BAN BÍ THƯ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 97-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦAĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP (TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, VIỆNNGHIÊN CỨU...)

- Căn cứ Điều lệĐảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, các nghị quyếtcủa Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khoá IX);

- Căn cứ Hiến phápnước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ đặc điểmcủa đơn vị sự nghiệp;

Ban Bí thư quy địnhchức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp nhưsau :

I- CHỨC NĂNG

Điều1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp là hạtnhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệmvụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đờisống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ,chi bộ và đơn vị vững mạnh.

II-NHIỆM VỤ

Điều2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

1- Lãnh đạo xây dựngvà thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơnvị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thànhnghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng caođời sống vật chất, tinhthần của cán bộ,đảng viên và quần chúng.

2- Lãnh đạo cán bộ,đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, pháthuy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc,nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3- Lãnh đạoxâydựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ củacán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãngphí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là nhữngtiêu cực trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, khám chữa bệnh, nghiên cứukhoa học và trong các hoạt động văn hoá, thể thao...

4- Lãnh đạo thực hiệnnhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xãhội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấutranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữgìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước vàcủa đơn vị.

Điều3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

1- Thường xuyên giáodục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minhcho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủnghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫnnhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cánbộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

2- Kịp thời phổ biến,quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đườnglối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụcủa đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức vànăng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

3- Lãnh đạo cán bộ,đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơhội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đườnglối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ,gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinhthần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩmchất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Điều4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

1- Cấp uỷ lãnh đạo xâydựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chếhoạt động của đơn vị.

2- Cấp uỷ lãnh đạo xâydựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổnhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cánbộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết địnhđó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

3- Cấp uỷ đề xuất ýkiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vịthuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều5. Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân.

1- Lãnh đạo các đoànthể nhân dân trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng,nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ củacán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện cóhiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo các đoànthể nhân dân và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng vàbảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương,nhiệm vụ của đơn vị.

Điều6. Xây dựng tổ chức đảng.

1- Đề ra chủ trương,nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng caonăng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất làviệc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểuhiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạtđảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình;thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạtchi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

2- Giáo dục, rèn luyệnđội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt cácnhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiệnnhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3- Cấp uỷ xây dựng kếhoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện chođảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảngviên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở vàgương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên,khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ,đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảngviên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Làm tốt công táctạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chútrọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quầnchúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

5- Xây dựng cấp uỷ cóđủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tínnhiệm. Nói chung, bí thư cấp uỷ phải là cán bộ lãnh đạo của đơn vị, tiêu biểucho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

6- Cấp uỷ thường xuyênkiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về nhữngđiều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để quần chúngtham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫucủa cán bộ, đảng viên.

III-QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều7. Đối với thủ trưởng đơn vị.

1- Đảng bộ, chi bộ,cấp uỷ bảo đảm và tạo điều kiện để thủ trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm,quyền hạn được giao; thủ trưởng đơn vị bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chibộ thực hiện Quy định này. Cấp uỷ thường xuyên thông báo với thủ trưởng đơn vịý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách,chế độ trong đơn vị.

2- Định kỳ (3 tháng, 6tháng, 1 năm, vào dịp đại hội đảng) và đột xuất khi có yêu cầu, thủ trưởng đơnvị báo cáo với cấp uỷ hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác vànhững chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của đơn vị; cấp uỷ hoặc đảng bộ, chi bộ thảoluận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quầnchúng trong đơn vị thực hiện.

3- Bí thư, thủ trưởngđơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra quanliêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong đơn vị. Khi đảng uỷ, chi uỷ cơsở và thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác nhau thì thủ trưởng đơn vị quyết địnhtheo quyền hạn và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp uỷ và thủtrưởng đơn vị cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều8. Đối với các đoàn thể nhân dân.

Định kỳ (3 tháng, 6tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp uỷ làm việc với các đoàn thể,nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịpthời.

Điều9. Đối với cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Cấp uỷ xây dựng mốiquan hệ chặt chẽ với cấp uỷ và chính quyền địa phương nơi có trụ sở đơn vị đóngvà nơi có cán bộ, đảng viên của đơn vị cư trú, để phối hợp công tác và quản lýcán bộ, đảng viên.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều10. Tổ chức thực hiện.

1- Các tỉnh uỷ, thànhuỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơsở đảng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy địnhnày.

2- Căn cứ Quy định nàyvà các văn bản hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cácđơn vị sự nghiệp xây dựng quy chế hoạt động cụ thể để thực hiện.

Điều11. Hiệu lực thi hành.

Quy định này thay thếQuy định số 51-QĐ/TW, ngày 19-11-1992 của Ban Bí thư (khoá VII), có hiệu lực từngày ký và phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

T/M BAN BÍ THƯ
Phan Diễn