Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------------------

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ         

................. 

Số:             /PYCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

 

 

..........., ngày.........tháng........năm.............

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

                                                 

            Kính gửi: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ................................

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về thửa đất cho người sử dụng đất có tên sau đây để phục vụ cho việc công chứng hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất:

- Tên người sử dụng đất:.......................................................................

- Địa chỉ người sử dụng đất:.................................................................

.............................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất:.................................................................................

..............................................................................................................

 

Các thông tin yêu cầu cung cấp (ô được đánh dấu “X” là nội dung cần cung cấp thông tin):

 

ڤ Tên người sử dụng đất         ڤ Hình thức sử dụng

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

ڤ Thửa đất số                            ڤ Mục đích sử dụng

ڤ Tờ bản đồ số                         ڤ Thời hạn sử dụng

ڤ Địa chỉ thửa đất                    ڤ Nguồn gốc sử dụng

ڤ Diện tích                                ڤ Những hạn chế về quyền sử dụng

 

Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi “Phiếu cung cấp thông tin địa chính” về thông tin theo ô đã được đánh dấu “X” nêu trên cho Phòng Công chứng số .............. tỉnh/thành phố.............

                                                                                

                                                                                                 CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

 

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại