BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN - TỔNG CỤC CẢNH SÁT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 5341/QCPH /TCHQ-TCCS

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮALỰC LƯỢNG HẢI QUAN VÀ LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNGTỘI PHẠM VÀ CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

Căn cứ vào Luật Công an nhândân ngày 12/12/2005;
Căn cứ vào Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Hải quan ngày 14/06/2005;
Căn cứ Luật quản lý thuế 01/7/2007;
Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Quyết định 1438/2004/QĐ-BCA (X13) ngày 14/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Côngan, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Cảnhsát nhân dân;
Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an thống nhất banhành Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hànhvi khác vi phạm pháp luật, với những nội dung sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích phối hợp:

Quy chế này quy định sự phối hợphoạt động giữa Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Côngan (sau đây gọi chung là hai lực lượng), nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, nângcao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

2. Nội dung phối hợp:

Hai lực lượng phối hợp trao đổithông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn,điều tra, xử lý đối với các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa,tiền tệ qua biên giới; gian lận thương mại, trốn thuế; buôn bán, vận chuyển tráiphép các chất ma túy; buôn bán, vận chuyển trái phép vũ khí, chất nổ, chất cháy,chất độc; nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị phế thải hoặc không đảm bảo tiêuchuẩn bảo vệ môi trường và các hành vi khác vi phạm pháp luật có liên quan đếncông tác hải quan (gọi chung là vi phạm và tội phạm). Lực lượng Cảnh sát hỗ trợlực lượng Hải quan trong công tác điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về Hảiquan. Phối hợp thực hiện cưỡng chế hành chính để thu hồi nợ đọng thuế, truy tìmcác đối tượng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng kýkinh doanh để chiếm đoạt tiền thuế

3. Nguyên tắc phối hợp

- Quan hệ phối hợp phải dựa trêncơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn đã được pháp luật quyđịnh cho từng lực lượng. Nghiêm cấm việc lợi dụng Quy chế này để làm trái phápluật và ảnh hưởng đến uy tín của mỗi lực lượng;

- Hoạt động phối hợp phải đảmbảo nguyên tắc và yêu cầu nghiệp vụ của mỗi lực lượng, khi phối hợp thực hiệnmột công việc cụ thể phải có kế hoạch và được lãnh đạo có thẩm quyền của hailực lượng phê duyệt. Những vướng mắc phát sinh phải được bàn bạc, giải quyếttheo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của mỗi lực lượng. Trongtrường hợp không thống nhất phương hướng giải quyết thì phải báo cáo lãnh đạo cóthẩm quyền xem xét quyết định.

4. Hình thức phối hợp:

- Trực tiếp gặp gỡ để thông báo,trao đổi thông tin, tài liệu

- Trao đổi thông qua văn bản.

- Thông qua các phương tiệnthông tin liên lạc để trao đổi.

- Cử cán bộ tham gia trực tiếpcác hoạt động phối hợp ngăn chặn, bắt giữ, điều tra, xử lý, cưỡng chế đối vớicác hành vi vi phạm pháp luật.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. TRAO ĐỔI THÔNG TIN, TÀILIỆU NGHIỆP VỤ

1. Nguyên tắc trao đổi:

- Việc trao đổi, cung cấp tàiliệu nghiệp vụ, hồ sơ vụ, việc và các tài liệu mật phải đảm bảo đúng quy địnhcủa Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, các văn bản hướng dẫn và theo đúng chế độcông tác hồ sơ của mỗi lực lượng và phải được phê duyệt của lãnh đạo có thẩmquyền.

- Việc trao đổi thông tin và xửlý tin báo, tin tố giác tội phạm phải thực hiện theo Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 15/5/1992 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Nội vụ (nay là BộCông an), Bộ Quốc phòng, Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn) và Tổng cục Hải quan.

2. Nội dung trao đổi:

- Những quy định của pháp luật,chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động của hai lực lượng; Tình hình chínhtrị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củamỗi lực lượng liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Những thông tin liên quan đếntội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hànggiả và tội phạm công nghệ cao.

- Những tổ chức và cá nhân saukhi nhập khẩu hàng hóa không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bỏ trốn khỏi địa chỉđăng ký kinh doanh để chiếm đoạt tiền thuế;

- Những doanh nghiệp nợ đọngthuế xuất khẩu, nhập khẩu kéo dài, có dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế hoặc chiếm đoạttiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

- Phối hợp trao đổi thông tinnghiệp vụ phục vụ quản lý rủi ro:

+ Các đơn vị Hải quan các cấptrao đổi, cung cấp kịp thời những thông tin nghiệp vụ, liên quan đến tội phạm vềhải quan; đồng thời thông qua các hoạt động trao đổi thông tin cung cấp cho lựclượng Cảnh sát về nội dung chuyển đổi phương thức quản lý hải quan, các quyđịnh liên quan về áp dụng quản lý rủi ro; đề nghị lực lượng cảnh sát các cấpphối hợp triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụngphương pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hànhvi lợi dụng việc áp dụng phương pháp này để buôn lậu, gian lận, gian lận thươngmại và các vi phạm khác về hải quan.

+ Lực lượng Cảnh sát cung cấp thườngxuyên kịp thời cho lực lượng Hải quan các thông tin về phương thức, thủ đoạn mớivề hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và các vi phạm khác về hải quan đểlực lượng Hải quan điều chỉnh, bổ sung kịp thời chương trình áp dụng quản lý rủiro; phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, hỗ trợ có hiệu quảcho hoạt động quản lý rủi ro.

- Những sơ hở, thiếu sót hoặcnhững thay đổi trong thực hiện quy trình nghiệp vụ của hai lực lượng; Tìnhhình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên phạm vi cả nước và trên những tuyến,địa bàn trọng điểm; những thông tin liên quan đến công tác quản lý phân luồngcác doanh nghiệp thực hiện kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hóa trong cả nướckhi lực lượng Cảnh sát có yêu cầu và ngược lại lực lượng Cảnh sát cung cấp cholực lượng Hải quan những thông tin có liên quan tới những hoạt động của cácdoanh nghiệp thực hiện kinh doanh xuất, nhập khẩu trên địa bàn có những biểu hiệnnghi vấn vi phạm pháp luật về hải quan; những đối tượng, đường dây, ổ nhóm tộiphạm có liên quan đang hoạt động trên địa bàn; Những khó khăn, vướng mắc vàkinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Những thông tin của Tổ chứcCảnh sát quốc tế, Tổ chức Hải quan thế giới và các tổ chức quốc tế khác có liênquan về hoạt động của tội phạm quốc tế và trong nước.

- Các tài liệu nghiệp vụ, hồ sơvụ, việc khi có yêu cầu của mỗi bên.

- Những tài liệu, thông tin đểphục vụ tuyên truyền về pháp luật, về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;những gương người tốt việc tốt của mỗi lực lượng.

B. PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG

1. Trong địa bàn hoạt độngHải quan:

- Trong quá trình thực thi nhiệmvụ, khi các đơn vị thuộc lực lượng Hải quan có yêu cầu, lãnh đạo các đơn vịthuộc lực lượng Cảnh sát tổ chức tăng cường, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, biệnpháp nghiệp vụ để phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, bắt giữ, xử lý tộiphạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối với các vụ, việc chống ngườithi hành công vụ nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong địa bàn hoạt độnghải quan.

- Trong quá trình thực thi nhiệmvụ, khi lực lượng Cảnh sát có yêu cầu tiến hành các hoạt động điều tra, bắt giữ,xử lý tội phạm buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyểntrái phép hàng hóa, tiền tệ, các chất ma túy qua biên giới cũng như các hành vikhác vi phạm pháp luật Hải quan thì lãnh đạo các đơn vị Hải quan có trách nhiệmtổ chức phối hợp thực hiện.

2. Ngoài địa bàn hoạt độngHải quan:

- Khi lực lượng Cảnh sát có yêucầu bằng văn bản, lực lượng Hải quan các cấp có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng,phương tiện, biện pháp để phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, bắt giữ, xửlý tội phạm và các hành vi khác vi phạm pháp luật.

- Khi lực lượng Hải quan có yêucầu hỗ trợ trinh sát bí mật, bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật, buôn lậu, trốnthuế, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy ởngoài địa bàn hoạt động của lực lượng Hải quan thì các đơn vị Cảnh sát các cấpcó trách nhiệm thực hiện phối hợp trinh sát, xác minh, truy đuổi, truy tìm, bắtgiữ tội phạm hoặc đối tượng có hành vi khác vi phạm pháp luật

3. Đối với những việc cụ thể:

a. Những vụ án điều tra, xửlý theo trình tự tố tụng hình sự: Thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụnghình sự và Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004.

- Các chuyên án, vụ án do lựclượng Hải quan xác lập, điều tra theo thẩm quyền, khi có yêu cầu phối hợp bằngvăn bản và đã được lãnh đạo lực lượng Cảnh sát có thẩm quyền phê duyệt thì lựclượng Cảnh sát phải thực hiện theo đúng quy định phối hợp được nêu tại các Điểm1, 2 Phần B, Mục II nêu trên. Trong trường hợp phải tạm giữ, tạm giam đối tượngvi phạm thì lực lượng Cảnh sát có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định củaLuật tố tụng hình sự. Khi lực lượng Hải quan chuyển giao hồ sơ vụ án thì lựclượng Cảnh sát có trách nhiệm tiếp nhận, điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Kếtthúc điều tra, lực lượng Cảnh sát phải thông báo bằng văn bản kết quả điều tra,xử lý cho lực lượng Hải quan được biết.

- Đối với các chuyên án do lựclượng Cảnh sát xác lập, điều tra, khi có yêu cầu phối hợp bằng văn bản và đượclãnh đạo lực lượng Hải quan có thẩm quyền phê duyệt thì lực lượng Hải quan phảithực hiện theo đúng những quy định phối hợp được nêu tại các Điểm 1, 2 Phần B,Mục II nêu trên. Khi kết thúc điều tra, lực lượng Cảnh sát phải thông báo bằngvăn bản kết quả điều tra, xử lý những vấn đề liên quan cho lực lượng Hải quan đểphối hợp.

- Trong trường hợp khẩn cấp đểngăn chặn hành vi phạm tội, bắt giữ đối tượng, phương tiện, tang vật phạm pháp,lực lượng được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng kịp thời, đồng thời báo cáo ngaylên cơ quan cấp trên trực tiếp.

b. Những vụ việc xử lý hànhchính:

Với những vụ, việc vi phạm hànhchính hoặc những vụ, việc chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự mà hailực lượng phải phối hợp điều tra thì phải bàn bạc để thống nhất hình thức, mứcđộ xử lý theo đúng các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.Trường hợp không thống nhất, phải báo cáo cấp trên trực tiếp của các đơn vị hailực lượng để chỉ đạo.

C. NHỮNG QUAN HỆ PHỐI HỢPKHÁC

- Trong quá trình thực hiệnnhiệm vụ theo thẩm quyền, nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ của mỗi lực lượng có dấuhiệu, hành vi tiêu cực hoặc vi phạm pháp luật thì thông báo kịp thời cho lãnhđạo trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ đó để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn,giáo dục, quản lý và xử lý.

- Quá trình xử lý cán bộ, chiếnsĩ vi phạm hai lực lượng hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan vàtham gia ý kiến xử lý khi có đề nghị. Mỗi bên phải có trách nhiệm về nhữngthông tin, tài liệu đã cung cấp cho nhau trong quá trình xử lý kỷ luật cán bộ,chiến sỹ đảm bảo bí mật thông tin đã cung cấp.

- Hai lực lượng hỗ trợ, phối hợphuấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành liên quan đến phòng, chống tội phạm.

- Hỗ trợ tư vấn trang bị, huấnluyện sử dụng những phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị mớiđược trang bị

- Hỗ trợ trong công tác giám địnhhình sự.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tại hai Tổng cục: Giao Cụctrưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Cảnh sátđiều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Tổng cục Cảnh sátgiúp lãnh đạo hai Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chếnày.

- Định kỳ 6 tháng/1 lần, CụcĐiều tra chống buôn lậu và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinhtế và chức vụ có trách nhiệm tổ chức trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp, kiếnnghị và giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền

- Định kỳ hàng năm, Tổng cục Hảiquan và Tổng cục Cảnh sát sơ kết kết quả thực hiện Quy chế và đề ra phương hướngtiếp tục phối hợp.

- Tại cấp tỉnh, thành phố: Giaocho đồng chí Giám đốc Công an và Cục trưởng Hải quan các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp này, định kỳ 3 tháng/1 lầntổ chức trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp, kiến nghị và giải quyết những vấnđề phát sinh theo thẩm quyền; đồng thời có báo cáo kết quả thực hiện lên lãnhđạo hai Tổng cục (qua Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Cảnh sát điều tra tộiphạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ) để tập hợp, báo cáo lãnh đạo hai Tổngcục; lãnh đạo hai lực lượng Hải quan và Công an các tỉnh, thành phố định kỳhoặc đột xuất căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương có kế hoạch kiểm tra,hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khaithực hiện Quy chế, tổ chức, cá nhân có thành tích thì được khen thưởng; nếu viphạm thì bị xử lý kỷ luật

3. Quy chế này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quy chế phối hợp số 3012/QCPH /TCCS-TCHQ ngày 23/6/2003 giữaTổng cục Cảnh sát và Tổng cục Hải quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung thì báo cáo lãnh đạo hai Tổng cụcgiải quyết.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Lê Mạnh Hùng

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC CẢNH SÁT
Trần Văn Thảo


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc TCCS, TCHQ (để thực hiện);
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu (TCCS, TCHQ).