Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

 

                 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất đai, nhà ở

               Kính gửi: Phòng Công chứng số  ........ tỉnh/thành phố .....................

 

 

Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………

Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..

Số điện thoại: …………..…………….....................................................

Email: .......................................................................................................

Số Fax: ……...........………......................................................................

                                                    

Yêu cầu công chứng về: ..........................................................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ công chứng, tư vấn luật đất đai uy tín, chuyên nghiệp

............................................................................................................................

 

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1.…………………………….......………….........………....................….……

2................................................................................................................……..

3.…………....…………………………................………....................…….…

4..........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

6..........................................................................................................................

7..........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn xin cấp sổ đỏ (sổ hồng), sang tên nhà đất

8..........................................................................................................................

9..........................................................................................................................

10........................................................................................................................

 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày...../...../.........                                                                      

NGƯ­­ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

     

 

>> Xem thêm:  Thực trạng liên quan đến hợp đồng ủy quyền đất đai

>> Xem thêm:  Trường hợp phải công chứng hợp đồng chuyển nhượng khi chưa sổ đỏ