BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 256-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2009

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐÃ HỌC LÝ LUẬNCHÍNH TRỊ Ở CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGOÀI HỆ THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG HOẶC ĐẠIHỌC CHÍNH TRỊ CHUYÊN NGÀNH VÀ SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNHQUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quy định số54-QĐ/TW, ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Chế độ học tập lý luậnchính trị trong Đảng'' và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về đào tạo, bồidưỡng cán bộ;

- Căn cứ tình hình đào tạo, bồidưỡng lý luận chính trị của các cơ sở đào tạo trong và ngoài hệ thống trườngchính trị của Đảng;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chứcTrung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,

BAN BÍ THƯ QUY ĐỊNH

Điều 1. Mục đích của việc xácđịnh

Việc xác định trình độ lý luậnchính trị đối với cán bộ, đảng viên nhằm bảo sự thống nhất về tiêu chuẩn trìnhđộ lý luận chính trị trong Đảng; làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị và thực hiện chính sách đốivới cán bộ, đảng viên.

Điều 2. Đối tượng xác định

Là cán bộ, đảng viên đã học lýluận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã họcđại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hànhchính quốc gia Hồ Chí Minh, nay có nhu cầu được xác định trình độ lý luận chínhtrị.

Điều 3.Nguyên tắc xác định

Lấy nội dung chương trình sơ cấp,trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành của hệ thống trường chính trị củaĐảng (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trường chính trị cấp tỉnh, Họcviện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) làm chuẩn để đối chiếu với nộidung, chương trình lý luận chính trị (số môn, số tiết) đã được học của cán bộ,đảng viên.

Điều 4. Thẩmquyền, trách nhiệm xác định

- Ban tổ chức của cấp uỷ cấp huyệnvà tương đương; ban tổ chức của cấp uỷ cấp tỉnh và tương đương; cơ quan tổ chứccán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trungương có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác địnhtrình độ lý luận chính trị và chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượngvà địa bàn đào tạo.

- Trên cơ sở danh sách đề nghị củaban tổ chức cấp uỷ các cấp, cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng,đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương, các cơ sở đào tạo (Trung tâm bồidưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hànhchính quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhận. Nếunội dung, chương trình đã học tương đương với chương trình nào thì căn cứ vàođó để cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị.

- Các trường hợp đã được xác địnhtrình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09-01-2004 củaBan Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyêngiáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định này có hiệu lực thì không tiến hànhxác định lại.

- Việc đối chiếu, xem xét, xác địnhtrình độ lý luận chính trị được tiến hành theo định kỳ, mỗi năm một lần. Mẫu giấyxác nhận trình độ lý luận chính trị do Học viện Chính trị - Hành chính quốc giaHồ Chí Minh quy định, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

Điều 5. Giátrị của giấy xác nhận

- Giấy xác nhận trình độ lý luậnchính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoàihệ thống trường chính trị của đảng được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảngviên và được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khixét dự thi nâng ngạch công chức.

- Giấy xác nhận trình độ lý luậnchính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học đại học chính trị chuyên ngành vàsau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được ghitrong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và được công nhận là tương đương vớitiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch công chức, quy hoạch,đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy định này thay thế các quy địnhtrước đây có liên quan đến xác định trình độ lý luận chính trị và được thực hiệnkể từ ngày ký./.

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang