Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch hiện hành

Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch hiện hành

Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, các cơ quan quản lý về du lịch và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.