biết chữ hoặc tàntật không tự viết phiếu được, thì có thể nhờ người viết hộ, nhưng phải tự bỏphiếu; nếu vì tàn tật mà không tự bỏ phiếu được, thì cử tri có thể nhờ người bỏphiếu vào hòm phiếu.

Cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật,không đến phòng bỏ phiếu được, thì có thể đề nghị Tổ bầu cử mang hòm phiếu vàphiếu bầu đến tận chỗ ở để bỏ phiếu. Trong trường hợp này, Tổ bầu cử có thể tổchức hòm phiếu phụ đem đến chỗ ở của cử tri để nhận phiếu bầu.

Điều 39

Lúc cử tri viết phiếu, không aiđược đến gần để xem, kể cả nhân viên Tổ bầu cử.

Điều 40

Nếu viết hỏng, cử tri có thể đềnghị Tổ bầu cử đổi cho một phiếu khác.

Điều 41

Cấm tuyên truyền cổ động chongười ứng cử tại phòng bỏ phiếu.

Điều 42

Để bảo đảm trật tự cho việc bỏphiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu.

Điều 43

Khi đã hết giờ bỏ phiếu mà cònmột số cử tri có mặt ở phòng bỏ phiếu chưa kịp bỏ phiếu, thì cần để cho số cửtri đó bỏ phiếu xong rồi mới tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu.

Điều 44

Trong ngày bầu cử, cuộc bỏ phiếuphải tiến hành liên tục. Nếu có trường hợp bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu,thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong các giấy tờ và hòm phiếu lại rồi báo cáocho Ban bầu cử biết, đồng thời phải khắc phục khó khăn để tiếp tục cuộc bỏphiếu.

Điều 45

Nếu vì lý do đặc biệt cần hoãnngày bỏ phiếu, thì Tổ bầu cử phải kịp thời báo cho Ban bầu cử biết để đề nghịHội đồng bầu cử xét định.

CHƯƠNGVIII

KẾTQUẢ BẦU CỬ

MỤC1

KIỂMPHIẾU

Điều 46

Phiếu bầu phải được đếm và kiểmsoát tại phòng bỏ phiếu. Lúc kiểm phiếu, Tổ bầu cử phải mời hai cử tri không raứng cử có mặt tại đó để chứng kiến.

Người ứng cử hoặc người được uỷnhiệm thay mặt người ứng cử và các phóng viên báo chí, điện ảnh, nhiếp ảnh đượcvào xem kiểm phiếu.

Điều 47

Những phiếu sau đây là không hợplệ:

1. Không phải là phiếu theo mẫuquy định do Tổ bầu cử phát;

2. Không có dấu của Tổ bầu cử;

3. Ghi tên người ứng cử quá sốđại biểu được bầu.

Điều 48

Trong trường hợp phiếu bầu có ghitên một hay nhiều người không ra ứng cử, thì tên những người này không đượctính.

Tổ bầu cử không được xoá hoặcchữa các tên ghi trên phiếu bầu.

Điều 49

Khi nghi ngờ phiếu nào không hợplệ thì tổ trưởng Tổ bầu cử đưa ra toàn Tổ giải quyết.

Điều 50

Những khiếu nại tại chỗ về việckiểm phiếu do Tổ bầu cử tiếp nhận, giải quyết và ghi cách giải quyết vào biênbản. Nếu Tổ bầu cử không giải quyết được thì phải đưa lên Ban bầu cử để giảiquyết.

Điều 51

Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử phảilập biên bản trong đó có ghi:

- Tổng số cử tri;

- Số cử tri đã đi bầu;

- Số phiếu hợp lệ;

- Số phiếu không hợp lệ;

- Số phiếu trắng;

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứngcử;

- Những khiếu nại và cách giảiquyết, những khiếu nại chưa được giải quyết.

Biên bản làm thành hai bản có chữký của tổ trưởng, thư ký và hai cử tri được mời chứng kiến cuộc kiểm phiếu. Mộtbản gửi đến Ban bầu cử, một ban gửi đến Uỷ ban hành chính thị xã, khu phố, thịtrấn hoặc xã.

MỤC2

KẾTQUẢ BẦU CỬỞ ĐƠN VỊ BẦU CỬ;

BẦULẠI HOẶC BẦU THÊM

Điều 52

Sau khi nhận được biên bản củacác Tổ bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra các biên bản đó và xác định kết quả bầu cửcủa các khu vực bỏ phiếu thuộc đơn vị bầu cử của mình.

Biên bản phải ghi rõ:

- Số đại biểu Hội đồng nhân dânấn định cho đơn vị bầu cử;

- Số người ứng cử;

- Tổng số cử tri trong đơn vị bầucử;

- Số cử tri đã đi bầu, số cử trikhông đi bầu, tỷ lệ số cử tri đã đi bầu so với tổng số cử tri;

- Số phiếu hợp lệ;

- Số phiếu không hợp lệ;

- Số phiếu trắng;

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứngcử;

- Danh sách những người trúng cử;

- Những khiếu nại do Tổ bầu cử đãgiải quyết, những khiếu nại do Ban bầu cử đã giải quyết, những khiếu nại chuyểnlên cấp trên để giải quyết.

Biên bản làm thành hai bản có chữký của trưởng ban, phó trưởng ban và thư ký. Một bản gửi lên Hội đồng bầu cử,một bản gửi lên Uỷ ban hành chính cùng cấp với Ban bầu cử.

Điều 53

Những người ứng cử được quá nửasố phiếu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn thì trúng cử; nếu có nhiều người đượcsố phiếu ngang nhau thì người nhiều tuổi hơn được trúng cử.

Điều 54

Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếusố người trúng cử chưa đủ số đại biểu đã quy định, thì Ban bầu cử phải ghi rõđiểm này vào biên bản và báo cáo ngay cho Hội đồng bầu cử để quyết định ngàybầu thêm số đại biểu còn thiếu, chậm nhất không được quá 15 ngày sau cuộc bầucử đầu tiên. Trong cuộc bầu thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong số người đã ra ứngcử nhưng không trúng cử kỳ đầu.

Điều 55

Trong mỗi đơn vị bầu cử, nếu sốphiếu bầu chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách thì Ban bầu cử phảighi rõ điểm này vào biên bản và báo cáo ngay cho Hội đồng bầu cử để quyết địnhngày bầu lại, chậm nhất không được quá 15 ngày sau cuộc bầu cử đầu tiên. Trongcuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong số người đã ra ứng cử kỳ đầu.

Điều 56

Việc bầu lại hoặc bầu thêm vẫntheo danh sách cử tri đã được sắp xếp trong cuộc bầu cử đầu tiên và phải theonhững điều đã được quy định trong pháp lệnh này.

CHƯƠNGIX

TỔNGKẾT CUỘC BẦU CỬ

Điều 57

Sau khi nhận được biên bản củacác Ban bầu cử và giải quyết những khiếu nại nếu có, Hội đồng bầu cử làm biênbản tổng kết cuộc bầu cử.

Hội đồng bầu cử tuyên bố kết quảcuộc bầu cử chậm nhất là:

- 5 ngày sau ngày bầu cử đối vớiHội đồng nhân dân thị trấn, khu phố, thị xã và xã;

- 7 ngày sau ngày bầu cử đối vớiHội đồng nhân dân huyện miền xuôi;

- 9 ngày sau ngày bầu cử đối vớiHội đồng nhân dân châu, huyện miền núi, tỉnh miền xuôi và thành phố;

- 12 ngày sau ngày bầu cử đối vớiHội đồng nhân dân tỉnh ở khu tự trị và ở miền núi;

- 20 ngày sau ngày bầu cử đối vớiHội đồng nhân dân khu tự trị.

Điều 58

Biên bản tổng kết ghi rõ:

- Tổng số đại biểu Hội đồng nhândân;

- Tổng số người ứng cử;

- Tổng số cử tri;

- Số cử tri đã đi bầu, số cử trikhông đi bầu, tỷ lệ số cử tri đã đi bầu so với tổng số cử tri;

- Số phiếu hợp lệ;

- Số phiếu không hợp lệ;

- Số phiếu trắng;

- Danh sách những người trúng cửvà số phiếu bầu cho mỗi người trúng cử;

- Các việc quan trọng đã xảy ravà cách giải quyết.

Biên bản làm thành hai bản có chữký của chủ tịch, các phó chủ tịch và thư ký của Hội đồng bầu cử; một bản gửiđến Uỷ ban hành chính cấp bầu Hội đồng nhân dân; một bản gửi lên Uỷ ban hànhchính cấp trên trực tiếp. Nếu là cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khu tựtrị, thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh trực thuộc trung ương thì gửi biênbản lên Chính phủ; nếu là cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xãthì ngoài biên bản gửi lên Uỷ ban hành chính cấp trên trực tiếp, còn phải gửimột bản cho Hội đồng giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấnvà xã.

Sau khi kiểm tra biên bản của Hộiđồng bầu cử thị trấn, xã và giải quyết những khiếu nại nếu có, Hội đồng giámsát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã làm bản nhận xét gửiđến Uỷ ban hành chính cùng cấp kèm theo hồ sơ.

Điều 59

Trong phiên họp đầu tiên, Hộiđồng nhân dân cử ra Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Căn cứ vào báo cáo của Ban thẩmtra tư cách đại biểu, Hội đồng nhân dân quyết định xác nhận tư cách đại biểuHội đồng nhân dân cấp mình.

Điều 60

Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyếtđịnh huỷ bỏ cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nào có những điều không hợppháp nghiêm trọng. Chính phủ ấn định ngày bầu cử lại Hội đồng nhân dân ấy.

CHƯƠNGX

HÌNHPHẠT ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM

QUYỀNTỰDO BẦU CỬ VÀ ỨNG CỬ

Điều 61

Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt,mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại đến quyền tự do bầu cử và ứng cử của côngdân, thì tuỳ mức độ nặng nhẹ mà có thể bị cảnh cáo hoặc bị phạt tù, nặng nhấtlà 2 năm.

Điều 62

Nhân viên nào trong các Hội đồngbầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử, Hội đồng giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân thị trấn và xã, và nhân viên nào trong các tổ chức chính quyền phạmtội giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng mọi thủ đoạn khác để làm sai lạckết quả cuộc bầu cử, thì tuỳ mức độ nặng nhẹ mà có thể bị cảnh cáo hoặc bị phạttù, nặng nhất là 3 năm.

Điều 63

Mọi người đều có quyền và có bổnphận tố cáo các việc làm trái phép trong lúc bầu cử. Ai cản trở hoặc trả thùngười tố cáo, thì tuỳ mức độ nặng nhẹ mà có thể bị cảnh cáo hoặc bị phạt tù,nặng nhất là 3 năm.

CHƯƠNGXI

ĐIỀUKHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 64

Pháp lệnh này thay cho sắc luật số 004-SLt ngày 20 tháng 7năm 1957.