BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN - TỔNG CỤC HẢI QUAN - TỔNG CỤC CẢNH SÁT
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 3012/QCPH /TCHQ-TCCS

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2003

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮATỔNG CỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH VÀ TỔNG CỤC CẢNH SÁT - BỘ CÔNG AN TRONG ĐẤU TRANHPHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT

Căn cứ Luật hải quan ngày 29tháng 06 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cảnh sát nhân dân ngày 28/01/1989
Căn cứ Nghị định 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan.
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ /BNV ngày 18/06/1981 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Côngan) quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tổng cục Cảnh sát nhân dân (naylà Tổng cục Cảnh sát).
Để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm,Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an thống nhấtban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống tộiphạm và các hành vi khác vi phạm pháp luật với những nội dung sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy chế này quy định sự phối hợphoạt động giữa Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Côngan (sau đây gọi chung là hai lực lượng) trong đấu tranh phòng, chống buôn lậugian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, vận chuyểntrái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (gọi chung là tội phạm) và các hànhvi khác vi phạm pháp luật.

2. Quan hệ phối hợp phải dựa trêncơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quyđịnh cho từng lực lượng, nhằmt tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Nghiêm cấm việc lợi dụng Quy chế này để làm trái pháp luật và ảnh hưởng đến uytín của mỗi lực lượng.

3. Hoạt động phối hợp phải đảm bảonguyên tắc và yêu cầu nghiệp vụ của mỗi lực lượng. Khi phối hợp thực hiện mộtcông việc cụ thể phải có kế hoạch được lãnh đạo có thẩm quyền của hai lực lượngphê duyệt. Những vướng mắc phát sinh phải được bàn bạc, giải quyết trên cơ sởtôn trọng pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của hai lực lượng. Trong trường hợpkhông thống nhất phương hướng giải quyết thì báo cáo kịp thời với lãnh đạo cóthẩm quyền xem xét quyết định.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. TRAO ĐỔI THÔNG TIN, TÀI LIỆU NGHIỆPVỤ:

1. Nguyên tắc trao đổi:

- Việc trao đổi, cung cấp tài liệunghiệp vụ, hồ sơ vụ, việc và các tài liệu mật phải đúng quy định của pháp luật,chế độ công tác hồ sơ của mỗi lực lượng và phải được phê duyệt của lãnh đạo cóthẩm quyền.

- Việc trao đổi thông tin và xử lýtin báo, tố giác tội phạm thực hiện theo Thông tư liên ngành số 03 - TTLN ngày15/05/1992 của Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an),Bộ Quốc phòng, Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vàTổng cục Hải quan.

2. Nội dung trao đổi:

- Những chủ trương, chính sách mớicủa Đảng, Nhà nước và hai ngành; Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trongnước và quốc tế; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi lực lượng liên quan đếncông tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Những sơ hở, thiếu sót hoặc thayđổi trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy trình nghiệp vụcủa hai lực lượng; Tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên phạm vicả nước và những tuyến, địa bàn trọng điểm; Những khó khăn, vướng mắc và kinhnghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Những thông tin của Tổ chức cảnhsát quốc tế, Tổ chức Hải quan thế giới và các tổ chức quốc tế khác có liên quanvề các tổ chức, đối tượng tội phạm quốc tế và trong nước.

- Các tài liệu nghiệp vụ, hồ sơ vụ,việc khi có yêu cầu của mỗi bên.

- Những tài liệu, thông tin để phụcvụ tuyên truyền về pháp luật, về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; gươngngười tốt việc tốt của mỗi lực lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

B. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG:

1. Trong địa bàn hoạt động Hảiquan:

- Khi có yêu cầu của lực lượng Hảiquan, lực lượng Cảnh sát có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng, phương tiện, biện phápnghiệp vụ để phhối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạmvà các hành vi khác vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng chống người thìhành công vụ nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong địa bàn hoạt động hảiquan.

- Khi lực lượng Cảnh sát có yêu cầutiến hành các hoạt động điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm buôn lậu, gian lậnthương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ và các chất ma tuýqua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan thì trao đổi trước vớilãnh đạo Hải quan có thẩm quyền để phối hợp thực hiện.

2. Ngoài địa bàn hoạt động hảiquan:

- Khi lực lượng Cảnh sát có yêu cầu,lực lượng Hải quan các cấp có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng, phương tiện, biệnpháp để phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm vàcác hành vi khác vi phạm pháp luật.

- Khi có yêu cầu của lực lượng Hảiquan, lực lượng cảnh sát các cấp có trách nhiệm hỗ trỡ lực lượng, phương tiện,biện pháp nghiệp vụ thực hiện việc xác minh, truy đuổi, truy tìm, bắt giữ tộiphạm hoặc đối tượng có hành vi khác vi phạm pháp luật từ địa bàn hoạt động hảiquan chạy ra.

3. Đối với những vụ, việc cụ thể:

a) Những vụ án điều tra, xử lý theotrình tự tố tụng hình sự:

- Các vụ án do lực lượng Hải quanxác lập, điều tra theo thẩm quyền, khi có yêu cầu phối hợp bằng văn bản và đượclãnh đạo lực lượng cảnh sát có thẩm quyền phê duyệt thì lực lượng Cảnh sát phảithực hiện theo đúng những quy định phối hợp được nêu tại điểm 1, 2 trên. Trongtrường hợp phải tạm giam, tạm giữ đối tượng vi phạm thì lực lượng cảnh sát tiếpnhận theo đúng quy định của phát luật. Khi lực lượng Hải quan chuyển giao hồ sơvụ án thì lực lượng cảnh sát có trách nhiệm tiếp nhận, điều tra, xử lý theothẩm quyền. Kết thúc điều tra, lực lượng cảnh sát phải thông báo bằng văn bảnkết quả điều tra, xử lý cho lực lượng Hải quan.

- Đối với các chuyên án do lực lượngcảnh sát xác lập, điều tra, khi có yêu cầu phối hợp bằng văn bản và được lãnhđạo lực lượng Hải quan có thẩm quyền phê duyệt thì lực lượng Hải quan phải thựchiện theo đúng những quy định phối hợp được nêu tại điểm 1.2 trên. Khi kết thúcđiều tra, lực lượng Cảnh sát thông báo bằng văn bản kết quả điều tra, xử lýnhững vấn đề liên quan cho lực lượng Hải quan phối hợp.

- Trong trường hợp khẩn cấp để ngănchặn hành vi phạm tội, bắt giữ đối tượng, phương tiện, tang vật phạm pháp, lựclượng được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng kịp thời, đồng thời báo cáo ngay lêncấp trên trực tiếp.

b) Những vụ, việc xử lý theo trìnhtự hành chính:

Với những vụ, việc vi phạm hành chínhhoặc những vụ, việc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà hai lực lượngphối hợp điều tra thì phải bàn bạc để thống nhất hình thức, mức độ xử lý theođúng các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp khôngthống nhất, phải báo cáo cấp trên trực tiếp của hai lực lượng để chỉ đạo.

C. NHỮNG QUAN HỆ PHỐI HỢP KHÁC

- Trong quá trình thực hiện nhiệmvụ theo thẩm quyền, nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ của mỗi lực lượng có dấuhiệu, hành vi tiêu cực hoặc vi phạm pháp luật thì thông báo kịp thời cho lãnhđạo trực tiếp của cán bô, chiến sĩ đó để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn,giáo dục, quản lý và xử lý

- Quá trình xử lý cán bộ, chiến sĩvi phạm, hai lực lượng hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và tham giaý kiến chỉ đạo khi có đề nghị. Mỗi bên phải có trách nhiệm giữ bí mật những thôngtin, tài liệu đã cung cấp.

- Hai lực lượng hỗ trợ, phối hợphuấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và trao đổi kinh nghiệm trong côngtác đấu tranh phòng, chống tội phạm

- Hỗ trợ tư vấn trang bị, huấn luyệnsử dụng những phương tiện nghiệp vụ, trang thiết bị mới đựơc trang bị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cục trưởng Cục Điều tra chốngbuôn lậu - Tổng cục Hải quan, cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế - Tổng cục Cảnhsát giúp lãnh đạo hai tổng cục tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện Quy chế này.

- Định kỳ hàng năm, Tổng cục Hảiquan và Tổng cục Cảnh sát sơ kết kết quả thực hiện Quy chế và đề ra phương hướngtiếp tục phối hợp.

- Định kỳ 6 tháng một lần, Cục Điềutra chống buôn lậu và Cục Cảnh sát Kinh tế tổ chức trao đổi, đánh giá kết quảphối hợp, kiến nghị và giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

- Phòng Tham mưu chống buôn lậu vàPhòng Cảnh sát Kinh tế là đầu mối liên lạc giữa Cục hải quan và Công an cấp tỉnh,thành phố định kỳ 3 tháng một lần tổ chức giao ban, đánh giá kết quả phối hợphoạt động và kiến nghị những vấn đề vướng mắc.

- Chi cục Hải quan cửa khẩu, Độikiểm soát Hải quan và Công an cấp quận, huyện và tương đương (trên địa bàn có lựclượng Hải quan) định kỳ hàng thágn giao ban để đánh giá kết quả phối hợp.

- Trong trường hợp cấn thiết phảibàn bạc để giải quyết những vấn đề cụ thể mở mỗi cấp thì lãnh đạo cấp đó củahai lực lượng trao đổi thống nhất biện pháp giải quyết.

- Lãnh đạo đơn vị Hải quan và cảnhsát các cấp khi cần thiết có thể phối hợp kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quychế này.

2. Trong quá trình thực hiện Quychế này, tổ chức, cá nhân có thành tích thì được khen thưởng ; nếu vi phạm thì bịxử lý kỷ luật.

Quy chế này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vướng mắc cần sửađổi, bổ sung thì báo cáo kịp thời lãnh đạo hai Tổng cục xem xét giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC CẢNH SÁT
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Ngọc Oánh