BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 101-QÐ/TW

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2012

QUY ĐỊNH

VỀ TRÁCH NHIỆMNÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP

- Căn cứ Ðiều lệ Ðảng;

- Căn cứ Quy chếlàm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Thực hiện Nghịquyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay"và Chỉ thị của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011), Ban Bí thưquy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạochủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhnhư sau:

I - NỘI DUNG NÊUGƯƠNG

Mỗi cán bộ, đảngviên Ðảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

1 - Về tư tưởngchính trị

- Kiên định chủnghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêuđộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiệnsuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

- Gương mẫu trongthực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung củaÐảng, Nhà nước và của nhân dân.

2 - Về đạo đức,lối sống, tác phong

- Thực hiện nghiêmQuy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm vàHướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.

- Ði đầu trong đấu tranhphòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệmkhi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí,tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

- Nêu gương về đức khiêmtốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyệnvọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị côngtác và nơi cư trú.

- Kiên quyết không nhậnquà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợidụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.

3- Về tự phêbình, phê bình

- Người đứng đầuphải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.

- Trong tự phê bìnhvà phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm,không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểmphải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.

- Có tình đồng chí, thươngyêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyếtđấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

4- Về quan hệ vớinhân dân

- Nêu cao ý thứcphục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giảiquyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quầnchúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

- Gương mẫu thựchiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Kiên quyết đấutranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hànhvi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

5- Về trách nhiệmtrong công tác

- Nêu cao ý thứctrách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệuquả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động,sản xuất, công tác.

- Chủ động, sángtạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thìphải làm.

- Hiểu và thực hiện đúngchức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, cólý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chốngcác hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua vàcác biểu hiện tiêu cực khác.

- Kiên quyết chốngtư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân,"lợi ích nhóm".

6- Về ý thức tổchức kỷ luật

- Thực hiện nghiêm nguyêntắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổchức, cơ quan, đơn vị.

- Gương mẫu chấphành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; điđầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy địnhcủa tổ chức, cơ quan, đơn vị.

7- Về đoàn kếtnội bộ

- Hết lòng chăm loxây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinhthần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; công tâm với cán bộ dướiquyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.

- Chân thành giúp đỡđồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dựchính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩytrách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

- Tích cực tham gia xâydựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác;kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nộibộ và trong nhân dân.

II - TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1- Các cấp ủy, tổchức đảng có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Quy định này phù hợp vớichức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện, địnhkỳ hằng năm báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

2- Mỗi cán bộ, đảng viên,nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theocương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy nơi công tác để đượcgóp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Ðây là một trong những căncứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

3- Hằng năm, các cấpủy, tổ chức đảng tiến hành đánh giá, sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tíchtiêu biểu vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác; phê phán, ngăn ngừa, cảnh báo, xửlý nghiêm tổ chức và cá nhân không thực hiện nghiêm túc Quy định này.

4- Ban Tổ chức Trungương chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ươngvà các ban đảng Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định này, địnhkỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy định này phổbiến đến chi bộ đảng để thực hiện.

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh