BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5965/PC-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

PHIẾU CHUYỂN

CÔNGVĂN SỐ 14092012 NGÀY 18/10/2012 CỦA CÔNG TY TNHH MUSASHI AUTO PARTS VIỆT NAM

Công ty TNHH Musashi Auto PartsViệt Nam có công văn số 14092012 ngày 18/10/2012 trình bày vướng mắc về việckhấu trừ thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Nội dung đề nghị của Công ty vềkhấu trừ thuế giá trị gia tăng, do đó căn cứ chức năng, thẩm quyền quy định,Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 14092012 nêu trên của Công ty TNHHMusashi Auto Parts Việt Nam để Tổng cục Thuế trả lời doanh nghiệp.

Cám ơn sự phối hợp trong công táccủa Quý Tổng cục./.

Nơi nhận:
- Tổng cục Thuế;
- Công ty TNHH Musashi Auto Parts VN (Lô G1, KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang