Nội dung được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

Cơ sở pháp lý: 

- Nghị định 18/2019/NĐ-CP

- Thông tư 195/2019/TT-BQP

Bom mìn vật nổ sau chiến tranh là tên gọi chung cho các loại bom, mìn, lựu đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, đầu đạn tên lửa, đạn pháo và đầu đạn pháo, các loại đạn, ngòi nổ, thuốc nổ, phương tiện gây nổ còn tồn lưu sau chiến tranh.

1. Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ là gì?

Điều tra bom mìn vật nổ là hoạt động liên quan đến việc thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin, dữ liệu về bom mìn vật nổ sau chiến tranh và diện tích có khả năng ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh trong một khu vực nhất định.

Khảo sát bom mìn vật nổ là hoạt động can thiệp cụ thể bằng các trang thiết bị nhằm kiểm tra tình trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ trên một khu vực được xác nhận có khả năng ô nhiễm bom mìn vật nổ sau khi điều tra.

Rà phá bom mìn vật nổ là hoạt động dò tìm, thu gom, tiêu hủy hoặc vô hiệu hóa bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các khu vực được xác định là bị ô nhiễm bom mìn vật nổ nhằm giải phóng đất đai, khôi phục sản xuất, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

2. Chứng chỉ năng lực hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ là gì?

Chứng chỉ năng lực hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ là chứng chỉ do Bộ Quốc phòng cấp cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện về trang bị, kỹ thuật, an toàn và nhân sự để thực hiện các hoạt động điều tra khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Yêu cầu trình độ chuyên môn trong hoạt động điều tra khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Yêu cầu trình độ chuyên môn trong hoạt động điều tra khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư 195/2019/TT-BQP. Theo đó:

Đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

a) Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định về khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự;

b) Có trình độ kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ tương đương kỹ thuật viên cấp 2;

c) Được đào tạo chương trình đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ tại các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài và được cấp chứng chỉ;

d) Có kinh nghiệm hoạt động trực tiếp ít nhất 02 năm trong lĩnh vực điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ.

Kỹ thuật viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

a) Kỹ thuật viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được xếp thành 04 cấp, bao gồm: Kỹ thuật viên cấp 1, Kỹ thuật viên cấp 2, Kỹ thuật viên cấp 3, Kỹ thuật viên cấp 4;

b) Kỹ thuật viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ phải có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; có trình độ kỹ thuật chuyên môn phù hợp với từng cấp kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và đã được đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ chuyên ngành điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ.

Giám sát viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

a) Đã được đào tạo chương trình đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ tại các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài và được cấp chứng chỉ;

b) Có chứng chỉ quản lý chất lượng về điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ;

c) Có kinh nghiệm hoạt động trực tiếp ít nhất 01 năm trong lĩnh vực điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ.

4. Cấp chứng chỉ điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Điều 28. Cấp chứng chỉ điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

1. Phân loại chứng chỉ

a) Chứng chỉ năng lực của tổ chức là chứng chỉ được cấp cho tổ chức, đơn vị điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật, an toàn theo quy định của pháp luật, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế để thực hiện tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ;

b) Chứng chỉ năng lực của cá nhân là chứng chỉ được cấp cho cá nhân đã hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện về chuyên ngành điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ. Bao gồm chứng chỉ đội trưởng, kỹ thuật viên, chứng chỉ giám sát và các chứng chỉ huấn luyện chuyên môn.

2. Thẩm quyền cấp chứng chỉ

a) Bộ Quốc phòng cấp chứng chỉ năng lực cho các tổ chức, đơn vị điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ theo Mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bộ Tư lệnh Công binh đào tạo, cấp chứng chỉ đội trưởng, kỹ thuật viên, giám sát viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ cho công dân Việt Nam;

c) VNMAC đào tạo, cấp chứng chỉ đội trưởng, kỹ thuật viên, giám sát viên và chứng chỉ chuyên môn điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; đào tạo, cấp chứng chỉ cấp độ 4 cho kỹ thuật viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ đối với công dân Việt Nam; đào tạo và cấp chứng chỉ về quản lý chất lượng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ.

3. Trình tự thủ tục cấp chứng chỉ

a) Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì, phối hợp với Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra, đánh giá năng lực, báo cáo Bộ Quốc phòng cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức, đơn vị điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ theo trình tự thủ tục quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-10299-2: Thẩm định và công nhận tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ;

b) VNMAC chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra, đánh giá năng lực, báo cáo Bộ Tư lệnh Công binh trình Bộ Quốc phòng cấp chứng chỉ năng lực cho các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ ở Việt Nam theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế IMAS.

4. Mẫu chứng chỉ đội trưởng, giám sát viên và kỹ thuật viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ theo Mẫu số 02, 03, 04 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. Mẫu chứng chỉ chuyên môn do các cơ sở đào tạo, huấn luyện trong nước cấp theo mẫu quy định của cơ sở đào tạo. Chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ chuyên môn bằng tiếng nước ngoài do các tổ chức quốc tế cấp khi sử dụng phải kèm theo bản dịch có chứng thực.

5. Thời hạn hiệu lực và cấp lại chứng chỉ

Điều 29. Thời hạn hiệu lực và cấp lại chứng chỉ

1. Thời hạn hiệu lực

a) Chứng chỉ năng lực điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ của các tổ chức có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm;

b) Chứng chỉ đội trưởng, giám sát viên và kỹ thuật viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ có thời hạn 05 năm.

2. Cấp lại chứng chỉ

a) Chứng chỉ năng lực được cấp lại khi hết thời hạn hiệu lực và thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 28 Thông tư này;

b) Chứng chỉ đào tạo được cấp lại trong trường hợp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng nhưng còn thời hạn theo quy định.

6. Đình chỉ hoạt động, thu hồi chứng chỉ năng lực

Điều 30. Đình chỉ hoạt động, thu hồi chứng chỉ năng lực

1. Tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng chỉ năng lực, vi phạm pháp luật và các quy định tại Thông tư này sẽ bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 06 tháng.

2. Tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ bị thu hồi chứng chỉ năng lực trong các trường hợp sau:

a) Thực hiện sai mục đích, chức năng, nhiệm vụ;

b) Không tuân thủ các yêu cầu, quy định có liên quan đến lĩnh vực điều tra khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ;

c) Vi phạm 03 lần về công tác an toàn theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10299-5:2014 , thực hiện chế độ báo cáo quản lý thông tin và các quy định của Thông tư này;

e) Không chấp hành kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng;

d) Đã bị đình chỉ hoạt động 02 lần.

3. Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực quyết định đình chỉ, thu hồi chứng chỉ năng lực của các tổ chức, đơn vị, cá nhân.

7. Mẫu chứng chỉ hoạt động Tư vn, Giám sát và Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Mẫu số 01: Chứng chỉ năng lực

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./CCNL-BQP

Hà Nội, ngày  tháng  năm ……

 

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Hoạt động Tư vn, Giám sát và Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về Quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

Căn cứ Thông tư số 195/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

Xét đề nghị của ... tại Tờ trình số.... ngày … tháng … năm 20.... về việc cấp (đổi) Chứng chỉ năng lực tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn,

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Cấp (đổi) Chứng chỉ năng lực Tư vấn, Giám sát và Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn cho ………. (tên đơn vị):

- Địa chỉ: ………………………………………

- Lực lượng: ………………………………….

- Tài khoản: …………………………………..

- Mã số thuế: …………………………………

- Phạm vi hoạt động: …………………………..

- Lĩnh vực hoạt động: Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

- Chứng chỉ này có thời hạn 2 năm, kể từ ngày... tháng ... năm 20...

 

 

Nơi nhận:

- Đ/c Bộ trưởng BQP;
- Đ/c Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng BQP;
- Binh chủng Công binh;
- Cục Tác chiến/BTTM;
- VNMAC;
- Đơn vị được cấp;
- Lưu: VT, THBĐ; ...(08b).

BỘ TRƯỞNG

8. Mẫu chứng chỉ Đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Mẫu số 02: Chứng chỉ Đội trưởng

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

(NAME OF INSTITUTION)

 

 

 


CERTIFICATE

Team leader of Survey and Clearance

This is to certify:

Date of birth:

Unit:

Place of birth:

ID No.:

Course completed:

Team Leader of Survey and Clearance

Grade:

Date of expiry:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
------------

 

Ảnh

(3cm x 4cm)

 

(TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO)

 

CHỨNG CHỈ

Đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Cấp cho:

Ngày sinh:

Đơn vị:

Quê quán:

Chứng minh thư số:

Đã hoàn thành khoá đào tạo:

Đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Xếp loại:

Có giá trị đến:

 

 

Địa danh, Ngày   tháng   năm 
Thủ trưng
(Ký đóng dấu)

 

 

9. Mẫu chứng chỉ giám sát viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Mẫu số 03: Chứng chỉ Giám sát viên

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

(NAME OF THE INSTITUTION)

 

 

 


CERTIFICATE

Supervisor of Survey and Clearance

This is to certify:

Date of birth:

Unit:

Place of birth:

ID No.:

Course completed:

Supervisor of Survey and Clearance

Grade:

Date of expiry:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
------------

 

Ảnh

(3cm x 4cm)

 

(TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO)

 

CHỨNG CHỈ

Giám sát viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Cấp cho:

Ngày sinh:

Đơn vị:

Quê quán:

Chứng minh thư số:

Đã hoàn thành khoá đào tạo:

Giám sát viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Xếp loại:

Có giá trị đến:

 

 

Địa danh, Ngày   tháng   năm 
Thủ trưng
(Ký đóng dấu)

 

10. Mẫu Chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

 Mẫu số 04: Chứng chỉ chuyên môn

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

(NAME OF INSTITUTION)

 

 

 


CERTIFICATE

Survey and Clearance Technical Staff

Level I (II, III, IV)

This is to certify:

Date of birth:

Unit:

Place of birth:

ID No.:

Course completed:

Survey and Clearance Technical Staff

Level I (II, III, IV)

Grade:

Date of expiry:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
-----------

 

Ảnh

(3cm x 4cm)

 

(TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO)

 

CHỨNG CHỈ

Kỹ thuật viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Cấp I (II, III, IV)

Cấp cho:

Ngày sinh:

Đơn vị:

Quê quán:

Chứng minh thư số:

Đã hoàn thành khoá đào tạo:

Kỹ thuật viên điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ cấp I (II, III, IV)

Xếp loại:

Có giá trị đến:

 

 

Địa danh, Ngày   tháng   năm  
Thủ trưng
(Ký đóng dấu)

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê