ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 553/UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 1986

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC TỔ CHỨC HUY ĐỘNG KIỀU HỐI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Căn cứ chỉ thị của Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh về công tác huy động kiều hối số 33/CT-UB ngày 17tháng 7 năm 1985, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc tổ chứchuy động kiều hối như sau:

1. Về nguyên tắc chung :

a) Thống nhất quy định 1 đầu mốihuy động trên toàn địa bàn thành phố ; đầu mới này là Tổng công ty xuất nhập khẩuthành phố.

Tổng Công ty xuất nhập khẩu thànhphố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức huy độngkiều hối theo đúng chủ trương chánh sách đã ban hành. Ban Việt kiều thành phốvà Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽvới Tổng Công ty xuất nhập khẩu để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

b) Công ty xuất khẩu tại chỗ (viếttắt là EXIMS) là cơ quan được Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố giao tráchnhiệm thực hiện việc huy động kiều hối ; EXIMS hoạt động theo quy chế do TổngCông ty xuất nhập khẩu quy định.

c) Các ngành sản xuất và kinh doanh,các quận, huyện của thành phố đã hoặc sẽ được thành phố cho phép vận động thânnhân trong nước gởi kiều hối phục vụ sản xuất của đơn vị và địa phương sẽ thựchiện công tác này theo sự quản lý, điều hành, kiểm tra của Tổng Công ty xuấtnhập khẩu thành phố thông qua Công ty EXIMS.

2. Về quan hệ giao dịch đối ngoại :

a) Ban Việt kiều thành phố được giaotrách nhiệm lập danh sách các đại lý được ủy thác thu gom kiều hối ở từng khuvực nước ngoài đúng theo chủ trương của Ban Việt kiều trung ương và của Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc hợp tác với các Công ty Việt kiều,các nhân sĩ Việt kiều hoặc các Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu khác để vậnđộng rộng rãi bà con Việt kiều hưởng ứng mạnh mẽ việc gởi kiều hối về nước ;cần thống nhất với Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương và Tổng Công ty xuất nhập khẩuthành phố (Công ty EXIMS) trong việc truyền đạt địa chỉ của các đại lý đến cácđồng chí có trách nhiệm của quận, huyện và đơn vị của thành phố được phép vậnđộng thân nhân trong nước gởi tiền qua các đại lý đó.

b) Công ty EXIMS là đơn vị được TổngCông ty xuất nhập khẩu ủy nhiệm sẽ tiến hành thương lượng ký kết hợp đồng vớicác đại lý (được phép nhận như đã nói ở điểm a trên) về các mặt nghiệp vụ cụthể gồm việc gom và chuyển tiền về tài khoản của Công ty EXIMS mở tại Chi nhánhNgân hàng Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, thông báo danh sách người gởi, sốtiền gởi và danh sách, địa chỉ người thụ hưởng tại thành phố và khi vực, chiphí cần thiết cho đại lý…

- Tổng Công ty xuất nhập khẩu chỉđạo và kiểm tra Công ty EXIMS trong quan hệ giao dịch đối ngoại nêu trên.

3. Về tỷ giá chi trả kiều hối :

- Kiều hối được chi trả ở mức hợplý căn cứ vào mức quy định của cấp trên, có xem xét và vận dụng phù hợp với hoàncảnh thực tế tại thành phố trên cơ sở xác định tỷ giá bình quân của hàng xuấtkhẩu huy động được của Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố vào thời kỳ chitrả. Mức chi trả này sẽ được xác định lại hàng quý để trình Thường trực Ủy bannhân dân xem xét quyết định.

- Kiều hối được huy động để gởi vậttư, nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất và xây dựng cần áp dụngtỷ giá có mức khuyến khích phù hợp.

- Trước mắt cho phép thực hiện mứcchi trả (có cả thưởng) không quá 50đồng/1 đôla Mỹ, áp dụng từ ngày ký văn bảnnày.

- Cấm các cơ quan đơn vị chi trảkiều hối quá mức quy định trên. Tất cả các hình thức ngụy trang độn hàng quà tặng,bán hàng giá hạ để ngâm nâng tỷ giá đều là bất hợp pháp.

4. Về quyền sử dụng ngoại tệ, kiều hối:

a) Việc sử dụng ngoại tệ kiều hốihuy động được sau khi đã trừ đi vốn ngoại tệ bỏ ra để tạo quỹ hàng hóa huy độngtiền mặt đồng Việt Namvà các lệ phí bằng ngoại tệ (ngoại tệ thực thu) được phân chia thành 2 phần nhưsau:

- Một phần dành cho quận, huyện vàcơ sở trực thuộc để phục vụ trực tiếp cho sản xuất xây dựng. Tỷ lệ lần đầu đượcsử dụng 50% sau 1 quý thực hiện Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xétđiều chỉnh lại trên cơ sở bảo đảm lợi ích của quận huyện cơ sở, của thành phốvà của đơn vị được giao làm kiều hối là EXIMS (để đơn vị này không bị lỗ).

- Một phần (50%) dành cho thành phốnộp vào tài khoản 9946 của Ủy ban nhân dân thành phố để chi dùng chung cho thànhphố.

b) Các quận huyện cơ sở được hưởngphần ngoại tệ theo quy định nêu trên phải hoàn trả cho Công ty xuất khẩu tạichỗ (EXIMS) số tiền đồng Việt Nambằng tiền mặt theo tỷ giá đã chi trả.

c) Việc Quận Huyện cơ sở sử dụngphần ngoại tệ được phân chia phục vụ cho sản xuất kinh doanh dưới sự chỉ đạo củaỦy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng đơn vị và thực hiện phải thông quaTổng Công ty xuất nhập khẩu.

5. Đối với các đơn vị đã và đang huy động kiều hối :

a) Các đơn vị cấp thành phố đã đượcphép huy động kiểu hối vật tư mang tính chất đặc thù là Công ty vật tư y tế,Công ty Dịch vụ Việt kiều được tiếp tục hoạt động theo những quy định chung vàcó sự hướng dẫn của Tổng Công ty xuất nhập khẩu (Công ty EXIMS), Chi nhánh Ngânhàng Ngoại thương và có sự phối hợp với Ban Việt kiều thành phố.

b) Các đơn vị, cơ sở khác đã đượcphép huy động kiều hối từng chuyến, từng thương vụ nay muốn tiếp tục hoạt độngphải được phép của Ủy ban nhân dân thành phố và theo hướng dẫn chỉ đạo của TổngCông ty xuất nhập khẩu thành phố (EXIMS). Nếu các đơn vị này được nhất trí chotiếp tục huy động từng thương vụ thì cũng phải chấp hành các quy định về giaodịch đối nội, đối ngoại nêu trên.

c) Kể từ nay các cơ quan, đơn vị,cơ sở không được phép tự động giao dịch huy động kiều hối, tự ý đặt tỷ giá thanhtoán, tự ý nhập hàng kiều hối.

6. Phương thức hoạt động :

a) Các biện pháp quản lý và thanhtoán kiều hối phải đảm báo thống nhất, giải quyết nhanh, kịp thời, chống mọibiểu hiện tiêu cực, tranh chấp trong thực hiện chánh sách kiều hối. Tất cả cácđơn vị cấp thành phố và quận huyện được phép tham gia công tác kiều hối phảichấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật tỷ giá chi trả; phải có thái độ nhã nhặn, khôngđược ép buộc, quyên góp thân nhân Việt kiều.

b) Ban Việt kiều thành phố phổ biếnchủ trương trên đây để vận động Việt kiều gởi tiền về cho kiều quyến, góp vốnhoặc đầu tư với thành phố, gởi máy móc và nguyên liệu cho sản xuất.

c) Các quận huyện (Công ty cung ứngxuất khẩu) trực tiếp vận động kiều quyến tại địa bàn của mình, khuyến khích Việtkiều gời tiền, vốn (không hạn chế) máy móc và nguyên liệu lẻ cho địa phương.Việc vận động góp vốn lớn đầu tư về thành phố sẽ có quy định riêng.

d) Các nguồn ngoại tệ kiều hối gởithẳng về Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương thành phố để chi trả cho kiều quyến.Công ty EXIMS bàn bạc với Ngân hàng Ngoại thương thành phố để chi trả Ngân hàngNgoại thương chuyển số kim ngạch ấy vào tài khoản EXIMS.

đ) Các Việt kiều, khi về công táchoặc thăm gia đình, có thể mua hàng để tiêu dùng với định lượng hợp lý tại cửahàng Intershop (đã được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép bán thu ngoại tệ củaEXIMS) và Công ty du lịch thành phố bằng ngoại tệ đã khai báo với Hải quan. Việtkiều lợi dụng việc mua hàng hóa tại các cửa hàng Intershop để bán ra ngoài chotư thương là hành vi bất hợp pháp. Ngoài các cửa hàng nêu trên, cấm tất cả cáccơ quan đơn vị khác mở cửa hàng bán thu ngoại tệ trên địa bàn thành phố.

e) Các hàng hóa, máy móc, nguyênliệu mà Việt kiều gời về cho kiều quyến, cho quận, huyện, ngành, sở trực thuộc thànhphố hoặc các cơ quan đóng tại thành phố sẽ chịu thuế nhập khẩu theo chánh sáchthuế của Nhà nước đã ban hành. Đề nghị Hải quan thành phố xem xét việc tính lạithuế trên tinh thần khuyến khích để Việt kiều gởi về nhiều hơn.

g) Các Việt kiều muốn gởi về chothân nhân ngoại tệ, hàng hóa, nguyên liệu vật tư để góp vốn với thành phố phải docơ quan tiếp nhận trình Ủy ban nhân dân thành phố phương án sử dụng, đồng thờixin ý kiến chỉ đạo về các điều kiện sử dung và tỷ giá thanh toán thích hợp.

h) Các ngành chức năng liên quancần phối hợp chặt chẽ tăng cường quản lý nguồn kiều hối để tận thu một cách có tổchức phục vụ cho lợi ích chung của thành phố, đồng thời phải truy lùng và trừngtrị thích đáng bọn đầu cơ buôn lậu lũng đoạn kiều hối, phá rối thị trường.

Các văn bản của Ủy ban nhân dân thànhphố về kiều hối đã ban hành có nội dung trái với các quy định này được hủy bỏ.Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố căn cứ quy định này có kế hoạch triển khaicụ thể. Trường hợp các đơn vị gặp khó khăn vướng mắc cần thông báo ngay cho cơquan chủ quản và Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố giải quyết. Các vấn đềtồn tại mắc mứu chưa giải quyết được Tổng Công ty xuất nhập khẩu báo cáo thườngtrực Ủy ban nhân dân thành phố để có ý kiến chỉ đạo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Võ Danh