Tài sản và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ?

Tài sản và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ?

Theo quy định của pháp luật chủ sở hữu tài sản có các quyền liên quan đến tài sản đó bao gồm quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. Các quyền này đảm bảo cho chủ sở hữu tài sản có thể phân biệt quyền của mình đối với tài sản này so với người khác. Vậy, tài sản và quyền sở hữu tài sản là gì ?

Dân chủ trực tiếp là gì ? Phương thức thực hiện dân chủ trực tiếp

Dân chủ trực tiếp là khái niệm xuất hiện khá sớm trong lịch sử tư tưởng chính trị thế giới. Ở nước ta, Hiến pháp năm 2013 ra đời đã đánh dấu bước phát triển ...

So sánh các hình thức thực hiện pháp luật ? Những yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật ?

Thực hiện pháp luật là hành vi của chủ thể (hành động hoặc không hành động) được tiến hành phù hợp với quy định, với yêu cầu của pháp luật, tức là không ...

Tự do ngôn luận là gì ? Nguồn gốc của quyền tự do ngôn luận ?

Tự do ngôn luận (freedom of speech) là nguyên tắc đảm bảo cho một cá nhân hay một cộng đồng quyền tự do nói ra rõ ràng quan điểm và ý kiến của mình mà không ...