UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ VĂN HÓA THÔNGTIN-SỞ Y TẾ-SỞ NN&PTNT-SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/QC-PHLN

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2007

QUY CHẾ PHỐI HỢP

TRIỂNKHAI VIỆC CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày16 tháng 11 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT /BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 2 năm2007 của liên Bộ: Văn hóa Thông tin, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng về Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liênthông;
Sở Văn hóa Thông tin, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện việc cấp giấy phép quảng cáo mộtcửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mụcđích:

- Quy chế nàynhằm triển khai, thực hiện Thông tư 06/2007/TTLT /BVHTT-BYT-BNN-BXD về hướng dẫnthủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông trên địa bàn tỉnhBắc Ninh.

- Quy định cụthể về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng,biển, panô, băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phươngtiện giao thông, vật thể di động khác do các tổ chức, cá nhân thực hiện quảngcáo trên địa bàn tỉnh.

- Quy định tráchnhiệm cụ thể đối với các Sở trong công tác hướng dẫn, quản lý, kiểm tra hoạtđộng quảng cáo trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cánhân thực hiện hoạt động quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Yêucầu:

- Thủ tục hànhchính cần đơn giản, rõ ràng;

- Niêm yết côngkhai các quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình, thời gian, lệ phí xin cấp giấyphép thực hiện quảng cáo tại nơi tiếp nhận.

- Nhận hồ sơ vàtrả kết quả tại Sở Văn hóa Thông tin.

- Bảo đảm giảiquyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng thời gian theo quy định.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hồ sơxin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo:

1. Hoạt độngquảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường, hồ sơ gồm:

1.1. Đơn xin cấpgiấy phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 1);

1.2. Bản saogiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp giấy phépthực hiện quảng cáo;

1.3. Bản saogiấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quyđịnh của pháp luật về chất lượng hàng hóa;

1.4. Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảngcáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);

2. Quảng cáohàng hóa trong lĩnh vực y tế, hồ sơ gồm:

Quảng cáo hànghóa trong lĩnh vực y tế ngoài các loại giấy tờ quy định tại khoản 1.1, 1.2, 1.4Khoản 1 Điều 3 mà tùy theo loại hàng hóa, dịch vụ phải có một trong các loạigiấy tờ sau:

2.1. Quảng cáothuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côntrùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thựcphẩm phải có giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế theoquy định tại điểm a khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT /BVHTT-BYT ngày 12.01.2004 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Y tế.

2.2. Quảng cáovề khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nướcngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnhbằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng cócơ sở trên địa bàn phải có bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cònhiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp.

2.3. Quảng cáotrang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầutư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất,kinh doanh phải có bản sao các tài liệu về kỹ thuật (nếu là tài liệu bằng tiếngnước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã đượccơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưuhành.

2.4. Quảng cáothực phẩm, phụ gia thực phẩm không thuộc quy định tại điểm 2.1. Khoản 2 Điều 3phải có bản sao tiêu chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩnchất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.

2.5. Quảng cáomỹ phẩm sản xuất trong nước phải có bản sao phiếu tiếp nhận bản công bố tiêuchuẩn chất lượng hàng hóa và bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Đốivới quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu phải có bản sao Giấy phép lưu hành mỹ phẩm vàHồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.

3. Quảng cáohàng hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hồ sơ gồm:

Quảng cáo hànghóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ngoài các loạigiấy tờ quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.4 Khoản 1 Điều 3 mà tùy theo loại hàng hóa,dịch vụ còn phải có các loại giấy tờ sau:

3.1. Quảng cáothuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùngtrong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhậnđăng ký, hướng dẫn sử dụng và các khuyến cáo đặc biệt.

3.2. Quảng cáothuốc thú y phải có bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tínhsản phẩm.

3.3. Quảng cáocác loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản saoGiấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội.

3.4. Quảng cáophân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyênliệu dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôiphải có bản sao Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bốchất lượng sản phẩm.

4. Quảng cáophải có thỏa thuận của Sở Xây dựng:

Quảng cáo hànghóa, dịch vụ trên các phương tiện là bảng, biển, pa nô phải có văn bản thỏathuận của Sở Xây dựng, hồ sơ gồm: Giấy tờ quy định tại một trong các khoản 1,2, 3 điều này và phải thêm các loại giấy tờ sau:

4.1. Bản sao cócông chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai;

4.2. Trongtrường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bảnthỏa thuận hoặc văn bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đấthợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo;trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có vănbản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo vớichủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;

4.3. Bản vẽthiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằngmóng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trìnhquảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thìbản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vàcông trình đã có trước.

Điều 4. Thủtục tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức, cá nhâncó nhu cầu xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơtrực tiếp tại Sở Văn hóa Thông tin. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ theo quyđịnh, Sở Văn hóa Thông tin có trách nhiệm viết giấy Biên nhận hồ sơ cho tổchức, cá nhân (phụ lục 2) và vào sổ tiếp nhận hồ sơ (phụ lục 3).

Điều 5. Quytrình cấp phép thực hiện quảng cáo:

1. Quảng cáohàng hóa, dịch vụ thông thường (Khoản 1, Điều 3) và các loại hàng hóa tronglĩnh vực y tế quy định tại điểm 2.1 Khoản 2 Điều 3, trên các phương tiện làbăng rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giaothông, vật thể di động khác được quy định như sau:

Trong thời hạn 5ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ.Sở Văn hóa Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 4), trường hợpkhông cấp Giấy phép sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép thựchiện quảng cáo.

2. Quảng cáohàng hóa, dịch vụ thông thường và các loại hàng hóa trong lĩnh vực y tế quyđịnh tại điểm 2.1 Khoản 2 Điều 3 trên phương tiện quảng cáo là bảng, biển, panôđược quy định như sau:

Trong thời hạn02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồsơ, Sở Văn hóa Thông tin tiến hành phân loại hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua dườngbưu điện các loại giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 3 và văn bản đề nghị thỏathuận (phụ lục 5) đến Sở Xây dựng.

Trong thời hạn10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản trảlời cho Sở Văn hóa Thông tin chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép(phụ lục 6).

Sau khi nhậnđược văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Vănhóa Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.

3. Quảng cáohàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế quy định tại điểm 2.2, 2.3, 2.4 và 2.5khoản 2 Điều 3 hoặc hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triểnnông thôn trên các phương tiện quảng cáo là băng rôn, vật phát quang, vật thểtrên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác được quy địnhnhư sau:

Trong thời hạn02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, SởVăn hóa Thông tin tiến hành phân loại hồ sơ và gửi một mẫu (makét) quy định tạiđiểm 1.4 Khoản 1 Điều 3 và một trong các loại giấy tờ quy định tại điểm 2.2,2.3, 2.4 và 2.5 khoản 2 Điều 3 đến Sở Y tế hoặc gửi một mẫu (makét) quy địnhtại điểm 1.4 Khoản 1 Điều 3 và một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 3Điều 3 đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nhậnđược hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấytiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngàyghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa Thông tin cấpgiấy phép thực hiện quảng cáo theo hồ sơ đã đăng ký.

Trường hợp cóvăn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phépthực hiện quảng cáo sẽ thực hiện lại từ đầu theo quy định.

4. Trường hợpquảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế quy định tại điểm 2.2, 2.3, 2.4và 2.5 Khoản 2 Điều 3 hoặc hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và pháttriển nông thôn trên các phương tiện quảng cáo là bảng, biển, pa-nô được quyđịnh như sau:

Trong thời hạn02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồsơ, Sở Văn hóa Thông tin tiến hành phân loại hồ sơ, đồng thời thực hiện một sốcông việc sau:

- Gửi các loạigiấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 3 đến Sở Xây dựng và thực hiện theo quy trìnhtại khoản 2 điều này.

- Gửi 1 mẫu(makét) quy định tại điểm 1.4 Khoản 1 Điều 3 và một trong các loại giấy tờ quyđịnh điểm 2.2, 2.3, 2.4 và 2.5 Khoản 2 Điều 3 đến Sở Y tế hoặc gửi 1 mẫu(makét) quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 3 và một trong các giấy tờ quy địnhtại khoản 3 Điều 3 đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và thực hiện theoquy trình tại khoản 3 Điều này.

Sau khi nhậnđược văn bản trả lời của các Sở: Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn trong thời hạn 3 ngày làm việc Sở Văn hóa Thông tin cấp giấy phép thựchiện quảng cáo.

Điều 6. Thuphí và lệ phí.

Tổ chức, cá nhânxin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo phải trực tiếp nộp lệ phí tại Sở Văn hóaThông tin theo quy định như sau:

- Việc nộp phívà lệ phí sẽ được thực hiện cùng với thời điểm nhận giấy phép thực hiện quảngcáo.

- Các Sở: Xâydựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền để Sở Văn hóa Thôngtin thực hiện việc thu lệ phí liên quan đến lĩnh vực của ngành theo quy định.

- Biên lai thuphí, lệ phí do các Sở cung cấp, vào tuần cuối cùng của quý các Sở cử cán bộ cótrách nhiệm đến Sở Văn hóa Thông tin để chốt số thu, số biên lai đã sử dụng,tiền thu lệ phí được giao lại cho các Sở, các Sở có trách nhiệm quản lý tiềnthu phí, lệ phí theo quy định.

- Mức thu cụ thểcho từng loại sẽ do các Sở thông báo cho Sở Văn hóa Thông tin cùng với thờiđiểm cấp giấy chấp thuận cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ đăngký quảng cáo (Phụ lục 7).

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tráchnhiệm của các Sở:

1. Sở Văn hóaThông tin:

- Chủ trì phốihợp với các Sở tiến hành việc cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho các tổchức, cá nhân trên địa bàn.

- Thực hiện việcthu phí, lệ phí theo quy định.

- Tiếp nhậnkhiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trong quá trình cấp giấy phép thực hiệnquảng cáo.

2. Sở Y tế:

- Phối hợp vớiSở Văn hóa Thông tin thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Giấy tiếpnhận hồ sơ đăng ký quảng cáo theo đúng thời gian quy định.

- Giải quyếtkhiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong việc cấp Giấy tiếp nhận hồ sơquảng cáo theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

3. Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp vớiSở Văn hóa Thông tin thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Giấy tiếpnhận hồ sơ đăng ký quảng cáo theo đúng thời gian quy định.

- Giải quyếtkhiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong việc cấp Giấy tiếp nhận hồ sơquảng cáo theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

4. Sở Xây dựng:

- Phối hợp vớiSở Văn hóa Thông tin thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và có văn bảnthỏa thuận theo đúng thời gian quy định.

- Giải quyếtkhiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong các nội dung thỏa thuận về xâydựng công trình quảng cáo trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao vàtheo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thanhtra kiểm tra và xử lý vi phạm.

- Thanh trachuyên ngành văn hóa Thông tin, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xâydựng trong phạm vi quản lý ngành có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc xâydựng công trình quảng cáo và quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lýcủa ngành mình; xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

- Tổ chức, cánhân hoạt động quảng cáo có hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo thì tùytheo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hạihoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệulực của Quy chế:

Quy chế phối hợptriển khai thực hiện việc cấp giấy phép quảng cáo cho một cửa liên thông trênđịa bàn tỉnh Bắc Ninh được thực hiện kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiệnnếu có phát sinh những vướng mắc sẽ thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung cho phùhợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

SỞ XÂY DỰNG
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lạc

SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Túc

SỞ Y TẾ
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Thược

SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Thành

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa-Thông tin;
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: Văn hóa Thông tin, Y tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Xây dựng;
- UBND huyện, thành phố,
- Lưu VT 4 Sở.