Quy chế

QUY CHẾ

CỦA BỘNGOẠI GIAO SỐ 14/LPQT NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003
GIỮA UỶ BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM – MÔN-ĐÔ-VA

Quy chế ban liên Chính phủ Việt Nam - Môn-Đô-Va về hợp táckinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật có hiệu lực từ ngày 28 tháng 02 năm2003.

QUY CHẾUỶ BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM - MÔN-ĐÔ-VA
VỀ HỢP TÁC KINH TẾ –THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT

Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Môn-Đô-Va về hợp tác kinhtế - thương mại và khoa học - kỹ thuật (sau đây gọi tắt là "Uỷ ban"), thành lậpphù hợp với Điều 9 Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namvà Chính phủ Cộng hoà Môn-Đô-Va về hợp tác kinh tế - thương mại ký ngày 21tháng 9 năm 2000 tại Kiev là cơ quan Liên Chính phủ nhằm hỗ trợ hợp tác tronglĩnh vực kinh tế và thương mại.

Điều 1. Mục đích và nhiệm vụ

Uỷ ban thực hiện những chức năng sau đây:

- Xem xét những phương hướng cơ bản và nghiên cứu khả năngphát triển hợp tác kinh tế thương mại song phương;

- Hỗ trợ việc ký kết các thoả thuận và hiệp định nhằm xúctiến việc phát triển hợp tác kinh tế – thương mại song phương, phối hợp thựchiện;

- Nghiên cứu và tìm kiếm các lĩnh vực có triển vọng và cáchình thức nhằm củng cố và mở rộng hợp tác song phương bao gồm cả việc thành lậpcác xí nghiệp liên doanh;

- Tiến hành thương lượng nhằm trao đổi kinh nghiệm mà haibên cùng quan tâm trong lĩnh vực chính sách kinh tế, tài chính – tiền tệ và đầutư của hai nước, cũng như về các vấn đền hỗ trợ nhau trong các tổ chức tàichính – tiền tệ.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức

Uỷ ban được thành lập theo nguyên tắc bình đẳng và gồm haiphần sau:

Việt Nam và Môn-đô-va.

Mỗi phân ban chỉ định chủ tịch phân ban của mình trong Uỷban phù hợp các thủ tục tại mỗi nước.

Thành phần của Uỷ ban được quy định phù hợp với luật phápcủa mỗi nước. Để tham gia mỗi khóa họp của Uỷ ban các bên xác định thành phầnđại biểu của mình tuỳ thuộc các vấn đề được xem xét tại khoá họp.

Trong khuôn khổ quyền hạn của mình Uỷ ban có thể thành lậpcác tổ công tác nhằm chuẩn bị các vấn đề riêng biệt để xem xét tại các khoáhọp.

Điều 3. Chuẩn bị và tiến hành Khoá họp

Các khoá họp của Uỷ ban được tiến hành theo nhu cầu cầnthiết.

Khoa họp được tiến hành dưới sự chủ toạ của chủ tịch phânban Bên tiếp nhận dưới sự chủ toạ của chủ tịch phân ban Bên tiếp nhận hoặcngười được uỷ quyền khác phù hợp với luật pháp của mỗi nước.

Về ngày họp cụ thể của Uỷ ban và dự thảo chương trình nghịsự các bên thông báo cho nhau không muộn hơn một tháng, về thành phần đoàn 10ngày trước khi tiến hành khoá họp.

Các khoá họp của Uỷ ban và các cơ quan công tác được tiếnhành bằng ngôn ngữ của hai bên hoặc bằng một trong những ngôn ngữ quốc tế dohai bên thoả thuận. Trong trường hợp cần thiết mỗi Bên tự đảm bảo việc phiêndịch ra ngôn ngữ của mình.

Uỷ ban xem xét các vân đề phù hợp với chương trình nghị sựcủa khoá họp. Các bên có thể thoả thuận xem xét các vấn đề cùng quan tâm.

Về các vấn đề được thảo luận Uỷ ban sẽ thông qua các nghịquyết và các khuyến nghị.

Các nghị quyết và khuyến nghị được ghi vào biên bản do cácchủ tịch phân ban ký.

Các nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký biên bản. Nếu mộttrong hai phân ban thấy rằng đối với các nghị quyết ghi trong biên bản cần đượccác cơ quan có thẩm quyền của nước đó phê duyện thì các nghị quyết đó sẽ cóhiệu lực kể từ ngày mà Bên đó thông báo cho phía bên kia về việc phê duyệt nóitrên.

Trong trường hợp cần thiết các chủ tịch phân ban có thểthông qua các nghị quyết về một số vấn đề ngoài khoa họp trong thời gian giữahai khoá họp của Uỷ ban.

Điều 4. Chức năng của thư ký phân ban

Các thư ký phân ban đảm bảo về mặt tổ chức và kỹ thuật chocác phân ban, chuẩn bị tài liệu cho các khoá họp và thực hiện các chức năngkhác liên quan đến hoạt động của Uỷ ban.

Khi xem xét tiến trình thực hiện các thoả thuận đã đạt đượccũng như để chuẩn bị triệu tập các khoá họp có thể tổ chức các cuộc tiếp xúclàm việc của các thư ký và chuyên viên của hai phân ban.

Điều 5. Tài liệu

Các biên bản khoá họp của Uỷ ban được thành lập thành 3 bảnbằng tiếng Việt, tiếng Môn-Đô-Va và tiếng Nga, các văn bản có hiệu lực ngangnhau.

Trong trường hợp có sự hiểu khác nhau về lời văn, sẽ sử dụngtiếng Nga làm cơ sở.

Điều 6. Chi phí

Chi phí đi lại của các thành viên tham gia khoá họp của Uỷban và các tổ công tác của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoàMôn-Đô-VA, cũng như các chi phí ăn ở của đoàn tại nước khác do nước cử đi hoặcnước tiếp nhận đài thọ trên cơ sở hỗ tương.

Chi phí liên quan đến việc và tiến hành các khoá họp của Uỷban và các tổ công tác, gồm cả các chi phí bảo đảm kỹ thuật cho khoá họp, donước tiếp nhận chịu.

Quy chế này được thông qua tại khoá họp Uỷ ban Liên Chínhphủ Việt Nam – Môn-Đô-Va về hợp tác kinh tế – thương mại tiến hành tại Hà Nộingày 28 tháng 02 năm 2003, được ký thành hai bản chính băng tiếng Việt, tiếngMôn-đô-va và tiếng Nga, các băn bản có hiệu lực ngang nhau.

Trong trường hợp có sự hiểu khác nhau về lời văn, sẽ sử dụngbản tiếng Nga làm cơ sở.