BAN BÍ THƯ
-----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------

Số: 287-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

QUY ĐỊNH

VỀCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (CÔNGTY CỔ PHẨN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TRÊN 50% VỐNĐIỀU LỆ)

- Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghịquyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, các nghị quyết của BanChấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khoá X);
- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp,
Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệpnhà nước như sau
:

I- CHỨC NĂNG

Điều 1. Đảng bộ, chi bộcơ sở trong doanh nghiệp nhà nước là hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệpthực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; không ngừng nâng cao đời sống vậtchất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước;xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát huy vai trò chủđạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

II- NHIỆM VỤ

Điều 2. Lãnh đạo nhiệm vụsản xuất, kinh doanh, an ninh, quốc phòng

1- Lãnh đạo xây dựng và thựchiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đúng đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền lợi hợppháp của doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ đốivới Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người laođộng trong doanh nghiệp.

2- Lãnh đạo xây dựng và thựchiện Quy chế dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp phát huy quyền làm chủ của các thànhviên trong doanh nghiệp, thực hiện công khai, minh bạch về kế hoạch và kết quảsản xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính, phân phối lợi nhuận, tiền lương,tiền thưởng; đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các biểu hiệntiêu cực, nhất là trong hợp đồng liên doanh, liên kết, xây dựng cơ bản, mua sắmthiết bị, vật tư...

3- Lãnh đạo đảng viên và quầnchúng giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp theo đúng đường lối, chủ trươngcủa Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4- Lãnh đạo doanh nghiệp thựchiện trách nhiệm xã hội, nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệvững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao tinh thầncảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của doanhnghiệp.

Điều 3. Lãnh đạo công tác tưtưởng

1- Thường xuyên giáo dục, bồidưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; pháthuy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, ýthức cần kiệm và tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâmtư, nguyện vọng của các thành viên trong doanh nghiệp để giải quyết và báo cáolên cấp trên.

2- Tuyên truyền, vận động làmcho cán bộ, đảng viên, các cổ đông, người lao động hiểu và chấp hành đúng đườnglối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụcủa doanh nghiệp; động viên các thành viên trong doanh nghiệp tích cực học tậpnâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên địnhlập trường giai cấp công nhân, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong côngnghiệp.

3- Lãnh đạo đảng viên và quầnchúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cụcbộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương củaĐảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, những biểu hiện mất dân chủ, giatrưởng, độc đoán, thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái vềđạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổchức, cán bộ

1- Đề ra chủ trương, nghị quyếtvà lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy trìnhvà thẩm quyền được phân cấp của doanh nghiệp, trong việc sắp xếp bộ máy quảnlý, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng,kỷ luật và chế độ, chính sách cán bộ.

2- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng quyhoạch, quy chế, quy định về công tác cán bộ (cán bộ quản lý, cán bộ đảng, đoànthể) của doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quychế, quy định đó, bảo đảm đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng và quy định củaNhà nước.

3- Cấp uỷ đề nghị cấp trên xemxét, quyết định đối với các vấn đề về tổ chức, cán bộ của doanh nghiệp thuộcthẩm quyền của cấp trên.

Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thểchính trị-xã hội

1- Lãnh đạo các đoàn thể chínhtrị-xã hội xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theoluật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiệncho người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp, thi đua thực hiện có hiệu quảnhiệm vụ được giao.

2- Cấp uỷ lãnh đạo các đoàn thểchính trị-xã hội trong doanh nghiệp tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụcủa doanh nghiệp.

Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng

1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ,biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lựclãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nhất làviệc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểuhiện tiêu cực khác trong doanh nghiệp và trong xã hội. Thực hiện đúng nguyêntắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phêbình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng,nhất là sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo tính giáo dục và tính chiến đấu.

2- Cấp uỷ xây dựng kế hoạch,biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viênhọc tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, phát huy vai trò tiền phong,gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệuđảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sởvà gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Biểu dương, khen thưởngkịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý kỷ luật nghiêmnhững đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3- Làm tốt công tác tạo nguồn,phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượnglà Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, những quần chúng ưu tú, giỏi vềchuyên môn, nghiệp vụ.

4- Xây dựng cấp uỷ có đủ phẩmchất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, được đảngviên và quần chúng tín nhiệm. Thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời làchủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty)hoặc tổng giám đốc (giám đốc).

5- Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra,giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng về những điềuđảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để quần chúng thamgia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu củađảng viên.

III- QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHIBỘ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH CÔNG TY), TỔNG GIÁM ĐỐC(GIÁM ĐỐC) VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 7. Đối với hội đồng quảntrị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc (giám đốc)

1- Đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ lãnhđạo tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp để hội đồng quản trị (hội đồng thànhviên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc (giám đốc) thực hiện trách nhiệm, quyềnhạn được giao. Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng điều lệ công ty, quy chế làm việc, xácđịnh rõ mối quan hệ công tác, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, chứcnăng tập hợp, vận động, giáo dục quần chúng của các đoàn thể chính trị-xã hội,chức năng quản lý của hội đồng quản trị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty)và chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của tổng giám đốc (giám đốc);định kỳ thông báo với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên, chủ tịch côngty), tổng giám đốc (giám đốc) ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng về việcthực hiện nhiệm vụ và các chính sách, chế độ trong doanh nghiệp. Hội đồng quảntrị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc (giám đốc) có tráchnhiệm bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện Quy định này.

2- Định kỳ (3 tháng, 6 tháng,vào dịp đại hội đảng) hoặc đột xuất, khi có yêu cầu, đại diện hội đồng quản trị(hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc (giám đốc) báo cáo vớicấp uỷ hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủtrương, nhiệm vụ sắp tới của doanh nghiệp. Cấp uỷ hoặc đảng bộ, chi bộ thảoluận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quầnchúng trong doanh nghiệp thực hiện.

3- Bí thư cấp uỷ, chủ tịch hộiđồng quản trị (chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc(giám đốc) phải chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng về tổ chức và hoạt động củatổ chức đảng, các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp; chịu tráchnhiệm trước pháp luật khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí; vi phạm chính sách,pháp luật, vi phạm các chính sách đối với người lao động và các tiêu cực khác.

4- Khi cấp uỷ và hội đồng quảntrị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc (giám đốc) có ý kiếnkhác nhau về thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh thì hội đồng quản trị (hộiđồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc (giám đốc) quyết định theoquyền hạn và chịu trách nhiệm về quyết định đó; có ý kiến khác nhau về công táctổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ khác thì đảng viên phải chấp hành nghị quyếtcủa cấp uỷ và thuyết phục các thành viên khác cùng thực hiện. Nếu vẫn chưathống nhất thì các bên đồng thời báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét,cho ý kiến.

Điều 8. Đối với các đoàn thểchính trị-xã hội

Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1năm) hoặc khi có yêu cầu, cấp uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạtđộng của từng đoàn thể để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 9. Đối với các tổ chứccó liên quan

1- Cấp uỷ đảng doanh nghiệp trựcthuộc cấp uỷ đảng địa phương, ngoài thực hiện nghị quyết của cấp uỷ cấp trên trựctiếp, còn có trách nhiệm giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ đảng doanh nghiệpcấp trên trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và côngtác tổ chức, cán bộ.

2- Cấp uỷ đảng doanh nghiệp trựcthuộc cấp uỷ đảng doanh nghiệp cấp trên, ngoài thực hiện nghị quyết của cấptrên trực tiếp, còn có trách nhiệm giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ đảng địaphương nơi doanh nghiệp đóng) để phối hợp thực hiện nhiệm vụ về công tác anninh, quốc phòng và các hoạt động xã hội khác.

3- Cấp uỷ đảng các doanh nghiệpcần giữ quan hệ với cấp uỷ địa phương nơi có cán bộ, đảng viên của doanh nghiệpcư trú để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảnguỷ trực thuộc Trung ương, các cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảngcó trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2- Căn cứ Quy định này và cácvăn bản hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ cơ sở trong doanhnghiệp nhà nước xây dựng quy chế hoạt động cụ thể để thực hiện.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy định này thay thế Quy địnhsố 96-QĐ/TW, ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư (khoá IX), có hiệu lực kể từ ngày kývà phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang