BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 211-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘCHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chếlàm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Căn cứ Quyết địnhsố 46-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thựchiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và ChươngVIII, Điều lệ Đảng khóa XI và Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21-3-2012 của BộChính trị ban hành Quy chế giám sát trong Đảng;

Bộ Chính trị quy địnhvề giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý,như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1- Quy định này quy địnhvề mục đích, nguyên tắc, chế độ, chủ thể, nội dung, phương pháp, hình thức và xửlý kết quả giám sát; trách nhiệm và thẩm quyền của chủ thể giám sát; trách nhiệmvà quyền của đối tượng giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan đến đảng viênlà cán bộ (gọi tắt là cán bộ) thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đượcgiám sát.

2- Cán bộ được giámsát thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo Quy định về phân cấp quảnlý cán bộ (cả đương chức và đã nghỉ hưu).

Điều2. Giải thích từ ngữ

1- Giám sát cán bộ củaĐảng là việc các tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cán bộ,kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sátchấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết,chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn đạo đức,lối sống.

2- Giám sát trực tiếpđối với cán bộ là việc chủ thể giám sát trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, góp ý vớicán bộ thông qua thảo luận, chất vấn, đối thoại, kiểm điểm, tự phê bình và phêbình tại các cuộc họp, hội nghị, các cuộc làm việc với tổ chức đảng mà cán bộlà thành viên hoặc trực tiếp làm việc với cán bộ.

3- Giám sát gián tiếpđối với cán bộ là việc chủ thể giám sát không trực tiếp gặp gỡ, góp ý, trao đổivới cán bộ mà chủ yếu thông qua xem xét các văn bản, tài liệu, báo cáo, thôngtin phản ánh của các tổ chức, cá nhân để nắm tình hình có liên quan đến cán bộ.

4- Giám sát thườngxuyên đối với cán bộ là việc chủ thể giám sát phân công đảng viên thường xuyên,theo dõi, nắm tình hình và kịp thời trao đổi, góp ý về những vấn đề cần thiếtliên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ đảng viênvà giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ.

5- Giám sát chuyên đềđối với cán bộ là việc chủ thể giám sát tiến hành giám sát chuyên sâu trong việcthực hiện tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, chấp hành chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc giữ gìn đạođức, lối sống của cán bộ được xác định trong thời gian nhất định.

Điều3. Mục đích giám sát

1- Chủ động nắm chắctình hình, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ trong thực hiện chứctrách, nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ đảng viên, phẩm chất, đạo đức, lối sống, uytín của cán bộ; tăng cường năng lực tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, BộChính trị, Ban Bí thư nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụchính trị và công tác xây dựng Đảng.

2- Nâng cao trách nhiệm,tính tự giác, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ; phát huy ưu điểm, kịpthời phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa, hạn chế khuyết điểm, vi phạm; khắc phục sựsuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ.

3- Góp phần giữnghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,đội ngũ cán bộ tương xứng, ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Điều4. Nguyên tắc giám sát

1- Ban Chấp hànhTrung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiệncông tác giám sát đối với cán bộ.

2- Các cấp ủy, tổ chứcđảng thực hiện việc giám sát cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao, bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức. Cán bộ phải chịu sự giám sát của chủthể giám sát tại Điều 6 Quy định này.

3- Việc giám sát phảicông khai, dân chủ, khách quan, tuân thủ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không được tiết lộ hoặc cung cấp,thông báo các nội dung liên quan đến việc giám sát khi chưa được cấp có thẩmquyền cho phép.

4- Đảng viên chỉ đượcthực hiện giám sát khi được tổ chức đảng có thẩm quyền phân công theo đúng chứctrách, nhiệm vụ được giao.

Điều5. Chế độ giám sát

1- Chủ thể giám sátthực hiện

a) Lãnh đạo, chỉ đạocông tác giám sát.

b) Xây dựng phương hướng,nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch giám sát, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện.

c) Hướng dẫn, tổ chứcthực hiện việc giám sát.

d) Kiểm tra, sơ kết,tổng kết, rút kinh nghiệm.

2- Đối tượng giám sát

Thực hiện nghiêm túctrách nhiệm và quyền của mình trong quá trình giám sát.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều6. Chủ thể giám sát

1- Ban Chấp hànhTrung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2- Ủy ban Kiểm traTrung ương, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng (gọi tắt là cácban đảng Trung ương).

3- Cấp ủy, ban thườngvụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp ủy, ban thườngvụ cấp ủy trực thuộc Trung ương).

4- Chi bộ nơi cán bộsinh hoạt hoặc nơi cư trú.

Điều7. Nội dung giám sát

1- Nội dung giám sátcủa Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

a) Việc thực hiện chứctrách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và tiêu chuẩn,nhiệm vụ cấp ủy viên.

b) Việc chấp hànhCương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế,kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy định, quychế của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nơi cán bộ là thànhviên.

c) Việc giữ gìn phẩmchất, đạo đức, lối sống của cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, thamnhũng, lãng phí; việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh.

d) Chấp hành và thựchiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; những điều đảngviên, cán bộ, công chức không được làm.

đ) Việc kê khai, côngkhai tài sản, thu nhập của cán bộ và gia đình theo quy định.

e) Về trách nhiệm củacán bộ đối với người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị,em ruột) khi họ có vi phạm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- Nội dung giám sátcủa Ủy ban Kiểm tra Trung ương

a) Việc chấp hànhCương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định,quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Việc giữ gìn đạo đức,lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

c) Về tiêu chuẩn đảngviên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

d) Việc kê khai, côngkhai tài sản, thu nhập của cán bộ và gia đình theo quy định.

đ) Về trách nhiệm củacán bộ đối với người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị,em ruột) khi họ có vi phạm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3- Nội dung giám sátcủa các ban đảng Trung ương

Căn cứ vào nội dunggiám sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định tạikhoản 1 Điều này, các ban đảng Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa mỗi ban được phân công để xác định, lựa chọn nội dung giám sát cho phù hợp,tập trung vào những nội dung sau:

a) Việc thực hiện chứctrách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Việc giữ gìn phẩmchất, đạo đức, lối sống của cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, thamnhũng, lãng phí; việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh.

c) Chấp hành và thựchiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; những điều đảngviên, cán bộ, công chức không được làm.

4- Nội dung giám sátcủa cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương

a) Thực hiện cácnguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thựchiện nhiệm vụ đảng viên, tiêu chuẩn, nhiệm vụ cấp ủy viên, chấp hành quy chếlàm việc của cấp ủy, tổ chức đảng nơi công tác; chấp hành kỷ luật đảng, giữ gìnđoàn kết nội bộ; bảo đảm quyền của đảng viên.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo,quản lý lĩnh vực hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nơi cán bộ phụtrách.

c) Chỉ đạo hoặc thammưu ban hành các văn bản theo thẩm quyền.

d) Chấp hành và thựchiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; những điều đảngviên, cán bộ, công chức không được làm.

đ) Việc kê khai, côngkhai tài sản, thu nhập của cán bộ và gia đình theo quy định.

e) Về trách nhiệm củacán bộ đối với người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị,em ruột) khi họ có vi phạm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5- Nội dung giám sátcủa chi bộ

a) Chi bộ nơi cán bộcông tác

- Việc thực hiện tiêuchuẩn, nhiệm vụ đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên.

- Việc kê khai, côngkhai tài sản, thu nhập của cán bộ và gia đình theo quy định.

- Việc thực hiện nghịquyết, kết luận của chi bộ; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên,cán bộ, công chức không được làm.

b) Chi bộ nơi cán bộcư trú

- Việc giữ mối liên hệvới cấp ủy, chi bộ nơi cư trú; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên,cán bộ, công chức không được làm.

- Việc chấp hành cácquy định của cấp ủy, chính quyền địa phương, của khu dân cư nơi cư trú và thựchiện nghĩa vụ công dân.

Điều8. Phương pháp giám sát

1- Ban Chấp hànhTrung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

a) Giám sát trực tiếpcán bộ bằng cách:

- Qua thảo luận, chấtvấn, đối thoại tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương, các cuộc họp Bộ Chínhtrị, Ban Bí thư (khi cán bộ được mời dự); qua dự sinh hoạt hoặc làm việc vớicác ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trựcthuộc Trung ương để nắm tình hình về cán bộ.

- Qua kiểm điểm, tựphê bình, phê bình trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kiểmđiểm tự phê bình và phê bình của cán bộ ở cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vịnơi công tác.

- Qua gặp, trao đổi củacác đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư đối với cán bộ về các vấnđề cần thiết.

b) Giám sát gián tiếpcán bộ thông qua việc xem xét:

- Các văn bản do cánbộ chỉ đạo hoặc trực tiếp tham mưu ban hành theo thẩm quyền; báo cáo kiểm điểmtự phê bình hằng năm của cán bộ.

- Các báo cáo; thôngbáo kết luận về các cuộc kiểm tra, kết quả giám sát; kết quả tự phê bình và phêbình, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ.

- Các ý kiến trao đổi,phản ánh, kiến nghị bằng văn bản; kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểmtoán của các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chứcchính trị - xã hội; kết quả điều tra, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật;phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng; đơn tố cáo, khiếu nại, kiếnnghị, phản ảnh có liên quan đến cán bộ hoặc người thân trong gia đình cán bộ.

2- Ủy ban Kiểm traTrung ương

a) Giám sát trực tiếpcán bộ bằng cách:

- Phân công thànhviên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát:

+ Qua dự hội nghị cấpủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương khi tiến hành kiểmđiểm, tự phê bình và phê bình.

+ Qua nắm tình hình tạicác cuộc làm việc với lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơquan, đơn vị ở Trung ương, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trungương.

+ Qua gặp, trao đổi vớicán bộ về những vấn đề cần thiết.

- Phân công cán bộtheo dõi địa bàn, lĩnh vực:

+ Khi dự các hội nghịcủa các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương,các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương, nếu thấy có vấn đề phảigóp ý thì báo cáo với thành viên Ủy ban phụ trách để trao đổi, góp ý với cán bộ.

+ Những vấn đề liênquan đến chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thì đượctham gia góp ý, nhưng sau đó phải báo cáo với thành viên Ủy ban phụ trách.

b) Giám sát gián tiếpcán bộ thông qua việc xem xét:

- Các văn bản do cánbộ chỉ đạo hoặc trực tiếp tham mưu ban hành theo thẩm quyền; báo cáo kiểm điểmtự phê bình hằng năm của cán bộ.

- Các báo cáo; thôngbáo kết luận về các cuộc kiểm tra, giám sát; kết quả tự phê bình và phê bình,thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảngđoàn, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trựcthuộc Trung ương gửi theo quy định.

- Các ý kiến trao đổi,phản ánh, kiến nghị bằng văn bản; kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toáncủa các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội; kết quả điều tra, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; phản ảnh củacác phương tiện thông tin đại chúng; đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ảnhcó liên quan đến cán bộ hoặc người thân trong gia đình cán bộ.

- Bản kê khai tài sản,thu nhập của cán bộ và của gia đình cán bộ theo quy định.

3- Các ban đảng Trungương giám sát cán bộ (nhưng không phải là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủyviên Ban Bí thư) thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách

a) Giám sát trực tiếpcán bộ bằng cách:

- Phân công lãnh đạoban đảng Trung ương giám sát:

+ Qua dự hội nghị cấpủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương khi tiến hành kiểmđiểm, tự phê bình và phê bình.

+ Qua nắm tình hình tạicác cuộc làm việc với lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơquan, đơn vị ở Trung ương, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trungương.

+ Qua gặp, trao đổi vớicán bộ về những vấn đề cần thiết.

- Phân công cán bộtheo dõi địa bàn, lĩnh vực:

+ Khi dự các hội nghịcủa các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương,các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương, nếu thấy có vấn đề phảigóp ý thì báo cáo với lãnh đạo ban đảng phụ trách để trao đổi, góp ý với cán bộ.

+ Những vấn đề liênquan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ngành thì được tham gia góp ý, nhưng sau đóphải báo cáo với lãnh đạo ban đảng phụ trách.

b) Giám sát gián tiếpcán bộ thông qua việc xem xét:

- Các văn bản do cánbộ chỉ đạo hoặc trực tiếp tham mưu ban hành theo thẩm quyền liên quan đến phạmvi, chức năng, nhiệm vụ của từng ban đảng; báo cáo kiểm điểm tự phê bình hằngnăm của cán bộ.

- Các báo cáo; kết quảtự phê bình và phê bình, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Ủy ban Kiểmtra Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, tổ chức ởTrung ương, của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương gửi theo quyđịnh.

- Ý kiến trao đổi, phảnánh, kiến nghị bằng văn bản của các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổquốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phản ảnh của các phương tiện thông tin đạichúng; đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh có liên quan đến cán bộ hoặcngười thân trong gia đình cán bộ.

4- Cấp ủy, ban thườngvụ cấp ủy trực thuộc Trung ương giám sát cán bộ công tác, sinh hoạt tại cấpmình

a) Giám sát trực tiếpcán bộ bằng cách:

- Qua nghe cán bộ thảoluận, chất vấn, đối thoại, tham gia ý kiến tại các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy,tổ chức đảng nơi cán bộ là thành viên hoặc sinh hoạt.

- Qua nghe cán bộ báocáo hoặc thông báo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận của cấp ủy, tổ chức đảngnơi cán bộ là thành viên.

b) Giám sát gián tiếpcán bộ thông qua việc xem xét:

- Các văn bản do cánbộ chỉ đạo hoặc trực tiếp tham mưu ban hành theo thẩm quyền; báo cáo kiểm điểmtự phê bình hằng năm của cán bộ.

- Các kiến nghị, phảnánh bằng văn bản của các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, cáctổ chức chính trị - xã hội; kết quả điều tra, xét xử của các cơ quan bảo vệpháp luật; phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng, đơn tố cáo, khiếunại, kiến nghị, phản ảnh có liên quan đến cán bộ hoặc người thân trong gia đìnhcán bộ.

5- Chi bộ

a) Giám sát trực tiếpcán bộ bằng cách:

- Qua nghe cán bộ thảoluận, tham gia ý kiến tại các cuộc họp của chi bộ.

- Qua kiểm điểm, tựphê bình và phê bình; phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên.

- Qua đánh giá việcthực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ nơi sinh hoạt hoặc nghị quyết của chibộ nơi cư trú mà cán bộ có trách nhiệm thực hiện.

- Qua việc cán bộ chấphành quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú và thực hiện nghĩavụ công dân.

b) Giám sát gián tiếpcán bộ thông qua việc xem xét:

- Các kiến nghị, phảnảnh bằng văn bản của các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, cáctổ chức chính trị - xã hội; phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúngliên quan đến cán bộ.

- Đơn tố cáo, khiếu nại,kiến nghị, phản ảnh có liên quan đến cán bộ.

6- Qua giám sát, nếuthấy cần thiết, chủ thể giám sát có thể trao đổi với cán bộ được giám sát bằngvăn bản hoặc giao đại diện lãnh đạo tổ chức đảng thực hiện việc giám sát gặp trựctiếp góp ý với cán bộ, làm rõ vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Trường hợp vượt quáthẩm quyền thì đảng viên thực hiện nhiệm vụ giám sát báo cáo để chủ thể giámsát nhắc nhở, yêu cầu hoặc đề nghị cán bộ khắc phục, sửa chữa khuyết điểm (nếucó).

Điều9. Hình thức giám sát

1- Giám sát thườngxuyên

a) Bộ Chính trị, BanBí thư phân công ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư phụ trách lĩnh vực, địabàn thông qua thường xuyên giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban đảng,ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, các cấp ủy, ban thườngvụ cấp ủy trực thuộc Trung ương để nắm tình hình và chủ động trao đổi, góp ý vớicán bộ khi cần thiết hoặc báo cáo để đồng chí Tổng Bí thư trao đổi, góp ý kịpthời những vấn đề liên quan đến cán bộ.

b) Ủy ban Kiểm traTrung ương phân công thành viên Ủy ban phụ trách, phân công cán bộ cơ quan Ủyban Kiểm tra Trung ương theo dõi lĩnh vực, địa bàn để giám sát nắm tình hình vềcán bộ.

c) Các ban đảng Trungương phân công thành viên lãnh đạo ban phụ trách, phân công cán bộ ban đảngTrung ương theo dõi lĩnh vực, địa bàn để giám sát nắm tình hình về cán bộ.

d) Các cấp ủy, ban thườngvụ cấp ủy trực thuộc Trung ương phân công các thành viên chủ động trao đổi, gópý với cán bộ cấp mình về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức trách,nhiệm vụ, việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện nhiệm vụ đảngviên, nghị quyết của cấp ủy cấp mình hoặc liên quan đến người thân trong giađình cán bộ. Trường hợp đặc biệt, báo cáo để đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếptrao đổi, góp ý kịp thời với cán bộ.

đ) Chi bộ, trước hếtlà chi ủy và bí thư chi bộ trong các kỳ sinh hoạt trao đổi, góp ý với cán bộ vềnhững vấn đề liên quan đến việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiệnnhiệm vụ đảng viên, thực hiện nghị quyết của chi bộ hoặc liên quan đến ngườithân của cán bộ.

e) Thông báo bằng vănbản cho đối tượng giám sát biết về các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viênBan Bí thư; thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểmtra Trung ương; lãnh đạo ban đảng và cán bộ các ban đảng Trung ương được giaothực hiện nhiệm vụ giám sát.

2- Giám sát theochuyên đề

Bộ Chính trị, Ban Bíthư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các ban đảng Trung ương, các cấp ủy, ban thườngvụ cấp ủy trực thuộc Trung ương thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với cán bộnhư sau:

a) Xây dựng chươngtrình, kế hoạch giám sát hằng năm và thông báo cho cán bộ được giám sát biết.Trong chương trình, kế hoạch giám sát, xác định rõ nội dung, đối tượng, phươngpháp tiến hành, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện.

b) Thành lập đoàngiám sát; xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể.

- Kế hoạch giám sátphải nêu rõ nội dung, đối tượng, phương pháp, mốc thời điểm, thời gian giámsát. Thời gian một cuộc giám sát đối với cấp Trung ương không quá 30 ngày làmviệc; cấp tỉnh, thành và tương đương không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày triểnkhai quyết định.

- Chủ thể giám sátthông báo kế hoạch giám sát cho tổ chức đảng có cán bộ được giám sát và cán bộđược giám sát biết ít nhất 10 ngày làm việc trước khi tiến hành giám sát.

c) Có văn bản yêu cầucán bộ được giám sát chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và cung cấp tài liệu liênquan. Văn bản phải gửi cho tổ chức đảng có cán bộ được giám sát trước ít nhất10 ngày làm việc để cán bộ được giám sát chuẩn bị tài liệu và báo cáo, tổ chứcđảng có cán bộ được giám sát phối hợp thực hiện.

d) Đoàn giám sátnghiên cứu báo cáo, tài liệu; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan;chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

đ) Đoàn giám sát yêucầu tổ chức đảng có cán bộ được giám sát tổ chức hội nghị để cán bộ báo cáo;đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát; hội nghị thảo luận vàđề nghị.

e) Chủ thể giám sátthông báo kết quả giám sát bằng văn bản đến cán bộ được giám sát và tổ chức, cánhân có liên quan để chấp hành. Qua giám sát, nếu phát hiện cán bộ được giámsát có dấu hiệu vi phạm thì chủ thể giám sát xem xét, chuyển Ủy ban Kiểm traTrung ương quyết định tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nếu Ủy ban Kiểmtra Trung ương trực tiếp phát hiện cán bộ được giám sát có dấu hiệu vi phạm thìxem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

g) Chủ thể giám sátđôn đốc, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ được giám sát thực hiện thôngbáo kết quả giám sát.

Điều10. Xử lý kết quả giám sát

1- Ban Chấp hànhTrung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

a) Kịp thời nhắc nhở,lưu ý, cảnh báo hoặc góp ý, yêu cầu bằng các hình thức thích hợp với cán bộ đượcgiám sát.

b) Nhận xét, đánh giákết quả giám sát; xem xét trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ.

c) Yêu cầu cán bộ đượcgiám sát sửa chữa, chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm và khắc phục hậu quả (nếucó).

d) Đề ra hoặc điều chỉnhcác chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của mình.

đ) Yêu cầu tổ chức đảngcó liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ chấp hành thông báo kết quả giámsát.

e) Qua giám sát, nếuthấy cần thiết thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định kiểm tra theo quy địnhhoặc phát hiện cán bộ được giám sát có dấu hiệu vi phạm thì giao Ủy ban Kiểmtra Trung ương tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

g) Chỉ đạo thực hiệnthông báo, tuyên truyền kết quả hoạt động giám sát đối với cán bộ theo quy địnhcủa Đảng.

2- Ủy ban Kiểm traTrung ương

a) Thực hiện như quyđịnh tại các điểm a, b, c, đ của khoản 1, Điều 10 nêu trên.

Thành viên Ủy ban Kiểmtra Trung ương được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn hoặc khi được giao trựctiếp gặp, trao đổi với cán bộ được giám sát về những vấn đề cần thiết.

Đoàn giám sát, thànhviên đoàn giám sát trực tiếp làm việc, trao đổi với cán bộ được giám sát theonhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cán bộ cơ quan Ủy banKiểm tra Trung ương được phân công theo dõi lĩnh vực, địa bàn nếu thấy cán bộcó vấn đề cần góp ý thì báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách để trao đổi, góp ývới cán bộ. Đối với những vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ công táckiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thì được tham gia góp ý, nhưng sau đó phải báocáo với thành viên Ủy ban phụ trách.

Ủy ban Kiểm tra Trungương gửi văn bản cho cán bộ được giám sát để nhắc nhở, đề nghị hoặc yêu cầu thựchiện những vấn đề cần thiết.

b) Qua giám sát, nếuphát hiện cán bộ có dấu hiệu vi phạm thì quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu viphạm.

c) Thực hiện việcthông báo, tuyên truyền kết quả giám sát theo quy định.

3- Các ban đảng Trungương

Xử lý kết quả giámsát đối với cán bộ (nhưng không phải là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bíthư) như sau:

a) Thực hiện như quyđịnh tại các điểm a, c, đ của khoản 1, Điều 10 nêu trên đối với cán bộ đượcgiám sát.

Lãnh đạo ban đảngTrung ương được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn hoặc khi được giao trựctiếp gặp, trao đổi với cán bộ được giám sát về những vấn đề cần thiết.

Đoàn giám sát, thànhviên đoàn giám sát trực tiếp làm việc, trao đổi với cán bộ được giám sát theonhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cán bộ ban đảng Trungương được phân công theo dõi lĩnh vực, địa bàn nếu thấy cán bộ có vấn đề cầngóp ý thì báo cáo lãnh đạo ban đảng phụ trách trao đổi, góp ý với cán bộ. Đối vớinhững vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ngành thì được tham giagóp ý, nhưng sau đó phải báo cáo với lãnh đạo ban đảng phụ trách.

b) Nhận xét, đánh giákết quả giám sát; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối vớicán bộ được giám sát.

c) Qua giám sát, nếuthấy cần thiết thì quyết định kiểm tra theo quy định đối với cán bộ hoặc pháthiện cán bộ có dấu hiệu vi phạm thì đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm trakhi có dấu hiệu vi phạm.

d) Đề nghị tổ chức đảngcó thẩm quyền thông báo, tuyên truyền kết quả giám sát theo quy định.

4- Cấp ủy, ban thườngvụ cấp ủy trực thuộc Trung ương

a) Kịp thời góp ý, nhắcnhở cán bộ được giám sát về những vấn đề cần uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắcphục.

b) Nhận xét, đánh giákết quả giám sát; xem xét trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấpcó thẩm quyền xem xét, xử lý đối với cán bộ.

c) Đề xuất hoặc điềuchỉnh các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền. Đề nghị tổ chức đảng có liên quan chỉ đạocán bộ được giám sát chấp hành thông báo kết quả giám sát.

d) Qua giám sát, nếuphát hiện cán bộ được giám sát có dấu hiệu vi phạm thì chuyển Ủy ban Kiểm traTrung ương tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

đ) Tổ chức thông báo,tuyên truyền kết quả giám sát theo quy định.

5- Chi bộ

a) Kịp thời góp ý, nhắcnhở theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền góp ý, nhắc nhở đối với cánbộ được giám sát.

b) Nếu phát hiện cánbộ có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền tiến hành kiểmtra khi có dấu hiệu vi phạm.

Điều11. Trách nhiệm và thẩm quyền của chủ thể giám sát

1- Về trách nhiệm

a) Thực hiện việcgiám sát thường xuyên, giám sát theo chương trình, kế hoạch và giữ bí mật về nộidung văn bản, tài liệu, danh tính cá nhân có liên quan đến việc giám sát; phátngôn, thông tin theo đúng quy định.

b) Công tâm, kháchquan, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng có thẩmquyền về kết quả giám sát.

c) Thông báo cho cánbộ về các văn bản liên quan đến việc giám sát và thông báo bằng văn bản kết quảgiám sát theo chuyên đề cho cán bộ được giám sát và tổ chức đảng có liên quan;đôn đốc, giám sát việc chấp hành thông báo kết quả giám sát.

d) Báo cáo kết quảgiám sát với tổ chức đảng có thẩm quyền và thông báo cho tổ chức đảng có liênquan.

đ) Đề xuất, kiến nghịcấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung những vấn đề cần thiết; chỉ đạo, tổchức hoặc đề nghị tuyên truyền, phổ biến công tác giám sát theo quy định.

e) Bảo quản, sử dụngcác tài liệu, văn bản phục vụ việc giám sát theo quy định của Đảng và pháp luậtcủa Nhà nước.

2- Về thẩm quyền

a) Ban hành các văn bảnvề thực hiện công tác giám sát thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảngvà các quy định của Đảng.

b) Được phân công đạidiện dự các cuộc họp, hội nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vịcó liên quan đến việc giám sát.

c) Yêu cầu cán bộ đượcgiám sát, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, báo cáo, tài liệuphục vụ việc giám sát theo thẩm quyền; trả lời, trao đổi những vấn đề liên quanđến việc giám sát và giữ bí mật nội dung tài liệu đó; yêu cầu tổ chức đảng quảnlý hoặc có cán bộ được giám sát phối hợp thực hiện.

d) Qua giám sát, chủthể giám sát nhận xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; rútkinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nhắc nhở, góp ý với cán bộđược giám sát về những vấn đề cần thiết. Yêu cầu hoặc đề nghị cán bộ sửa chữathiếu sót, khuyết điểm, khắc phục hậu quả (nếu có).

đ) Bộ Chính trị, BanBí thư phát hiện đối tượng giám sát thực hiện không đúng nghị quyết, chỉ thị,quy định của Đảng và của cấp mình, trái với chính sách, pháp luật của Nhà nướcthì yêu cầu khắc phục, sửa chữa hoặc xử lý theo thẩm quyền; nếu thấy cần thiếtthì yêu cầu hủy bỏ quyết định sai trái đó.

Ủy ban Kiểm tra Trungương yêu cầu cán bộ được giám sát xem xét lại quyết định sai trái của cán bộ; đềnghị hoặc thu hồi, hủy bỏ quyết định của cán bộ trái thẩm quyền về công tác kiểmtra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Các ban đảng Trungương phát hiện cán bộ được giám sát (nhưng không phải là các đồng chí ủy viên BộChính trị, ủy viên Ban Bí thư) thực hiện không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy địnhcủa Đảng, của cấp mình, trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước thì báo cáoBộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, xử lý.

Cấp ủy, ban thường vụcấp ủy trực thuộc Trung ương phát hiện cán bộ thực hiện không đúng nghị quyết,chỉ thị, quy định của Đảng và của cấp mình, trái với chính sách, pháp luật củaNhà nước thì yêu cầu hoặc đề nghị khắc phục, sửa chữa hoặc báo cáo tổ chức đảngcấp trên có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chi bộ (đảng viêntrong chi bộ) phát hiện cán bộ được giám sát có thiếu sót, khuyết điểm thì gópý trực tiếp trong sinh hoạt chi bộ hoặc đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp góp ý.Trường hợp đặc biệt, chi bộ báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng nơi cán bộ công tác đểgóp ý, nhắc nhở, yêu cầu hoặc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Điều12. Trách nhiệm và quyền của đối tượng giám sát

1- Về trách nhiệm

a) Chấp hành nghiêmchỉnh Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban đảng Trung ương, cấp ủy nơicông tác về công tác giám sát. Chấp hành các yêu cầu, quyết định, thông báo củachủ thể giám sát và của tổ chức đảng có thẩm quyền.

b) Cung cấp đầy đủ, kịpthời các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; tham dự các cuộchọp, buổi làm việc theo chương trình; báo cáo, cung cấp, trao đổi đầy đủ, trungthực với chủ thể giám sát về các nội dung được yêu cầu.

c) Thực hiện quyết định,thông báo, tiếp thu việc nhắc nhở, góp ý, đề nghị hoặc kiến nghị, yêu cầu củachủ thể giám sát; nghiên cứu, xem xét để phát huy mặt mạnh; khắc phục, sửa chữanhững khuyết điểm, yếu kém hoặc hậu quả đã gây ra và báo cáo với chủ thể giámsát.

d) Không gây khókhăn, trở ngại khi có yêu cầu của chủ thể giám sát; không để lộ bí mật nội dunggiám sát cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

2- Về quyền

a) Được chủ thể giámsát thông báo trước về đảng viên được phân công giám sát thường xuyên; đượcthông báo trước quyết định, kế hoạch giám sát theo chuyên đề; được nghe nhậnxét, đánh giá về bản thân hay cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mà mình làthành viên.

b) Trình bày ý kiến,giải trình và bảo lưu ý kiến; được sử dụng bằng chứng chứng minh về các nộidung giám sát thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

c) Từ chối trả lời,cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạncủa mình hoặc không liên quan đến nội dung giám sát hoặc thấy chủ thể giám sátthực hiện không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệm, thẩm quyền giám sát.

d) Được đề nghị, phảnảnh, báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá đốivới mình hoặc xem xét lại việc giám sát không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệmcủa chủ thể giám sát.

đ) Được bảo lưu ý kiếnvà báo cáo cấp trên nếu chủ thể giám sát nhận xét, đánh giá, góp ý, đề nghị hoặcyêu cầu chưa đúng về mình.

Điều13. Trách nhiệm và quyền của tổ chức, cá nhân có liên quan

1- Về trách nhiệm

a) Thực hiện nghiêmtúc các đề nghị hoặc yêu cầu của chủ thể giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn hoặc chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Cung cấp thông tin,tài liệu đầy đủ, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm về những thông tin,tài liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc chức trách, nhiệm vụ củamình.

c) Không tiết lộ,cung cấp thông tin, tài liệu, nội dung làm việc cho các tổ chức, cá nhân khôngcó trách nhiệm biết.

2- Về quyền

a) Được chủ thể giámsát thông báo trước thời gian, nội dung làm việc.

b) Trao đổi với chủthể giám sát về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu hoặc đềnghị của chủ thể giám sát.

c) Từ chối trả lời hoặccung cấp thông tin, tài liệu không thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa tổ chức hoặc chức trách, nhiệm vụ của cá nhân mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1- Ủy ban Kiểm traTrung ương, các ban đảng Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo,tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thựchiện nghiêm túc Quy định này. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy địnhvà báo cáo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên; đề nghị Bộ Chính trị xem xét, bổsung, sửa đổi Quy định.

2- Ủy ban kiểm tracác tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu, giúp cấp ủy cùngcấp: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định này ở cấpmình; xây dựng ban hành Quy định về giám sát cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấpquản lý phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và đúng quy định vềgiám sát trong Đảng.

3- Ủy ban Kiểm traTrung ương chủ trì phối hợp với các ban đảng Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện Quy định và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy định này có hiệulực từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh