BAN BÍ THƯ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 98-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

QUY ĐỊNH

VỀCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ CƠ QUAN

- Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghịquyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và các nghị quyết của BanChấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khóa IX);

- Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, côngchức và đặc điểm của cơ quan;

Ban Bí thư quy định chức năng,nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan như sau:

I- Chức năng

Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thựchiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thamgia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ côngtác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức vàngười lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh.

II- Nhiệm vụ

Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

1- Lãnh đạo cán bộ, công chức vàngười lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện cóhiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước.

2- Lãnh đạo cán bộ, công chức vàngười lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu,nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cầnthiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quảcông tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiệnQuy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chứcvà người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễuvà các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiệnđiều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động.

4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụquốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trongcơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chốngâm mưu ''diễn biến hòa bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốcgia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan.

Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng

1- Thường xuyên giáo dục, bồidưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh cho cánbộ, công chức và người lao động; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩaxã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau;kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giảiquyết và báo cáo lên cấp trên.

2- Kịp thời phổ biến, quán triệtđể cán bộ, công chức và người lao động nắm vững và chấp hành đúng đường lối,chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương,nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiếnthức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên vàquần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống tư tưởng cơ hội, thựcdụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng,độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thứctổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống củacán bộ, đảng viên.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

1- Cấp ủy tham gia xây dựng vàlãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chếhoạt động của cơ quan.

2- Cấp ủy tham gia ý kiến với bancán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồidưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luânchuyển, khen thưởng, kỷ luật ... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơquan. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo,bồi dưỡng và phát triển tài năng.

3- Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấptrên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩmquyền của cấp trên.

Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

1- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng,nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ củacán bộ, công chức và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiệncó hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội và cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ đườnglối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụcủa cơ quan.

Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.

1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ vàbiện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lựclãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việcphát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiệntiêu cực trong cơ quan. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạtđảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình;thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạtchi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảngviên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ đượcgiao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ họctập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3- Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biệnpháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoànthành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tácthường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiệnnghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luậtđảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thànhtích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệĐảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Làm tốt công tác tạo nguồn vàphát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượnglà đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi vềchuyên môn, nghiệp vụ.

5- Xây dựng cấp ủy có đủ phẩmchất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm.Nói chung, bí thư cấp ủy phải là cán bộ lãnh đạo của cơ quan, tiêu biểu chođảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

6- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổchức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chínhsách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảngviên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham giagóp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cánbộ, đảng viên.

III- Quan hệ của đảng bộ, chibộ với thủ trưởng cơ quan và các tổ chức liên quan

Điều 7. Đối với thủ trưởng cơ quan.

1. Đảng bộ, chi bộ, cấp ủy bảo đảmvà tạo điều kiện để thủ trưởng cơ quan thực hiện trách nhiệm, quyền hạn đượcgiao; thủ trưởng cơ quan bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiệnQuy định này. Cấp ủy cơ quan thường xuyên phản ánh với ban cán sự đảng, đảngđoàn, lãnh đạo cơ quan ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện cácnhiệm vụ và chính sách, chế độ trong cơ quan.

2- Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1năm, vào dịp đại hội đảng) và đột xuất khi có yêu cầu thủ trưởng cơ quan báocáo với cấp ủy hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác và nhữngchủ trương, nhiệm vụ sắp tới của cơ quan; cấp ủy hoặc đảng bộ, chi bộ thảo luận,ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quần chúngtrong cơ quan thực hiện.

3- Bí thư, thủ trưởng cơ quan phảichịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra quan liêu, thamnhũng, lãng phí và các tiêu cực trong cơ quan. Khi đảng ủy, chi ủy cơ sở và thủtrưởng cơ quan có ý kiến khác nhau thì thủ trưởng cơ quan quyết định theo thẩmquyền và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp ủy và thủ trưởng cơquan cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 8. Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội.

Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm)hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp ủy làm việc với các đoàn thể, nắm định hìnhhoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 9. Đối với cấp ủy và chính quyền địa phương.

Cấp ủy xây dựng mối quan hệ chặtchẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi có trụ sở cơ quan và nơi có cánbộ, đảng viên của cơ quan cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảngviên.

IV- Điều khoản thi hành

Điều 10. Tổ chức thực hiện.

1- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủytrực thuộc Trung ương, các cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cótrách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2- Căn cứ Quy định này và các vănbản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan xây dựng quychế hoạt động cụ thể để thực hiện.

Điều 11. Hiệu lực thi hành.

Quy định này thay thế Quy định số54-QĐ/TW, ngày 19-11-1992 của Ban Bí thư (khóa VII), có hiệu lực từ ngày ký vàphổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

T/M BAN BÍ THƯ
Phan Diễn