BAN BÍ THƯ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 169-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

QUY ĐỊNH

VỀCHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CẤP ỦY VIÊN CÁC CẤP

- Căncứ Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,Ban Bí thư (khoá X);
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấphành Trung ương Đảng (khoá X);
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

BAN BÍ THƯ QUY ĐỊNH

Điều1. Đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm

Lànhững đảng viên được bầu cử hoặc chỉ định (theo quy định của Điều lệ Đảng) vàoban chấp hành đảng bộ, chi bộ các cấp từ Trung ương đến cấp cơ sở (đảng bộ cơsở và chi bộ cơ sở).

Đối vớicác cấp uỷ đảng trong lực lượng vũ trang có hướng dẫn riêng.

Điều2. Mức phụ cấp trách nhiệm

- Uỷ viênBan Chấp hành Trung ương Đảng (kể cả Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ươngĐảng) hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viênban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đươnghưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viênban chấp hành đảng bộ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương hưởng hệ số 0,4mức lương tối thiểu.

- Uỷ viênban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương hưởng hệ số 0,3 mức lươngtối thiểu.

Điều3. Nguyên tắc phụ cấp và nguồn kinh phí

1- Nguyêntắc phụ cấp

- Cấp uỷviên các cấp hằng tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên; khi thôi thamgia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp.

- Trườnghợp một đồng chí là cấp uỷ viên nhiều cấp thì chỉ hưởng một mức phụ cấp tráchnhiệm của cấp uỷ cao nhất mà đồng chí đó tham gia.

- Phụ cấptrách nhiệm không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội.

2- Nguồnkinh phí

- Đối vớikhu vực hành chính, sự nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp:

Kinh phíchi trả phụ cấp đối với cấp uỷ viên được hạch toán vào chi phí hoạt động củacác tổ chức đảng tại Quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chứcđảng các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của BanBí thư Trung ương Đảng (khoá IX).

- Đối vớikhu vực doanh nghiệp:

+ Trong các doanh nghiệp nhà nước, kinh phí chi trả phụ cấp đốivới cấp uỷ viên được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

+ Trong các doanh nghiệp khác, kinh phí chi trả phụ cấp đối vớicấp ủy viên được tính vào chi phí hoạt động của các tổ chức đảng tại Quy địnhvề chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp ban hành kèmtheo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(khoá IX).

Điều4. Tổ chức thực hiện

1- Vănphòng cấp uỷ mỗi cấp có trách nhiệm chi trả phụ cấp đối với các đồng chí cấp uỷviên cấp đó (theo kỳ họp).

2- Tổngcục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Côngan có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương căn cứ quy định này hướngdẫn thực hiện đối với các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang.

3- BanTổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra,theo dõi việc thực hiện quy định này.

4- Chếđộ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp được thực hiện từ ngày01-01-2009.

T/M BAN BÍ THƯTrương Tấn Sang