Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2008 số 04/2008/PL-UBTVQH12

Ngày 02 tháng 04 năm 2008 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường ...

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2007 số 31/2007/PL-UBTVQH11

Ngày 08 tháng 03 năm 2007, Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 31/2007/PL-UBTVQH11:

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 số 16/2011/UBTVQH12

Ngày 01 tháng 01 năm 2012, Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính ...