BỘ CHÍNH TRỊ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 55-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1999

QUY ĐỊNH

"NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM"

Thựchiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, nhằm giữ gìn phẩmchất chính trị, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sứcchiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới;

- Căn cứ Điều lệ Đảng, các nghịquyết, chỉ thị của Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc củaBan Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị quy định :

I- NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNGĐƯỢC LÀM

1- Nói và làm trái Cương lĩnh,Điều lệ của Đảng; những điều mà pháp luật hiện hành không cho phép công dân,cán bộ, công chức được làm.

2- Phát ngôn, tán phát tài liệu(bài viết, bài nói, tờ rơi, băng ghi hình, băng ghi âm...) và xúi giục ngườikhác phát ngôn, tán phát tài liệu để truyền bá những quan điểm trái với đườnglối, chủ trương, chính sách của Đảng, trái với quyết định của tổ chức đảng.

3- Tố cáo sai sự thật, viết đơnthư tố cáo nặc danh, mạo danh; tổ chức, kích động, phụ hoạ, xúi giục, lôi kéo,mua chuộc, cưỡng ép người khác đi khiếu kiện, hoặc viết, ký tên vào đơn thưkhiếu kiện tập thể.

4- Tổ chức, tham gia mít tinh,biểu tình mà không được tổ chức có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho phép.

5- Tổ chức, tham gia các hoạtđộng bè phái, gây mất đoàn kết, gây chia rẽ cục bộ địa phương, dòng họ.

6- Đả kích, vu cáo, xúc phạm, đedoạ, trấn áp, trù dập người phê bình, góp ý kiến trái với ý mình.

7- Tự ý ứng cử hoặc tự nhận đềcử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân,... khi chưa được tổchức đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép.

8- Quan liêu, thiếu trách nhiệmđể cơ quan, địa phương, đơn vị của mình xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham ô,tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác.

9- Lợi dụng chức quyền trongviệc giao, nhận dự án; giấy phép xuất, nhập khẩu; cấp hạn ngạch (quota), cấpđất, cấp nhà, cấp các loại vốn,... sai quy định của Nhà nước.

10- Chủ trì tham mưu, đề xuất,tham gia ban hành các quyết định, quy định của địa phương trái với chính sách,quy định của Đảng và Nhà nước.

11- Nhận hoặc yêu cầu cấp dưới,các tổ chức kinh tế - xã hội và cá nhân đóng góp kinh phí ngoài quy định củaNhà nước để dùng cho việc giao dịch, biếu xén, hối lộ, chi tiêu cho cá nhân vàtập thể.
12- Đưa, nhận hoa hồng thông qua hoạt động môi giới và giao thầu, nhận thầu cáccông trình kinh tế, xã hội trái quy định của Nhà nước.

13- Lợi dụng chức vụ, quyền hạnđể bản thân, người trong gia đình đi du lịch, tham quan, học tập ở trong nướcvà nước ngoài bằng kinh phí của Nhà nước, tập thể hoặc bằng nguồn tài trợ củatổ chức hoặc cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

14- Can thiệp, tác động sai quyđịnh đến cá nhân, tổ chức để người khác được đề bạt sai tiêu chuẩn; lợi dụngchức quyền để tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ vì mục đích cá nhân; ép buộchoặc mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.

15- Dùng công quỹ mua sắm trangthiết bị nội thất, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc vượt quá định mức vàsử dụng vào việc riêng.

16- Dùng công quỹ để tiếp khách,tặng quà vượt quá quy định cho phép; xây dựng các công trình hoặc chi cho cáchoạt động vui chơi, giải trí cho cá nhân và một số ít người.

17- Tham gia đánh bạc, "sốđề", cá cược, say rượu, bia, ăn uống bê tha làm mất tư cách; tổ chức thamgia các dịch vụ không lành mạnh (bia ôm, karaôkê ôm, mát sa ở nhà hàng...).

18- Mê tín dị đoan và hoạt độngmê tín dị đoan.

19- Tổ chức việc tang, việccưới, mừng ngày lễ, mừng sinh nhật, mừng thọ, mừng nhà mới, mừng lên chức, kỷniệm ngày cưới, chuyển công tác... quá mức bình thường, nhằm mục đích vụ lợi.

II- XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1- Đảng viên vi phạm quy địnhnày là vi phạm kỷ luật Đảng. Nếu vi phạm đến mức phải xử lý thì phải thẩm tra,xác minh, kết luận, xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảngvà pháp luật Nhà nước.

2- Giao Uỷ ban Kiểm tra Trungương hướng dẫn thực hiện quy định này và sáu tháng một lần báo cáo Bộ Chính trịvề tình hình thực hiện.

Các cấp uỷ đảng có trách nhiệmlãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt quy định này.

Trong quá trình thực hiện quyđịnh này có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét quyếtđịnh.

3- Quy định này có hiệu lực từngày ký, áp dụng với mọi đảng viên, được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Phạm Thế Duyệt