QUY CHẾ TẠM THỜI CỦA LIÊN NGÀNH TỔNG CỤC DULỊCH -
BỘ NỘI VỤ BỘ NGOẠI GIAO - BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀIVÀO VIỆT NAM DU LỊCH VÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ ỞNƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC DU LỊCH HOẶC DU LỊCH KẾTHỢP THĂM QUÊ HƯƠNG, GIA ĐINH

Để tạo điều kiện cho khách du lịch vào ViệtNam ngày càng nhiều theo chủ trương chung của Nhà nước, Tổng cục Du lịch, BộNội vụ, Bộ Ngoại giao, và Ban Việt kiều Trung ương đã thống nhất về thủ tụcnhập xuất cảnh đối với người nước ngoài vào Việt Nam du lịch và người Việt Namđịnh cư ở nước ngoài về nước du lịch hoặc du lịch kết hợp thăm quê hương, giađình như sau

:

I- ĐỐI TƯỢNG XÉT CẤP THỊTHỰC NHẬP, XUẤT CẢNH

1-Người nước ngoài muốn vào Việt Nam du lịch thì từng trường hợp một được xét cấpthị thực nhập xuất cảnh.

2-Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bao gồm những người vẫn giữ quốc tịch ViệtNam và những người đã vào quốc tịch nước ngoài) cùng với vợ hoặc chồng và concủa họ (kể cả trường hợp là người nước ngoài) muốn về Việt Nam du lịch hoặc dulịch kết hợp thăm quê hương, gia đình thì từng trường hợp một được xét cấp thịthực nhập, xuất cảnh, có ưu tiên đối với cán bộ, hội viên các phong trào Việtkiều yêu nước và người có nhiều đóng góp cho đất nước.

3-Những đối tượng sau đây chưa được xét cho nhập cảnh vào Việt Nam du lịch:

-Những tội phạm chiến tranh.

-Những người cầm đầu hay hoạt động trong các tổ chức phát xít mới, các tổ chứckhủngbố quốc tế, các tổ chức buôn lậuquốc tế.

-Những người trước đây đã gây nhiều tội ác chống cách mạng Việt Nam, những ngườitham gia các tổ chức phản động đang hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam ởnước ngoài.

-Những người phạm tội, những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sựvà hành chính chạy trốn ra nước ngoài.

-Những người đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa việt nam trong lần nhập cảnh trước.

-Những người cố ý khai sai sự thật để nhập cảnh vào Việt Nam.

II- THỦ TỤC NHẬP, XUẤT CẢNH

1-Người nước ngoài cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn vào Việt Namdu lịch phải làm 3 đơn xin nhập, xuất cảnh theo mẫu in sẵn kèm theo 3 ảnh cỡ4cm x 6cm, chụp nửa người, mặt nhìn thẳng, đầu để trần. Một đơn kèm một ảnhđương sự gửi cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự hoặc cơ quan đại diệnkhác được uỷ quyền cấp thị thực nhập, xuất cảnh của nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa việt nam ở nước ngoài mà đương sự thấy thuận tiện nhất (dưới đây gọi tắtlà cơ quan đại diện). Hai đơn kèm hai ảnh còn lại đương sự mang theo sang ViệtNam và chuyển cho đại diện của Tổng cục Du lịch tại điểm nhập cảnh đầu tiên ởViệt Nam.

2-Để việc xét duyệt đơn của khách du lịch được nhanh chóng. Cơ quan đại diện củaViệt Nam ở nước ngoài phần gửi trước cho Tổng cục Du lịch những nội dung sauđây :

- Họvà tên khách du lịch.

-Ngày và nơi sinh.

-Quốc tịch.

-Nghề nghiệp.

- Sốhộ chiếu.

Riêngđối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn về nước du lịch hoặc du lịchkết hợp thăm quê hương, gia đình ngoài 5 nội dung trên cần thêm :

-Ngày và số giấy phép xuất cảnh (nếu có) hoặc thời gian, lý do và hình thức xuấtcảnh.

- Họvà tên, địa chỉ của thân nhân ở Việt Nam và quan hệ của đương sự đối với thânnhân đó.

Tổngcục Du lịch làm công văn gửi Bộ Nội vụ để xin xét cấp thị thực nhập, xuất cảnhcho khách du lịch và thông báo cho Ban Việt kiều Trung ương biết nếu khách dulịch là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Kháchdu lịch nhập, xuất cảnh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namphải theo đúng cửa khẩu, đi đúng tuyến dulịch, chấp hành đầy đủ pháp luật, thể lệ quy định của Việt Nam và phải ngủ củakhách sạn do ngành du lịch quản lý. Khách du lịch muốn thay đổi cửa khẩu, nhập,xuất cảnh, muốn đi ra ngoài tuyến du lịch hoặc thay đổi chương trình du lịchphải được Bộ Nội vụ đồng ý.

NgườiViệt Nam định cư ở nước ngoài cùng với vợ hoặc chồng và con của họ về nước dulịch kết hợp thăm quê hương, gia đình, khi thực hiện phần thăm quê hương, giađình phải được Tổng cục Du lịch hướng dẫn làm đầy đủ các thủ tục với chínhquyền địa phương như những người chỉ về thăm quê hương, gia đình.

Tổngcục Du lịch sơ kết định kỳ phần hoạt động của khách du lịch liên quan đến anninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và hàng tháng thông báo cho Bộ Nội vụbiết.

Sau3 tháng kể từ ngày cấp thị thực nhập, xuất cảnh mà khách du lịch không vào ViệtNam du lịch thì thị thực đó không còn giá trị.

III- THỜI HẠN XÉT CẤP THỊ THỰCNHẬP XUẤT CẢNH

Thờihạn xét duyệt cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài vàoViệt Nam du lịch là 7 ngày (kể từ ngày Bộ Nội vụ nhận được công văn).

Thờihạn xét duyệt cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng với vợ hoặc chồng vàcon của họ về nước du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình lần đầu là 30 ngày,người về lần thứ hai trở đi (kể cả chỉ về thăm và về du lịch kết hợp thăm quêhương, gia đình) là 20 ngày.

Saukhi xét duyệt, Bộ Nội vụ thông báo ngay cho Tổng cục Du lịch để báo cho cơ quanđại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực nhập, xuất cảnh cho khách dulịch. Trường hợp đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước du lịchkết hợp thăm quê hương, gia đình. Bộ nội vụ thông báo trực tiếp cho Ban Việtkiều Trung ương (đồng gửi Tổng cục Du lịch) để báo cho cơ quan đại diện củaViệt Nam ở nước ngoài cấp thị thực nhập, xuất cảnh.

Cơquan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đóng dấu thị thực nhập, xuất cảnh"du lịch" cho khách du lịch.

Sau12 ngày đối với người chỉ vào du lịch và sau 35 ngày đối với người vào du lịchkết hợp thăm quê hương, gia đình (kể từ ngày cơ quan đại diện của Việt Nam ởnước ngoài điện về Tổng cục Du lịch thông báo danh sách khách du lịch) mà khôngđược Tổng cục Du lịch hoặc Ban Việt kiều Trung ương trả lời kết quả xét duyệtthì cơ quan đại diện ta có thẩm quyền xét cấp thị thực nhập, xuất cảnh cho họvà báo cho Tổng cục Du lịch biết.

Ngườinước ngoài đã có thị thực nhập, xuất cảnh vào Việt Nam để công tác, học tập.. .nếu muốn đi tham quan du lịch sẽ do Tổng cục Du lịch đảm nhiệm.

Trênđây là quy chế tạm thời về thủ tục nhập, xuất cảnh cho người nước ngoài vàoViệt Nam du lịch và người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước du lịch hoặc dulịch kết hợp thăm quê hương gia đình. Trong quá trình thực hiện. Tổng cục Dulịch, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Ban Việt kiều Trung ương sẽ trao đổi, rútkinh nghiệm và có thể điều chỉnh cho hoàn chỉnh hơn.

Quychế tạm thời này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 1987.