ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2400/UB
V/v hạch toán một số khoản chi phí

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 1986

Quy định tạm thời của Hội đồngBộ trưởng về quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh tế cơ sở (ban hành kèmtheo Quyết định số 76-HĐBT ngày 26 tháng 6 năm 1980 của Hội đồng Bộ trưởng),.Trong điều 12 đã quy định một số khoản chi phí trước đây hạch toán chi ngoàigiá thành và phí lưu thông nay được phép hạch toán vào giá trành và phí lưuthông.

Dựa vào tinh thần trên nhằm xóabỏ một số khoản chi mang tính chất bao cấp và tạo quyền chủ động hơn nữa về tàichính cho các đơn vị kinh tế cơ sở trong khi chờ đợi sự hướng dẫn cụ thể củacấp trên, Ủy ban nhân dân thành phố quy định như sau :

1. Ngoài các khoản chi phí đãđược quy định trong điều 12 (nêu trên), các khoản chi sau đây cũng được hạchtoán vào giá thành và phí lưu thông :

- Khoản chi về bù chênh lệch giácác mặt hàng.

- Khoản chi về trợ cấp khó khăn(thường xuyên và đột xuất).

- Trợ cấp trả cho người thôiviệc.

- Lãi định mức trả cho nhà tưsản trong xí nghiệp công tư hợp doanh.

2. Các khoản chi này được hạchtoán vào tài khoản 43 – chi phí ngoài sản xuất và được theo dõi bằng các tiết,khoản riêng tương ứng.

3.Khi tính lãi định mức bằng tỷlệ % trên giá thành phải loại trừ các khoản chi phí này.

4. Trong trường hợp vì các khoảnchi phí này mà lợi nhuận xí nghiệp không đủ để trích quy (hoặc lỗ) thì đơn vịlập kế hoạch; trong năm đầu (1986) ngân sách nhà nước sẽ xem xét cấp phát, mộtsố trường hợp đặc biệt do chính sách sản xuất, giá cả của Nhà nước mà lợi nhuậnđơn vị không đủ để trích quỹ thì sẽ được xem xét và tùy theo từng trường hợpngân sách nhà nước tiếp tục cấp phát. Các năm sau đơn vị kinh tế cơ sở phải đẩymạnh sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thànnh và phí để bảo đảm mứctrích quỹ và tích lũy cho ngân sách nhà nước.

5. Các đơn vị hành chánh sựnghiệp vẫn hưởng theo quy định hiện hành.

6. Các đơn vị gắn thu bù chi,nếu mức thu không đủ bù thì ngân sách nhà nước sẽ cấp phát khoản chênh lệch.

Quy định này được thi hành từngày 01 tháng 8 năm 1986, Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Sở Tàichánh tổ chức theo dõi, chỉ đạo thực hiện văn bản này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết