BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 55-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC KIỂMTRA CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNGVIÊN

- Căn cứ Điều lệĐảng khoá XI

- Căn cứ Quy chếlàm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI;

- Căn cứ Hướng dẫnthực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trongChương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI (Ban hành kèm theo Quyết định số46-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương);

- Căn cứ Chỉ thị số03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,

Ban Bí thư quy địnhcông tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đứctheo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viênnhư sau:

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1- Quy định này ápdụng đối với tất cả cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đứctheo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là tu dưỡng,rèn luyện đạo đức) theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị vềtiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2- Các cấp uỷ, tổ chứcđảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảngviên thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 2. Mục đích kiểm tra

1- Phát huy ưu điểm, pháthiện gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc tu dưỡng,rèn luyện đạo đức để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

2- Kịp thời nắm bắt vàgiúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyệnđạo đức.

3- Giáo dục và ngănngừa vi phạm đạo đức của cán bộ, đảng viên; xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạođức theo quy định.

Điều 3. Nguyên tắc kiểmtra

1- Tuân thủ Điều lệ Đảng,các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;bảo đảm nguyên tắc, phương pháp công tác đảng, trước hết là nguyên tắc tậptrung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

2- Tổ chức đảng được quyềnkiểm tra cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; cán bộ, đảng viênphải tự kiểm tra và báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền khi được yêu cầu.

3- Kiểm tra của tổchức đảng phải gắn với việc tự kiểm tra, tự phê bình của cán bộ, đảng viên đượckiểm tra.

4- Kiểm tra việc tu dưỡng,rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên phải gắn với công tác chính trị tưtưởng, công tác cán bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chibộ.

Điều 4. Chế độ kiểm tra

1-Đối với tổ chức đảng

a) Xây dựng chương trình,kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra 6 tháng và hằng năm đối với việc tudưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý,lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao.

b) Phân công các thànhviên cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

c) Hướng dẫn tổ chức đảngcấp dưới thực hiện kiểm tra cán bộ, đảng viên thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyệnđạo đức theo thẩm quyền.

d) Thực hiện kiểm tra thườngxuyên, định kỳ, đột xuất đối với cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rènluyện đạo đức.

đ) Tiến hành kiểm tra cánbộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức thông qua sinh hoạt đảng,thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm, phân tích, đánh giá, phânloại chất lượng đảng viên và đảng viên là cán bộ, công chức.

e) Tổ chức lấy ý kiến đónggóp của tổ chức đảng nơi cư trú đối với từng cán bộ, đảng viên về việc tu dưỡng,rèn luyện đạo đức theo quy định.

2- Đối với cán bộ, đảng viên?

a) Thường xuyên tựkiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đảngviên và chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Định kỳ hằng năm,cán bộ, đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình về việc tu dưỡng, rèn luyệnđạo đức trước chi bộ, cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc,tổ chức chính trị-xã hội mà mình là thành viên. Tham gia ý kiến phê bình đốivới đồng chí mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức

c) Chịu sự kiểm tracủa chi bộ và tổ chức đảng cấp trên; có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thựckết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mình.

Chương 2

PHẠM VI, NỘI DUNG, ĐỐITƯỢNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

Điều 5. Phạm vi kiểm tra

1- Cấp uỷ các cấp:Đảng uỷ bộ phận, đảng uỷ cơ sở, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ từ cấp trên cơ sở trởlên kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vilãnh đạo, quản lý của cấp mình.

2- Uỷ ban kiểm tra:Kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vilãnh đạo, quản lý của cấp uỷ cùng cấp.

3- Các cơ quan thammưu, giúp việc của cấp uỷ: Kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cánbộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách.

4- Chi bộ: Kiểm traviệc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, kể cả cấpuỷ viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý.

Điều 6. Nội dung kiểm tra

1- Việc nghiên cứu,quán triệt các nội dung cơ bản của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách HồChí Minh; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức củabản thân cán bộ, đảng viên.

2- Về tinh thần yêu nước,kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vềchống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; nói và làmtrái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3- Về ý thức tráchnhiệm phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; việc giải quyếtcác khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân; chống biểu hiện về sự vô cảm,quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Về tình thương yêu,đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác quốctế; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.

4- Về thực hiện cần, kiệm,liêm, chính, chí công vô tư; về đức tính khiêm tốn, trung thực, dũng cảm.

Về chống phô trươnghình thức; chống tham nhũng, lãng phí, dối trá, hối lộ, bê tha, truỵ lạc, nóikhông đi đôi với làm, chạy theo danh vọng, địa vị, lợi ích cá nhân thuần tuý,lạm dụng quyền lực.

5- Về trách nhiệm tự giácđi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, cácđịa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, họctập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6- Về thực hiện các chuẩnmực đạo đức và đạo đức nghề nghiệp do cơ quan, đơn vị, tổ chức ban hành theo tưtưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7- Việc động viên cha,mẹ, vợ, chồng và giáo dục con giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạmpháp luật và lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi.

Điều 7. Đối tượng kiểmtra

Cán bộ, đảng viên. Tậptrung kiểm tra trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành,các địa phương, đơn vị, nhất là đối với các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực,tham nhũng (quản lý và sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoángsản, rừng; đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng; điều tra, truy tố, xétxử; y tế, giáo dục…).

Điều 8. Hình thức kiểmtra

1- Kiểm tra thường xuyên:Người đứng đầu cấp uỷ, cấp uỷ viên, người đứng đầu tổ chức đảng được phân côngkiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đứcthông qua trực tiếp trao đổi, đối thoại với đối tượng kiểm tra hoặc trao đổi,tìm hiểu thông qua cấp uỷ nơi cư trú hay người thân của đối tượng kiểm tra. Bảnthân cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chứcnhà nước, tổ chức kinh tế của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chínhtrị-xã hội phải coi trọng thường xuyên tự kiểm tra.

2- Kiểm tra đột xuất: Kiểmtra và kết luận kịp thời khi có sự việc đột xuất xảy ra hoặc khi có yêu cầu củatổ chức đảng cấp trên đối với cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyệnđạo đức chủ yếu thông qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáohoặc kiểm tra việc vi phạm Quy định này.

Tập trung kiểm tranhững vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, côngchức để giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh ở địaphương, đơn vị.

3- Kiểm tra định kỳ: Căncứ yêu cầu của việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh, công tác xây dựng đảng và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chứcđể xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nội dung, đối tượng, thời gian vàtiến hành kiểm tra cho phù hợp.

Điều 9. Phương pháp kiểmtra

1- Xây dựng kế hoạch từngcuộc kiểm tra; quyết định lập đoàn (tổ) kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thểcho các thành viên trong đoàn (tổ) kiểm tra, xây dựng đề cương kiểm tra.

2- Thông báo cho tổchức đảng quản lý cán bộ, đảng viên được kiểm tra biết để phối hợp và cán bộ,đảng viên được kiểm tra biết để chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo đề cương kiểmtra, cung cấp tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra và gửi cho đoàn (tổ) kiểm tra.

3- Đoàn (tổ) kiểm tra tiếnhành kiểm tra; thẩm tra, xác minh theo các nội dung kiểm tra.

4- Tổ chức đảng quảnlý cán bộ, đảng viên được kiểm tra tổ chức họp để đoàn (tổ) kiểm tra thông báokết quả thẩm tra, xác minh; hội nghị thảo luận và đề nghị; đoàn (tổ) kiểm trahoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra.

5- Tổ chức đảng tiến hànhkiểm tra (cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, các ban của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra,chi bộ) họp thảo luận, kết luận; thông báo kết luận kiểm tra đến cán bộ, đảngviên được kiểm tra, tổ chức đảng quản lý cán bộ, đảng viên được kiểm tra đểchấp hành.

6- Lập và lưu trữ hồsơ cuộc kiểm tra; phân công cán bộ giám sát cán bộ, đảng viên được kiểm trachấp hành kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật (nếu có) sau kiểm tra.

Điều 10. Xử lý kết quảkiểm tra

Căn cứ kết quả kiểmtra, tổ chức đảng có thẩm quyền có trách nhiệm:

1- Biểu dương, khenthưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạođức. Phổ biến, nhân rộng những gương điển hình trong việc tu dưỡng, rèn luyệnđạo đức để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

2- Chấn chỉnh, nhắcnhở, uốn nắn cán bộ, đảng viên có nhận thức lệch lạc, có khuyết điểm hoặc biểuhiện vi phạm. Xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên cókhuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có). Qua giám sát, kiểm tra chấp hành nếu phát hiệncán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì chuyển uỷ ban kiểm tra tiến hành kiểmtra.

3- Yêu cầu cán bộ,đảng viên được kiểm tra chấp hành kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật (nếucó); tổ chức đảng quản lý cán bộ, đảng viên được kiểm tra tạo điều kiện cho cánbộ, đảng viên được kiểm tra sửa chữa khuyết điểm, vi phạm (nếu có), khắc phụchậu quả gây ra.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.Trách nhiệm thực hiện

1- Cấp uỷ, tổ chứcđảng, uỷ ban kiểm tra các cấp và chi bộ, trước hết là người đứng đầu trực tiếplãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đứccủa cán bộ, đảng viên trong tổ chức mình. Định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra vớicấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên theo quy định.

2- Cán bộ, đảng viêntự giác, nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tự phê bình và phê bình, chấp hànhnghiêm chỉnh sự kiểm tra của tổ chức đảng có thẩm quyền.

3- Giao Uỷ ban Kiểmtra Trung ương hướng dẫn thực hiện và phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương,Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng theodõi việc thực hiện Quy định này. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Quy địnhvới Ban Bí thư.

Điều 12. Khen thưởng vàxử lý vi phạm

1- Tổ chức đảng, cánbộ, đảng viên có thành tích trong việc thực hiện Quy định này được biểu dương,khen thưởng theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2- Cán bộ, đảng viênvi phạm về đạo đức và vi phạm Quy định này thì tuỳ theo nội dung, tính chất,mức độ để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 13. Hiệu lực thihành

1- Quy định này cóhiệu lực từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ.

2- Các cấp uỷ, tổ chứcđảng, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này.

Trong quá trình thực hiện,nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Ban Bí thư (qua Uỷ ban Kiểm tra Trungương) để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

T/M BAN BÍ THƯ