BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 316/KL-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

PHƯƠNG ÁN

CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ CÁC VƯỜN QUỐCGIA TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHO CỤC KIỂM LÂM

Thực hiện Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm2008 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm. Cục Kiểm lâm trình Bộ trưởng phương ánchuyển giao quản lý các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm như sau:

1. Nguyên tắc, yêu cầu

a) Chuyển giao nguyên trạng về tổ chức, biên chế, tài sản, trangthiết bị, phương tiện, trụ sở làm việc, nhiệm vụ kế hoạch... của các Vườn quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôncho Cục Kiểm quản lý. Các Vườn quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Kiểmlâm; Giám đốc các Vườn quốc gia tổ chức xác lập hồ sơ, kiểm kê tài sản của đơnvị mình phục vụ việc chuyển giao quản lý;

b) Việc chuyển giao phải bảo đảm các hoạt độngbình thường của các Vườn quốc gia, với lộ trình phù hợp. Cùng với việc chuyểngiao quản lý, sắp xết một bước cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia bảo đảm sựthống nhất về tổ chức và điều hành hoạt động không gây xoá trộn lớn, Giám đốcVườn quốc gia làm Giám đốc Kiểm lâm Vườn ;

c) Các chế độ chính sách đối với các Vườn quốcgia (như phụ cấp chức vụ lãnh đạo) vẫn thực hiện theo quy định hiện hành củaNhà nước;

d) Thời gian hoàn thành việc chuyển giao quản lýtrong Quý II/2008.

2. Các bước tiến hành

a) Cục Kiểm lâm xây dựng, trình Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án chuyển giao quản lý cácVườn quốc gia trong tháng 3/2008;

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì và phối hợp với CụcKiểm lâm trình Bộ ban hành Quyết định chuyển giao các Vườn quốc gia về Cục Kiểmlâm quản lý trong tháng 3/2008;

c) Cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với Vụ tổ chứccán bộ tổ chức Hội nghị với các Vườn quốc gia và một số Vụ, Cục có liên quan đểphổ biến phương án và thống nhất biện pháp triển khai trong tháng 3/2008;

d) Các Vườn quốc gia lập hồ sơ bàn giao, kiểm kêtài sản, trang thiết bị đến thời điểm 31/3/2008 trong tháng 4/2008;

đ) Thực hiện việc chuyển giao từng Vườn quốc giatrong tháng 5/2008;

e) Các Vườn quốc gia sắp xếp cơ cấu tổ chức nộibộ, thực hiện các công việc khác cần thiết. Cục Kiểm lâm tổng hợp, báo cáo Bộkết quả và đề nghị giải quyết vướng mắc (nếu có) trong tháng 6/2008.

3. Phân cấp quản lý

a) Về Tổ chức, cán bộ

Thực hiện Quyết định 22/2008/QĐ-BNN ngày28/02/2008, việc quản lý tổ chức, cán bộ của các Vườn quốc gia cụ thể như sau:

- Về tổ chức: các Vườn quốc gia rà soát, đánhgiá tổ chức hiện có, xây dựng phương án tổ chức bộ máy của Vườn trên nguyên tắcnhất thể hoá về tổ chức giữa Ban quản lý và tổ chức Kiểm lâm của Vườn. Cụctrưởng Cục Kiểm lâm ban hành Quyết định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chứccủa các Vườn quốc gia;

- Về quản lý cán bộ: căn cứ quy định tại Quyếtđịnh 22/2008/QĐ-BNN và quy định hiện hành về công tác cán bộ, Cục trưởng CụcKiểm lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Kiểm lâm.Giám đốc Vườn quốc gia bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo còn lại củaVườn.

b) Về tài chính:

Cục Kiểm lâm là cơ quan tài chính cấp II của Bộ, các Vườnquốc gia là cơ quan tài chính cấp III. Năm 2008, Bộ giao dự toán ngân sách chocác Vườn quốc gia, do vậy Cục Kiểm lâm tiếp quản, theo dõi việc thực hiện vàcùng tham gia với Vụ Tài chính của Bộ phê duyệt, quyết toán tài chính cuối năm.Từ năm 2009, Cục Kiểm lâm quản lý toàn diện về kinh phí, chịu trách nhiệm trướcBộ về toàn bộ hoạt động tài chính của các Vườn quốc gia.

c) Về kế hoạch:

Cục Kiểm lâm là cấp kế hoạch và tổng hợp kế hoạch của cácđơn vị trực thuộc. Năm 2008, Bộ giao kế hoạch trực tiếp cho các Vườn quốc gia,do vậy vẫn thực hiện theo quy định hiện nay. Tuy nhiên, Cục Kiểm lâm sẽ từngbước tham gia việc điều hành, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch và tổng hợp kết quảthực hiện chung năm 2008. Từ năm 2009, trên cơ sở kế hoạch chung của Cục Kiểmlâm được Bộ giao, Cục Kiểm lâm giao kế hoạch và quản lý toàn diện công tác kếhoạch của các Vườn quốc gia.

d) Về đầu tư xây dựng cơ bản:

Những công trình Bộ đã quyết định đầu tư cho các Vườn quốcgia, vẫn thực hiện cơ chế quản lý như hiện nay cho đến khi kết thúc đầu tư (quyđịnh hiện hành và Quyết định 675/2008/QĐ-BNN ngày 03/3/2008 về việc uỷ quyềncho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhànước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý). Cục kiểm lâm tập hợpvà tham gia giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện cho đến khikết thúc đầu tư. Các công trình đầu tư mới Cục Kiểm lâm sẽ quản lý theo phâncấp của Bộ và cơ chế quản lý đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước.

đ) Về quản lý vốn 661:

Các Vườn quốc gia có dự án cơ sở thuộc dự án trồng mới 5 triệuha rừng thực hiện như hiện nay cho đến khi kết thúc dự án. Cục Kiểm lâm thamgia ý kiến thẩm định và chỉ đạo thực hiện;

e) Về khoa học công nghệ:

Các đề tài đã được phê duyệt, Bộ giao kế hoạch năm 2008, VụKhoa học công nghệ và môi trường vẫn thực hiện chức năng chủ quản, Cục Kiểm lâmtham gia chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2009, Cục Kiểm lâm sẽ thực hiện quản lýtương tự như công tác kế hoạch trên đây.

4. Tổ chức thực hiện việc chuyển giao

a) Thành lập tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn do Cục trưởng Cục Kiểm lâm làm tổ trưởng; các thành viên là đại diệnCục Kiểm lâm; các Vụ Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Cục Quản lý xây dựngcông trình và Giám đốc các Vườn quốc gia.

b) Trách nhiệm của Cục Kiểm lâm:

- Cục Kiểm lâm là đầu mối thực hiện việc chuyển giao quản lýcác Vườn quốc gia; sắp xếp tổ chức và nâng cao năng lực của Cục bảo đảm hoànthành nhiệm vụ quản lý các Vườn quốc gia;

- Tổng hợp theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị; báocáo Bộ chỉ đạo, giải quyết vướng mắc (nếu có) và báo cáo kết quả thực hiện.

c) Trách nhiệm của các Vụ, Cục có liên quan: phối hợp vớiCục Kiểm lâm trong quá trình chuyển giao giải quyết những vướng mắc, tồn động(nếu có); hỗ trợ Cục Kiểm lâm và giải quyết về tổ chức, kính phí, biên chế,nghiệp vụ để quản lý tốt các Vườn quốc gia.

d) Trách nhiệm của Giám đốc các Vườn quốc gia:

- Thực hiện sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổ công tác chuyểngiao quản lý nêu trên;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, kiểm kê về tài sản và chịu tráchnhiệm về sự chính xác của hồ sơ, tài liệu chuyển giao; bảo đảm hoạt động bìnhthường của Vườn quốc gia theo quy định hiện hành của Nhà nước.

e) Về kinh phí phục vụ các hoạt động chuyển giao quản lý củaTổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cục Kiểm lâm sử dụngnguồn kinh phí từ Quỹ 102 về chống chặt phá rừng và sản xuất kinh doanh, vậnchuyển lâm sản do Cục Kiểm lâm quản lý theo chế độ của Nhà nước./.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn