ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 144/UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 1977

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀVIỆC MUA BÁN NHÀ CỬA CỦA NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỂ ĐI XÂY DỰNG VÙNGKINH TẾ MỚI VÀ HỒI HƯƠNG LẬP NGHIỆP

Xét nhu cầu chính đáng vềquyền sở hữu chủ nhà của của nhân dân Thành phố, để đáp ứng nguyện vọng củađồng bào, yêu cầu xây dựng vùng kinh tế mới và phân bổ lại lực lượng lao động ;
Trong khi chờ đợi Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách chung về nhà đất ;
Nay Ủy ban nhân dân Thành phố tạm thời quy định về việc mau bán nhà cửa của đồngbào đi xây dựng vùng kinh tế mới và hồi hương lập nghiệp như sau :

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. - Đồng bào đi xây dựngvùng kinh tế mới hoặc hồi hương thì được bán ngôi nhà thuộc quyền sở hữu chínhđáng của đương sự và đương sự đang ở.

2.- Những ngôi nhà xây cất bằngvật liệu nhẹ nếu dỡ đi mà không ảnh hưởng tới cấu trúc các ngôi nhà khác cóliên quan thì được phép đem đi.

3.- Trong khuôn viên nhà nếu cócây xanh thì không được chặt phá các loại cây trồng lâu năm.

4.- Trong khi chờ chínhsách chung và quy hoạch Thành phố, chưa nên giải quyết việc mua bán các loại đất.Trước mắt, Nhà nước quản lý các loại đất này ; cơ quan hoặc cá nhân sử dụng cótrách nhiệm đóng thuế thổ trạch, tuân thủ các thể chế hiện hành, và giải quyếtđền bù thích đáng, hoa màu, cây ăn trái (nếu có) trên cơ sở thương lượng thoảthuận với đương chủ.

II. NHỮNG QUY ĐỊNHCỤ THỂ :

A- Đàng bán :

1. Đàng bán là nhữngngười đi xây dựng vùng kinh tế mới hoặc hồi hương lập nghiệp cần có các giấy tờsau đây :

a/ Giấy phép đi vùngkinh tế mới hoặc hồi hương ;

b/ Giấy chủ quyền nhà ;

c/ Giấy bán nhà.

2. Giá bán và việc trảtiền :

a/ Nếu là bán cho cánhân thì sự mua bán sẽ do thoả thuận của đàng bán và đàng mua và do Phòng Trướcbạ xác minh.

b/ Nếu là Nhà nước mua.

b.1- Giá từ 2.000 đ trởxuống được trả 1 lần tiền.

b.2- Nếu giá trên 2.000đ thì được trả trước 2.000đ, số còn lại gởi Ngân hàng và được rút dần để sảnxuất và tiêu dùng theo quy định của Ngân hàng Quốc gia.

b.3- Trường hợp bán nhàđể tổ chức sản xuất công, nông nghiệp ở nơi cư trú mới, sẽ xét từng trường hợpcụ thể để trả tiền theo phương hướng khuyến khích sản xuất.

3. Người có nhiều nhàchỉ được bán ngôi nhà mình đang ở, những nhà còn lại tạm thời giao cho Nhà nướcquản lý cho đến khi Chính phủ ban hành chính sách chung về nhà cửa.

4.Những ngôi nhà đồng sở hữuchủ, muốn bán phải do các bên đồng sở hữu chủ thoả thuận cùng quyết định và sẽđược xét từng trường hợp cụ thể.

5. Các nhà mua của chính quyềncũ ở các khu cư xá theo thể thức trả góp hoặc trả dứt sẽ do Nhà nước thu hồi vàhoàn tiền lại không tính khấu hao.

B.- Đàng mua :

1. Sở Quản lý nhà đất và côngtrình công cộng được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền mua để sử dụng cho lợiích chung.

2. Nhân dân gồm những người đượcchọn ở lại Thành phố tham gia xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa, nếu chưacó nhà ở hoặc ở quá chật, ở khu vực cần điều chỉnh, được chính quyền địa phươngchứng nhận thì được mua nhà.

3. Cán bộ, công nhân viên chức,quân nhân thường trú ở Thành phố được duyệt về biên chế nhưng chưa được phânphối nhà, hoặc ở quá chật, ở khu vực cần điều chỉnh, được cơ quan đơn vị cóthẩm quyền xác nhận và giới thiệu thì được mua nhà với diện tích phù hợp vớicương vị công tác.

4. Không được mua nhà để chothuê hoặc mua đi bán lại.

5. Các trường hợp khác chưa nêutrong quy định này, sẽ được xét cụ thể từng trường hợp phù hợp với các chínhsách hiện nay.

III. ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

1. Việc mua bán nhà do Ủy bannhân dân phường xác nhận, Ủy ban nhân dân quận quyết định. Trong trường hợp cótranh chấp, Ủy ban nhân dân quận không giải quyết được, sẽ do Ủy ban nhân dânThành phố quyết định.

2. Ủy ban nhân dân các quận,phường, các sở có liên quan và những người mua bán nhà có trách nhiệm thi hànhcác điều quy định kể trên.

3. Quy định này được công bố vàcó hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu