Luật sư tư vấn:

Điều 33, Nghị định số 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số đều của Pháp lệnh phòng, chống M.Ạ.I D.Â.M quy định: Trường hợp thanh tra về hoạt động phòng, chống M.Ạ.I D.Â.M trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ mà liên quan đến nhiều ngành thì Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp thành lập thanh tra liên ngành của cấp mình để thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống M.Ạ.I D.Â.M ở địa phương. Ở cấp tỉnh và cấp huyện, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành các hoạt động thanh tra liên ngành. Ở cấp xã, ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo, tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra về công tác phòng, chống M.Ạ.I D.Â.M tại địa phương.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập