VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN
VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ -TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2013/QC-LN

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2013

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA VỤ KIỂM SÁTVIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAOVÀ TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP, BỘ CÔNG AN

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 1999; Bộ luậtTố tụng Hình sự năm 2003; Luật Thi hành án hình sự năm 2010;Luật Đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

Căn cứ các quy định pháp luật về chức năng, nhiệmvụ của Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 4) ViệnKiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tưpháp (Tổng cục VIII) Bộ Công an;

Để tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả côngtác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và công tác kiểm sát việc tạmgiữ, tạm giam, thi hành án hình sự, Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tổngcục VIII, Bộ Công an thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác với các nộidung sau:

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nộidung mối quan hệ phối hợp giữa Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tổngcục VIII, Bộ Công an trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự vàkiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tổngcục VIII, Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp công tác

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; không làmảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của mỗi đơn vị;

2. Phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của mỗi đơn vị và tuân theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tốicao và Bộ Công an;

3. Bảo đảm chế độ bảo mật thông tin theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 4. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung vụ việc theo chứcnăng, nhiệm vụ, hai đơn vị thống nhất các phương thức phối hợp sau đây:

1. Trao đổi bằng văn bản (thể hiện trên giấy, trên thiếtbị sao ghi điện tử);

2. Tổ chức họp liên ngành;

3. Thành lập các đoàn công tác liên ngành.

Chương 2

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp trong việc xây dựng, ban hànhcác văn bản trao đổi, hướng dẫn và cung cấp thông tin, số liệu

1. Trao đổi, thống nhất các nội dung của các dựthảo văn bản quy phạm pháp luật về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự vàkiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự mà mỗi đơn vị được giaoxây dựng hoặc tham gia xây dựng;

2. Thường xuyên phối hợp xây dựng văn bản chỉ đạo, hướngdẫn về việc chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hìnhsự và thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thực hiện;

3. Hai đơn vị có trách nhiệm gửi cho nhau những vănbản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hìnhsự và kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; các văn bản báo cáosơ kết, tổng kết định kỳ hoặc chuyên đề có liên quan đến tạm giữ, tạm giam, thihành án hình sự;

4. Định kỳ 3 tháng một lần vào các ngày cuối tháng2, 5, 8, 11 và trước các kỳ họp Quốc hội hoặc theo yêu cầu đột xuất khác, haiđơn vị cùng phối hợp, rà soát tình hình, số liệu:

- Tình hình tăng, giảm số lượng người bị tạm giữ,tạm giam, người bị kết án tử hình, người chấp hành án phạt tù. Tình hình sốliệu người bị tạm giữ, tạm giam, người bị kết án tử hình, người chấp hành ánhình sự và người chấp hành biện pháp tư pháp đang quản lý;

- Số phạm nhân các Trại giam, Trại tạm giam thuộcBộ Công an; Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đề nghị giảm thời hạn,được giảm thời hạn; đề nghị tạm đình chỉ, được tạm đình chỉ; được miễn thời hạnchấp hành án phạt tù còn lại; số người bị kết án phạt tù được hoãn chấp hành ánphạt tù.

- Tình hình, số liệu về tiếp nhận, chuyển giaongười chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam chấp hành án hoặc chuyểngiao người bị kết án tù ở Việt Nam ra nước ngoài;

5. Định kỳ 6 tháng, hai đơn vị tổ chức đốichiếu, thống nhất số liệu thống kê, bảo đảm việc thực hiện công tácthống kê liên ngành được chính xác, kịp thời phục vụ các yêu cầu côngtác của lãnh đạo hai cơ quan. Việc thống kê số liệu của Vụ 4, ViệnKiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục VIII, Bộ Công an được thực hiện theoquy định của pháp luật và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa Án nhân dân tối cao,Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành một số quy định củapháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm.

6. Khi có yêu cầu đột xuất cần nắm tình hình, sốliệu về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và công tác kiểm sát tạm giữ,tạm giam và thi hành án hình sự, hai đơn vị có trách nhiệm cung cấp số liệu,tình hình theo đề nghị của mỗi bên.

Điều 6. Phối hợp trong công tác nắm, theodõi, xử lý tình hình

1. Tổng cục VIII, Bộ Công an có trách nhiệm thôngbáo kết quả xử lý, giải quyết hoặc trong trường hợp cần thiết phối hợp với Vụ4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xử lý, giải quyết các vụ việc đột xuất như tổchức gây rối, chống phá trại, trốn, chết không bình thường (do tự sát, đánh nhau,…)và các vụ việc nghiêm trọng khác xảy ra ở Cơ quan thi hành án hình sự, Trại giam,Trại tạm giam;

2. Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệmthông báo ngay cho Tổng cục VIII, Bộ Công an về những vụ việc đột xuất, nghiêmtrọng xảy ra tại Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, trong phạm vi toàn quốckể từ khi nhận được thông tin do Viện Kiểm sát nhân dân địa phương báo cáo;

3. Phối hợp, chỉ đạo cấp dưới báo cáo kịp thời các nộidung mà trong quá trình kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự, Trại giam,Trạitạm giam chưa thống nhất để hai đơn vị trao đổi, thống nhất chỉ đạo; trường hợpcần thiết báo cáo đề xuất lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo BộCông an có ý kiến chỉ đạo.

4. Đầu mối thực hiện công tác phối hợp là PhòngTham mưu - Tổng hợp (Phòng 1 - Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ) và PhòngTham mưu (Phòng 1, Cục C82, Tổng cục VIII, Bộ Công an). Trường hợp cần thiết,lãnh đạo hai đơn vị trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợpthực hiện công việc có liên quan và báo cáo kết quả để lãnh đạo hai đơn vị nắm,theo dõi, chỉ đạo.

Điều 7. Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫnnghiệp vụ

1. Hai đơn vị thống nhất xử lý, giải quyết những vướngmắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới.

2. Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục VIII, BộCông an và Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất, luân phiên chủ trìxây dựng kế hoạch, nội dung, thời gian, địa điểm, bố trí nhân sự phối hợp kiểmtra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tạimột số Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hànhán hình sự.

3. Phối hợp chỉ đạo kiểm sát Trại giam do Bộ Côngan quản lý đóng tại địa phương theo quy định tại Điều 141 Luật Thi hành án hìnhsự.

Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệmchỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân địa phương đồng gửi Kết luận trực tiếp kiểm sát tạicác Trại giam về Tổng cục VIII, Bộ Công an để theo dõi, quản lý tình hình.

4. Định kỳ 6 tháng một lần, Vụ 4, Viện Kiểm sátnhân dân tối cao thông báo cho Tổng cục VIII, Bộ Công an tình hình, kết quảcông tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân các địa phương tại các Trại giamthuộc Bộ Công an.

Điều 8. Phối hợp trong việc giải quyếtkhiếu nại tố cáo và kiểm sát tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tốcáo

Để thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo phápluật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tốicao và Tổng cục VIII, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp thực hiện một số việcsau:

- Định kỳ 6 tháng, Tổng cục VIII, Bộ Công ancó trách nhiệm thông báo cho Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao biếttình hình giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án hình sự thuộcthẩm quyền.

- Định kỳ hàng năm, Vụ 4, Viện Kiểm sát nhândân tối cao có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáotrong tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, kếtquả kiểm sát tuân theo pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hànhán hình sự cho Tổng cục VIII, Bộ Công an biết, theo dõi, quản lý.

Khi tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáocủa cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Vụ 4, Viện Kiểm sátnhân dân tối cao có trách nhiệm thông báo nội dung kiểm sát cho Tổng cụcVIII, Bộ Công an biết trước khi tiến hành kiểm sát.

Điều 9. Phối hợp chỉ đạo thực hiện Điều 143 LuậtThi hành án hình sự, Điều 25, Điều 27 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm2002

Tổng cục VIII, Bộ Công an có trách nhiệm theo dõi,đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu của ViệnKiểm sát nhân dân trong việc kiểm sát tuân theo pháp luật về tạm giữ, tạm giamvà thi hành án hình sự.

Vụ 4 có trách nhiệm phối hợp, thông báocho Tổng cục VIII, Bộ Công an biết Cơ quan thi hành án hình sự, Trại giam,Trại tạm giam chưa thực hiện việc báo cáo tiếp thu, trả lời về việc thực hiệnkháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4)theo quy định tại Điều 143, Luật Thi hành án hình sự; Điều 25, 27 Luật Tổ chứcViện Kiểm sát nhân dân. Khi nhận được thông báo, Tổng cục VIII, Bộ Công an cótrách nhiệm chỉ đạo cấp dưới thực hiện ngay và có nhận xét, đánh giá trong xétthi đua hàng năm.

Điều 10. Phối hợp trong công tác đặc xá theoLuật Đặc xá

1. Tổng cục VIII, Bộ Công an và Vụ 4, Viện Kiểm sátnhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp tham mưu thống nhất nội dung Tờ trình đểChủ tịch nước xem xét, ban hành quyết định về đặc xá; dự thảo Quyết định về đặcxá của Chủ tịch nước; dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quyết định về đặc xá của Hộiđồng Tư vấn đặc xá;

2. Phối hợp cử cán bộ tham gia thẩm định đặcxá liên ngành; tham mưu, giúp việc cho thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá;

3. Phối hợp tham mưu lãnh đạo Viện Kiểm sát nhândân tối cao, lãnh đạo Bộ Công an lập hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt;

4. Phối hợp trao đổi, xem xét, tham mưu đề nghị lãnhđạo hai ngành có ý kiến kịp thời, thống nhất đối với các trườnghợp được đề nghị đặc xá khi thẩm định đặc xá có ý kiến khác nhau.

Điều 11. Phối hợp trong công tác sơ kết,tổng kết, đề nghị khen thưởng và tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện Luật

1. Hai đơn vị có trách nhiệm cung cấp tình hình, sốliệu theo yêu cầu của mỗi bên trong việc sơ kết, tổng kết công tác tạm giữ, tạmgiam, thi hành án hình sự và công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hànhán hình sự. Báo cáo sơ kết, tổng kết của hai đơn vị phải được gửi cho nhau;

2. Mỗi năm một lần hoặc khi cần thiết, sau khi đã phốihợp xử lý, giải quyết các vụ việc nghiêm trọng thì lãnh đạo hai đơn vị tổ chứcđánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời đề xuất biểu dương, khen thưởng đối vớitập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc;

3. Khi cần thiết, hai đơn vị thống nhất phối hợp tổchức tổng kết thực tiễn hoạt động nghiệp vụ để đánh giá những thuận lợi, khó khăntrong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; phổ biến, nhân rộngnhững cách làm hay, hiệu quả của từng đơn vị; tổng hợp và đưa ra các biện pháphữu hiệu, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tồn tại;

4. Kịp thời tham mưu với lãnh đạo ngành mình xây dựng,hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan đến công tác tạm giữ,tạm giam và thi hành án hình sự đảm bảo chặt chẽ, khả thi.

5. Phối hợp kiến nghị bổ sung, hoàn thiện các vănbản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành ánhình sự.

Điều 12. Phối hợp thực hiện các công tác kháctheo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu của lãnh đạo hai ngành:

Theo yêu cầu công tác, hai đơn vị có tráchnhiệm phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, đột xuất do lãnh đạo haingành yêu cầu hoặc theo yêu cầu của công tác nghiệp vụ.

Điều 13. Thống nhất về việc bảo mật và cung cấpthông tin

Việc bảo mật và cung cấp thông tin liên quanđến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị được thực hiện theoquy định của pháp luật hiện hành và của hai ngành.

Điều 14. Về chế độ hội họp

Thủ trưởng hai đơn vị chủ động phối hợptổ chức các hội nghị giao ban, hội thảo giữa hai đơn vị để trao đổi, thảoluận các công việc có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơnvị.

Chương 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tổngcục VIII, Bộ Công an có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Quy chế này.

Điều 16. Trách nhiệm chỉ đạo, kiểmtra, đôn đốc thực hiện Quy chế

Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo,đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này trong Vụ 4; chỉ đạo ViệnKiểm sát nhân dân địa phương (Phòng 4) phối hợp với Cơ quan thi hành ánhình sự, Trại giam và Trại tạm giam trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn theo quy định của pháp luật.

Tổng cục VIII, Bộ Công an chỉ đạo, đônđốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này trong Tổng cục VIII; chỉ đạoCơ quan thi hành án hình sự, Trại giam và Trại tạm giam phối hợp với ViệnKiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạntheo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, Vụ 4, ViệnKiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục VIII, Bộ Công an chủ động đềxuất việc sửa đổi, bổ sung Quy chế khi cần thiết và thốngnhất báo cáo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Côngan cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngàyký ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Thiếu tướng Tạ Xuân Bình

VỤ TRƯỞNG
VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰVũ Huy Thuận