ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ TƯ PHÁP - SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/QCPH-STP-SYT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2015

QUY CHẾ PHỐI HỢP

TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS HỖ TRỢVÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV Ở HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Phòng,chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người(HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Trợ giúppháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1779/2009/QĐ-UBNDngày 10 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư phápthành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1717/QĐ-UBNDngày 15 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế thànhphố Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế số 1192/QC-BYT-BTPngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tư pháp về việc phối hợp giữa Bộ Ytế và Bộ Tư pháp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháplý cho người nhiễm HIV,

Sở Tư pháp và Sở Y tế thốngnhất ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ vàtrợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV ở thành phố Hải Phòng như sau:

I.MỤC ĐÍCH

- Tạo sự phối hợp chặtchẽ, toàn diện giữa Ngành Tư pháp và Ngành Y tế thành phố Hải Phòng trong hoạt độngphòng, chống HIV/AIDS và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phícủa Nhà nước cho người nhiễm HIV trên địa bàn thành phố.

- Nâng cao nhận thức độingũ cán bộ, công chức, viên chức y tế trực tiếp làm công tác phòng, chống HIV/AIDSvà đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV về công tácphối hợp trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV.

II.NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Bảo đảm phù hợp vớichức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm phối hợp của Sở Tư pháp và Sở Y tếtheo quy định pháp luật và nội dung Quy chế này.

2. Phát huy vaitrò, trách nhiệm của mỗi ngành, trong đó đề cao sự chủ động trong việc gắn cáchoạt động phối hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từngngành.

3. Bảo đảm tínhthống nhất, dân chủ, minh bạch, thường xuyên, liên tục và hiệu quả trong quátrình phối hợp công tác, trao đổi thông tin và giải quyết công việc trên cơ sởcác quy định của pháp luật.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Hoànthiện chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS

1.1. Trách nhiệm của Sở Tưpháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế nghiêncứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan có thẩm quyền xây dựng vàhoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và trợ giúp pháp lýcho người nhiễm HIV, trong đó chú trọng các nội dung sau:

+ Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy địnhđối tượng được trợ giúp pháp lý là người nhiễm HIV(Pháp luật hiện hành mới quyđịnh người bị nhiễm HIV không có nơi nương tựa mới thuộc diện trợ giúp pháplý);

+ Xây dựng cơ chế tài chính nhằm huyđộng nguồn lực cho hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV;

+ Đơn giản hóa thủ tục yêu cầu trợgiúp pháp lý cho người nhiễm HIV;

+ Đề xuất chính sách nhằm khuyến khích,huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nhiễmHIV.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thựchiện theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúppháp lý, khảo sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và trợ giúppháp lý cho người nhiễm HIV.

1.2. Trách nhiệm của Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư phápthực hiện việc đánh giá nhu cầu xây dựng pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.

- Tích cực thực hiện và chỉ đạo cácĐơn vị, Bộ phận trực thuộc phối hợp thực hiện các hoạt động theo đề nghị của SởTư pháp.

2. Thông tin,truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và quyền được trợ giúp pháp lý cho ngườinhiễm HIV

2.1. Trách nhiệm của Sở Tưpháp

- Tổ chức truyềnthông và nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và quyền đượctrợ giúp pháp lý của người nhiễm HIV cho cán bộ thuộc ngành Y tế;

- Mở các chuyêntrang, chuyên mục về phòng, chống HIV/AIDS và quyền được trợ giúp pháp lý củangười nhiễm HIV trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Đài Phátthanh quận, huyện, Phụ trương Pháp luật (Báo Hải Phòng), Cổng thông tin điện tửcủa Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;

- Chỉ đạo Trungtâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước cung cấp bảng tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý,Tờ gấp tuyên truyền về pháp luật phòng, chống HIV/AIDS, đơn yêu cầu trợ giúppháp lý, địa chỉ liên hệ với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khi ngườinhiễm HIVcó yêu cầu cho các đơn vị trực tiếp thực hiện hoạt động phòng, chốngHIV/AIDS thuộc Sở Y tế để niêm yết tại trụ sở; Giới thiệu các dịch vụ dự phòng,chăm sóc điều trị HIV/AIDS trong các tài liệu, ấn phẩm truyền thông về trợ giúppháp lý.

2.2. Trách nhiệm của Sở Y tế

- Tổ chức truyềnthông và nâng cao nhận thức về phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ thuộc ngành Tưpháp;

- Mở các chuyêntrang, chuyên mục về phòng, chống HIV/AIDS và quyền được trợ giúp pháp lý củangười nhiễm HIV trên ấn phẩm, Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế, của Trung tâmPhòng, chống HIV/AIDS; Giới thiệu về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý chongười nhiễm HIV trong các ấn phẩm, tài liệu, hoạt động truyền thông về phòng,chống HIV/AIDS.

- Cung cấp danhsách, thông tin về người bị nhiễm HIV/AIDS cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhànước thành phố - Sở Tư pháp để Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phốchủ động trong việc tiếp cận, hướng dẫn quyền được trợ giúp pháp lý, tuyên truyềnpháp luật cho người bị nhiễm HIV.

3. Tập huấn,bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

3.1. Trách nhiệm của Sở Tưpháp

- Chủ trì tổ chứccác hội nghị, hội thảo phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống HIV/AIDSvà trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV;

- Chủ trì, phốihợp với Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về xây dựng phápluật, theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháplý lồng ghép với bồi dưỡng kiến thức về phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ trựctiếp làm công tác phòng, chống HIV/AIDS và người thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Cử người có nănglực chuyên môn làm báo cáo viên tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng về tư vấn phápluật cho người bị nhiễm HIV theo đề nghị của Sở Y tế.

3.2. Trách nhiệm của Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháptổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lồng ghép với nội dungtrợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV cho người làm công tác phòng, chống HIV/AIDSvà người trực tiếp điều trị cho người bị nhiễm HIV;

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hộinghị, hội thảo phổ biến các văn bản về phòng, chống HIV/AIDS và trợ giúp pháplý cho người nhiễm HIV;

- Cử người có năng lực chuyên môn làmbáo cáo viên tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống HIV/AIDStheo đề nghị của Sở Tư pháp;

4. Huy động nguồn lực trong hoạtđộng phòng, chống HIV/AIDS

4.1. Trách nhiệm của Sở Tưpháp

- Khuyến khích,vận động người thực hiện trợ giúp pháp lý làm cộng tác viên tư vấn pháp luậtcho người nhiễm HIV của tổ chức thực hiện phòng, chống HIV/AIDS;

- Huy động cáctổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật thuộc tổ chức chính trị - xãhội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đăng kýtham gia trợ giúp pháp lý cử Luật sư, Tư vấn viên pháp luật thực hiện trợ giúppháp lý cho đối tượng được trợ giúp pháp lý là người nhiễm HIV.

4.2. Trách nhiệm của Sở Y tế

Khuyến khích, vận động cán bộ, nhânviên Ngành Y tế làm cộng tác viên tư vấn về HIV/AIDS cho đối tượng được trợgiúp pháp lý là người nhiễm HIV; khuyến khích người nhiễm HIV tham gia tuyêntruyền, giới thiệu về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

5. Thực hiện trợ giúp pháp lý chongười bị nhiễm HIV/AIDS

5.1. Trách nhiệm của Sở Tưpháp

- Chủ trì, phốihợp với Sở Y tế nghiên cứu, xây dựng mô hình trợ giúp pháp lý cho người nhiễmHIV;

- Giới thiệu, chuyển tiếp người nhiễm HIV có nhu cầuvề chăm sóc y tế đến cơ sở y tế trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Lồng ghép truyềnthông cho người nhiễm HIV với hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động và sinh hoạtCâu lạc bộ trợ giúp pháp lý;

- Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhà nước chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS xâydựng Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV trình Sở Tư pháp ban hànhsau khi thống nhất với Sở Y tế.

5.2. Trách nhiệm của Sở Y tế

- Phối hợp vớiSở Tư pháp nghiên cứu, xây dựng phương pháp trợ giúp pháp lý phù hợp cho ngườiHIV/AIDS;

- Hướng dẫn Trungtâm Phòng, chống HIV/AIDS phát hiện, giới thiệu, chuyển tiếp người nhiễm HIVkhông nơi nương tựa (thuộc diện được trợ giúp pháp lý) có nhu cầu trợ giúp pháplý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; lồng ghép giữa tư vấn về HIV/AIDSvới thông tin về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; lồng ghép hoạt động trợgiúp pháp lý trong sinh hoạt các nhóm người nhiễm HIV;

- Cử cán bộ làmcông tác phòng, chống HIV/AIDS tham gia trợ giúp pháp lý; bố trí địa điểm thuậnlợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý lưu độngcho người nhiễm HIV tại các đơn vị trực tiếp thực hiện phòng, chống HIV/AIDS,tại các nhóm người bị nhiễm HIV.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp vàSở Y tế chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, phòng ban trực thuộc, triển khaithực hiện Quy chế này.

2. Trung tâm Phòng,chống HIV/AIDS và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là cơ quan đầu mối giúpcho Sở Tư pháp, Sở Y tế xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế.

3. Tổ chức giaoban giữa Sở Y tế và Sở Tư pháp theo định kỳ 06 tháng/lần để đánh giá việc triểnkhai thực hiện Quy chế và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

4. Tổ chức sơ kếtthực hiện Quy chế 3 năm/ lần và tổng kết thực hiện Quy chế 5 năm/lần đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; đề nghị cơ quancó thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho hoạt độngphòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ, trợ giúp pháp lý đối với người nhiễm HIV trênđịa bàn thành phố;

6. Kinh phí tổchức thực hiện Quy chế:

- Kinh phí chocác hoạt động thường xuyên trong Quy chế được lập dự toán từ nguồn ngân sách củaSở Tư pháp và Sở Y tế;

- Kinh phí chohoạt động trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV và cung cấp Bảng tin, Hộp tin vềtrợ giúp pháp lý, Tờ gấp pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS được lập dự toán trongkinh phí ngân sách của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

7.Quy chếphối hợp này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh cần bổ sung, sửa đổi, SởTư pháp và Sở Y tế cùng nhau nghiên cứu, trao đổi để thống nhất giải quyết./.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Phạm Thu Xanh

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Trần Quang Minh

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Y tế; (để báo cáo);
- UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Sở Y tế;
- TT. TGPLNN;
- TT. P,C HIV/AIDS;
- Lưu: VT, STP, SYT.