BAN BÍ THƯ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 171-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008

QUY ĐỊNH

VỀCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ CƠ QUAN HỘI QUẦN CHÚNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X vềnâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượngđội ngũ cán bộ, đảng viên;
- Căn cứ đặc điểm của các hội quần chúng,
Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quầnchúng như sau:

I- CHỨC NĂNG

Điều 1. Đảng bộ, chi bộcơ sở trong cơ quan hội quần chúng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảngviên và hội viên trong cơ quan thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chínhsách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của hội; lãnh đạo xây dựng và thực hiệncó hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hội; xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan hộitrong sạch, vững mạnh.

II- NHIỆM VỤ

Điều 2. Lãnh đạo thựchiện nhiệm vụ chính trị

1- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên vàhội viên trong cơ quan chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước và điều lệ của hội; đề cao tinh thần trách nhiệm trongviệc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan hội.

2- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên,hội viên trong cơ quan tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác hội; sâu sátcơ sở, gắn bó với hội viên, góp phần thực hiện công tác vận động quần chúng,công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo chăm lo đời sống vậtchất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, hội viên trong cơ quan.

3- Lãnh đạo xây dựng và thựchiện quy chế dân chủ ở cơ quan hội. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và hội viên pháthuy quyền làm chủ, thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của hội; ngăn ngừavà đấu tranh với các hành vi tham ô, tham nhũng; giữ gìn bí mật, bảo vệ chínhtrị nội bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước, bảo vệ tài sản của cơ quan.

Điều 3. Lãnh đạo công tácchính trị tư tưởng

1- Tuyên truyền, giáo dục chủnghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và hội viên; xâydựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và đời sống;nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên,hội viên để giải quyết hoặc báo cáo lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

2- Thường xuyên phổ biến, quántriệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cácchủ trương, nhiệm vụ của đơn vị để cán bộ, đảng viên và hội viên trong cơ quannắm vững và thực hiện có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảngviên, hội viên được học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên,hội viên đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiệnsuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống âm mưu "diễn biến hoà bình"của các thế lực thù địch.

Điều 4. Lãnh đạo công táctổ chức, cán bộ

1- Cấp uỷ cùng với đảng đoàn,thường vụ hội lãnh đạo thực hiện chủ trương, giải pháp kiện toàn tổ chức bộmáy, cán bộ của cơ quan; tham gia về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét,đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ là đảngviên trong đảng bộ, chi bộ cơ quan hội.

2- Cấp uỷ tham gia, đề xuất vớicấp uỷ cấp trên xem xét, quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ, đảng viêncủa hội thuộc thẩm quyền của cấp trên khi có yêu cầu.

Điều 5. Xây dựng tổ chứcđảng

1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ,giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng caonăng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượngđội ngũ đảng viên.

2- Thực hiện đúng nguyên tắc tậptrung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đổi mới và nâng cao chất lượng sinhhoạt chi bộ; làm tốt công tác quản lý đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thốngnhất, chống những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, tư cách của người đảngviên.

3- Thường xuyên bồi dưỡng quầnchúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; làm tốt công tác phát triển đảng,bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình theo quy định.

4- Xây dựng cấp uỷ có uy tín,năng lực, phẩm chất, hoạt động hiệu quả, tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ, chibộ.

5- Làm tốt công tác kiểm tra,giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghịquyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫncủa cấp uỷ cấp trên.

Điều 6. Lãnh đạo các tổchức chính trị - xã hội.

1- Lãnh đạo các tổ chức chínhtrị-xã hội trong cơ quan vững mạnh, hoạt động đúng pháp luật và điều lệ củatừng tổ chức, tham gia công tác xây dựng đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đuathực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo các đoàn thể làm tốtcông tác quản lý, giáo dục đoàn viên, hội viên; chấp hành chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan.

3- Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuấtkhi có yêu cầu, cấp uỷ nghe các đoàn thể chính trị - xã hội báo cáo tình hìnhhoạt động và có chủ trương lãnh đạo hoạt động của từng đoàn thể.

III- QUAN HỆ GIỮA CẤP UỶ VÀCÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 7. Đối với đảng đoànvà lãnh đạo hội

1- Cấp uỷ lãnh đạo cán bộ, đảngviên, hội viên thực hiện các chủ trương, quyết định của đảng đoàn, lãnh đạohội; phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, lãnh đạo hội để thực hiện nhiệm vụ, quyềnhạn được giao.

2- Cấp uỷ xây dựng quy chế phốihợp công tác với đảng đoàn và lãnh đạo hội. Định kỳ hoặc đột xuất, thông báovới đảng đoàn, lãnh đạo hội, thủ trưởng cơ quan ý kiến của đảng viên và quầnchúng về việc thực hiện các nhiệm vụ, chính sách, chế độ trong đơn vị để phốihợp giải quyết.

3- Đảng đoàn lãnh đạo hội cótrách nhiệm tạo điều kiện để cấp uỷ và đảng bộ, chi bộ thực hiện Quy định này.Định kỳ hoặc khi có yêu cầu, đại diện đảng đoàn lãnh đạo hội thông báo với cấpuỷ hoặc đảng bộ, chi bộ về các chủ trương công tác lớn của hội để cấp uỷ lãnhđạo đảng viên, quần chúng thực hiện.

Điều 8. Đối với cấp uỷcấp trên trực tiếp

1- Đảng bộ, chi bộ chịu sự lãnhđạo của cấp uỷ cấp trên trực tiếp để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vữngmạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướngdẫn của cấp uỷ và cơ quan, tổ chức cấp trên.

2- Cấp uỷ cấp trên trực tiếptăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở hội; phối hợp vớiđảng đoàn tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Điều 9. Đối với cấp uỷ vàchính quyền địa phương

Cấp uỷ xây dựng mối quan hệ vớicấp uỷ địa phương nơi có trụ sở của hội đóng và nơi đảng viên cư trú để phốihợp công tác, quản lý đảng viên; tạo điều kiện để đảng viên thường xuyên giữmối liên hệ với cấp uỷ địa phương, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cưtrú.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1- Tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷtrực thuộc Trung ương, các cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảngtrong cơ quan hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiệnQuy định này.

2- Căn cứ Quy định này và hướngdẫn của cấp uỷ cấp trên, các đảng bộ, chi bộ trong cơ quan hội xây dựng quy chếhoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thihành từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang