BAN BÍ THƯ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 94-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2004

QUY ĐỊNH

"CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ PHƯỜNG, THỊ TRẤN"

Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ IX của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương vàBộ Chính trị (khoá IX);

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

Căn cứ tình hình, đặc điểm của phường, thị trấn;

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảngbộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn như sau:

I- CHỨC NĂNG

Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở phường,thị trấn là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý hànhchính nhà nước và quản lý đô thị trên địa bàn; xây dựng hệ thống chính trị ở cơsở vững mạnh, phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đờisống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụđối với Nhà nước.

II- NHIỆM VỤ

Điều 2. Lãnhđạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

1- Lãnh đạo chính quyền thực hiện các chủ trương,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của đại hội đảng bộ, chibộ phường, thị trấn và của cấp trên; tạo môi trường thuận lợi để khuyến khíchcác thành phần kinh tế và hộ gia đình phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụđúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập chongười lao động; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhândân; động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng phường,thị trấn giàu đẹp, văn minh.

2- Lãnh đạo chính quyền thực hiện đúng chức năngquản lý hành chính nhà nước và công tác quản lý đô thị trên địa bàn; thực hiệnnhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch; chăm lo phát triển sựnghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt cácchính sách xã hội, xoá đói, giảm nghèo.

3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ởcơ sở, thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra";giám sát mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước; mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kịp thờigiải quyết những vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân cư ở cơ sở theo đúng luậtpháp, không để tích tụ mâu thuẫn trở thành điểm nóng, không để xảy ra tình trạngkhiếu kiện tập thể, vượt cấp hoặc lợi dụng dân chủ để làm mất ổn định chính trịtrên địa bàn.

4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dânvà chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự antoàn xã hội; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tàisản của Nhà nước, của tập thể, tính mạng và tài sản của nhân dân; ngăn chặn vàđẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý, mại dâm.

Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống yêunước, yêu chủ nghĩa xã hội trong các tầng lớp nhân dân, nhất và trong thanhniên, thiếu niên; xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau;xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở tổ dân phố, khu dân cư và trong từnggia đình, chú trọng tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, cácnhân tố tích cực trên mọi lĩnh vực.

2- Tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân hiểu vàchấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước và các nhiệm vụ của địa phương; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng củacác tầng lớp nhân dân để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranhchống các quan điểm sai trái, những hành vi nói, viết và làm trái với đườnglối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống tư tưởng cơhội, thực dụng, cục bộ, bè phái, gia trưởng, bảo thủ và các hủ tục lạc hậu, mêtín, dị đoan; phòng, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảngviên.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

1- Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức tronghệ thống chính trị, các đơn vị kinh tế, sự nghiệp ở cơ sở vững mạnh; xây dựngvà thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tích cực tạo nguồncán bộ tại chỗ, từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức phường, thị trấn.

2- Cấp uỷ xây dựng quy chế về công tác tổ chức, cánbộ; nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ đốivới cán bộ thuộc quyền; quản lý và kiểm tra việc thực hiện chính sách đối vớicán bộ ở cơ sở theo phân cấp; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, có tín nhiệmtrong tổ chức đảng và nhân dân để bầu vào các chức danh chủ chốt của hội đồngnhân dân, uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân theo luậtđịnh và điều lệ của mỗi tổ chức.

3- Cấp uỷ đề xuất ý kiến trong việc lựa chọn, giớithiệu cán bộ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thểnhân dân ở cấp trên và cán bộ chủ chốt ở cơ sở do cấp trên quản lý.

Điều 5. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể nhân dân.

1- Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể nhân dân ở phường, thị trấn vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụtheo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể. Thực hiện tốt các chính sách về dântộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát huyquyền làm chủ của nhân dân, thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đượcgiao.

2- Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhândân tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương, trước hết là những chủtrương, chính sách về xây dựng và quản lý đô thị, giải quyết việc làm và cácchính sách xã hội khác.

Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.

1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựngđảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chínhtrị ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và độingũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống tệ quan liêu, thamnhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; chú trọng xây dựng và nâng caochất lượng lãnh đạo của các chi bộ, tổ đảng ở tổ dân phố, khu dân cư. Thực hiệnđúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dânchủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chấtlượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tínhgiáo dục và tính chiến đấu.

2- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu caovai trò tiền phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, công dânmẫu mực; nghiêm chỉnh chấp hành và vận động, thuyết phục nhân dân chấp hànhnghị quyết của tổ chức đảng, quyết định của chính quyền và chương trình hànhđộng của các đoàn thể nhân dân. Cấp uỷ xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện chođảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3- Cấp uỷ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý,phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; xử lý nghiêm, kịpthời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảngviên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng là đoàn viênthanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những người lao động giỏi, có uy tín trongquần chúng.

5- Xây dựng cấp uỷ và bí thư cấp uỷ bảo đảm tiêuchuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệuquả, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức đểquần chúng tham gia, góp ý xây dựng Đảng; bí thư cấp uỷ cơ sở, chủ tịch hộiđồng nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân tự phê bình trước đại diện của nhân dânvà chịu trách nhiệm khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở địa phương.

6- Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng vàđảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhànước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Phốihợp với các tổ chức, cơ sở đảng trên địa bàn và các tổ chức, cơ sở đảng có đảngviên, cán bộ, công chức đang cư trú trên địa bàn thực hiện các nghị quyết, chỉthị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.

III- QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI CÁC TỔ CHỨCTRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ

Điều 7. Đối với hội đồng nhân dân.

1- Cấp uỷ lãnh đạo hội đồng nhân dân bằng chủtrương, nghị quyết, công tác cán bộ, công tác kiểm tra và thông qua các đảngviên là đại biểu hội đồng nhân dân.

2- Trước mỗi kỳ họp hội đồng nhân dân, chủ tịch hộiđồng nhân dân phải báo cáo với cấp uỷ về thời gian, chương trình, nội dung kỳhọp để cấp uỷ cho ý kiến chỉ đạo, bảo đảm cho kỳ họp đạt kết quả, đúng luật,đúng định hướng của tổ chức đảng.

Điều 8. Đối với uỷ ban nhân dân.

1- Cấp uỷ lãnh đạo uỷ ban nhân dân bằng chủ trương,nghị quyết, bằng công tác cán bộ và công tác kiểm tra. Thường xuyên kiểm tra uỷban nhân dân trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, khắcphục những việc chưa đúng, nếu có sai phạm nghiêm trọng, cấp uỷ yêu cầu tạmdừng thực hiện và kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền cấp trên giải quyết.

2- Định kỳ (hằng tháng, quý, 6 tháng, năm) hoặc độtxuất khi có yêu cầu, chủ tịch uỷ ban nhân dân báo cáo với cấp uỷ đảng về tiếnđộ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốcphòng hoặc những chuyên đề công tác được phân công.

Điều 9. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểnhân dân.

1- Cấp uỷ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểnhân dân bằng nghị quyết, chương trình hành động, bằng công tác cán bộ, côngtác kiểm tra và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đó.Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm cụ thể hoá các chủtrương, nghị quyết của tổ chức đảng, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tìnhhình hoạt động và đề xuất, kiến nghị về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.

2- Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuấtkhi có yêu cầu, cấp uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động củatừng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện.

1- Các tỉnh uỷ, thành uỷ và cấp uỷ cấp trên trựctiếp của tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cácđảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn thực hiện Quy định này.

2- Căn cứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn củacấp uỷ cấp trên, các đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn xây dựng quy chếhoạt động cụ thể để thực hiện.

Điều 11. Hiệu lực thi hành.

Quy định này thay thế Quy định số 52-QĐ/TW, ngày19-11-1992 của Ban Bí thư (khoá VII), có hiệu lực từ ngày ký và được phổ biếnđến các chi bộ để thực hiện.

T/M BAN BÍ THƯ
Phan Diễn