CÔNG TY LUẬT                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TNHH MINH KHUÊ                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                   PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

                             ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG DỮ LIỆU CỦA CÔNG TY

 

Họ và tên: …………………………... .Sinh ngày…………… .Số điện thoại …….……………   

Email các nhân:……………………… Chuyên môn sâu……………..………………..……….

Trường: ……………………………… Lớp …….…  …  .Sinh viên năm thứ …………………

Nguyên quán:…….………………….……………………………….…………………………...

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………....

Tài khoản được cấp:………………………………………………..….Pass word……………

Tôi xin cam đoạn việc sử dụng tài khoản được trên theo đúng quy định của công ty và chịu trách nhiệm trước công ty khi cung cấp dữ liệu/thông tin liên quan tài khoản tôi sử dụng nêu trên cho bên thứ ba khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.                                                                                       

 Hà Nội, ngày …. tháng… . năm ….20….

                                                                                                    NGƯỜI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

                                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)