ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 298/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 1982

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀPHƯƠNG THỨC CẤP BÙ GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG TIÊU CHUẨN

Ngày 23-4-1981 Ủy ban Nhân dân thànhphố đã ban hành chỉ thị về việc cấp bù chênh lệch giá một số mặthàng thuộc diện Nhà nước cung cấp đối với công nhân viên chức vàngười ăn theo.

Căn cứ Thông tư số 72/TC-VP ngày9-3-1982 của Bộ Tài chánh về việc quy định thống nhất chế độ chingoài giá thành và phí lưu thông.

Để việc cấp phát được nhanh gọn,giảm bớt khối lượng công việc, bộ máy của các ngành thương nghiệp,ngân hàng, tài chánh; phát huy được tính chủ động của các đơn vị,chức năng giám đốc của thủ trưởng.

Ủy ban Nhân dân thành phố tạm thờiquy định một số phương thức cấp bù giá sau:

1. Việc xét cấp bù cho từng đốitượng theo đúng chế độ quy định của Trung ương và thành phố do Thủtrưởng, Đảng ủy, Thanh niên, Công đoàn của đơn vị chịu trách nhiệm,phải đảm bảo làm nhanh kịp theo kỳ lương tháng hoặc quý, đúng đốitượng, không để sơ hở.

2. Các đơn vị sản xuất, kinh doanhcủa thành phố và Trung ươngđóng tại thành phố được chi ngoài giáthành và phí lưu thông. Khi báo cáo quyết đoán định kỳ có quyếttoán riêng phần bù giá này.

Các cơ quan hành chánh sự nghiệp củathành phố khi lập dự đoán kinh phí thường xuyên kèm luôn khoản chiphí này đề phòng Hành chánh Văn xã Sở Tài chánh cấp.

4. Sở Tài chánh (Tổ bù giá) vẫnduyệt cấp bù giá cho các cơ quan hành chánh sự nghiệp đơn thuần của Trungương đóng tại thành phố, và những người ăn theo thuộc lực lượng vũtrang như trước đây.

5. Các quận huyện vẫn duyệt cấpphát như đã phân cấp.

6. Sở Tài chánh và Sở Thương nghiệp,có trách nhiệm hướng dẫn về cách xét duyệt các đối tượng đượchưởng chế độ cung cấp và tính toán mức bù.

7. Quy định này thực hiện kể từngày 1-4-1982.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh