ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 648/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 1977

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀNGHĨA VỤ LAO ĐỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TH ÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban hành chính các cấp, ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Nghị định 24-CP ngày 2-2-1976 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy địnhvề nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh tronglĩnh vực quản lý kinh tế ;
- Căn cứ Nghị định 77-CP ngày 26/4-1966 của Hội đồng Chính phủ ban hành bảnđiều lệ tạm thời về huy động và sử dụng dân công thời chiến ;
- Xét yêu cầu cần thiết huy động sức lao động phục vụ cho công cuộc cải tạo,khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa của Thành phố,
- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Lao động Thành phố,

QUY ĐỊNH

Điều 1. - Tất cả các côngdân, nam từ 18 đến 50 tuổi, nữ từ 18 đến 45 tuổi cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh,đều có quyền lợi và nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng các công trìnhcông ích.

Người đi nghĩa vụ lao động khônglãnh tiền công và không được thuê mướn người khác đi thay.

Điều 2. - Những người trênvà dưới tuổi quy định ở điều 1 có sức khoẻ và tình nguyện, có thể tham gia laođộng xã hội chủ nghĩa nếu được Ủy ban nhân dân cấp huy động xét chấp thuận.

Điều 3. - Thời gian làm nghĩavụ lao động xã hội chủ nghĩa quy định cho mỗi người công dân không quá 12 (mườihai) ngày một năm. Riêng đối với công nhân viên chức xí nghiệp quốc doanh, côngtư hợp doanh, hợp tác sản xuất hoặc tổ hợp sản xuất lãnh gia công cho Nhà nước,các cơ quan Nhà nước, bệnh viện, trường học không quá 7 (bảy) ngày một năm.

Người đi nghĩa vụ lao động sẽ thamgia vào các công trình công ích như sửa chữa hoặc làm mới công viên, bệnh viện,trường học, đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà trẻ, mẫu giáo, nạo vétcống rảnh, làm vệ sinh công cộng, trồng cây, v.v.. nơi gần nhất.

Điều 4. - Việc huy động đilao động xã hội chủ nghĩa được quy định như sau :

a/ Công nhân viên chức Nhà nước,xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh và hợp tác xã sản xuất, tổ hợp sản xuấtlãnh gia công cho Nhà nước được huy động đi nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa vàongày nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần (chủ nhựt) mỗi tháng nhiều nhất không quá hai buổi.

b/ Nhân dân ở nội thành, mỗi tuần,lao động nhiều nhất một ngày.

c/ Nhân dân ở ngoại thành được huyđộng theo thời gian thích hợp để không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Sốngày làm nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa một năm không quá 12 (mười hai) ngày.Trường hợp các Ủy ban nhân dân xã cần huy động làm lao động quá số ngày quyđịnh để làm công việc phục vụ lợi ích nhân dân trong xã phải được Ủy ban nhândân Thành phố cho phép theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận.

d/ Học sinh các trường phổ thông,đại học, trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề được huy động vào thờigian thích hợp (sau mỗi kỳ thi hoặc vào lúc nghỉ hè, ngày chủ nhựt, ngày lễ,...).

Điều 5. - Trách nhiệm tổ chứcthực hiện ngày công lao động xã hội chủ nghĩa

a/ Các công trường sử dụng lao độngxã hội chũ nghĩa kết hợp với các cơ quan huy động lao động xã hội chủ nghĩa cónhiệm vụ cung cấp đầy đủ dụng cụ cho người lao động (trừ nhân dân ngoại thànhphải tự túc dụng cụ), giao khoán khối lượng công việc, tổ chức an toàn lao độngvà trạm cấp cứu.

b/ Các cơ quan, xí nghiệp, trườnghọc và các phường, xã tổ chức những người đi lao động xã hội chủ nghĩa thànhnhững đơn vị lao động như tiểu đội, trung đội, đại đội có ban chỉ huy đại độichịu trách nhiệm nhận khối lượng công trình, mượn, bảo quản và giao trả dụngcụ, bố trí lao động hợp lý, bảo đảm an toàn lao động và thuốc cấp cứu.

c/ Các công trình công ích cấp Thànhvà quận (công trình sửa chữa và làm mới công viên, bệnh viện, trường học, thủylợi, ...) đang sử dụng lao dộng thường xuyên, chuyên nghiệp, nhưng có nhữngcông việc giản đơn, nếu cần sử dụng lao động xã hội chủ nghĩa, phải lập kếhoạch khối lượng công việc, thời gian khởi công, số ngày công gởi cho Sở Lao độngtổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét duyệt.

d/ Các phường, xã có nhu cầu sửachữa, làm mới các đường giao thông, nhà trẻ, mẫu giáo, nạo vét cống rãnh, trồngcây, tiểu thủy nông, ... nhằm mục đích phục vụ nhân dân phải lập kế hoạch lao độngxã hội chủ nghĩa trình Ủy ban nhân dân quận, huyện xét duyệt.

Điều 6. - Quyền huy động nghĩavụ lao động xã hội chủ nghĩa :

a/ Ủy ban nhân dân Thành phố ký lệnhhuy động công nhân viên chức ở cơ quan xí nghiệp Nhà nước và xí nghiệp công tưhợp doanh, bệnh viện, học sinh của các trường học.

b/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,huyện, được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận, được ký lệnh huy động nhândân, công nhân xí nghiệp tư, các công đoàn vận tải, bốc vác, hợp tác xã sảnxuất, tổ hợp sản xuất, nông dân cá thể và tập đoàn sản xuất nông nghiệp đi laođộng xã hội chủ nghĩa theo đơn vị phường, xã. Đồng thời, căn cứ lệnh huy độnglao động xã hội chủ nghĩa của Ủy ban nhân dân Thành phố, huy động công nhânviên chức cơ quan, bệnh viện, các xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp công tư hợpdoanh, giáo chức, học sinh các trường học đóng tại địa phương.

c/ Ủy ban nhân dân phường, xã, căncứ lệnh huy động nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa của Ủy ban nhân dân quận,huyện được quyền huy động nhân dân phường, xã, kể cả công nhân các xí nghiệp tưnhân, công đoàn vận tải, bốc vác, các hợp tác xã sản xuất, tổ hợp sản xuất, tậpđoàn sản xuất nông nghiệp đóng tại phường, xã đúng chỉ tiêu số lượng.

Điều 7. - Miễn nghĩa vụ laođộng xã hội chủ nghĩa :

- Thương binh được chánh quyền cáchmạng cấp sổ thương tật.

- Người tàn tật, tàn phế không thểlao động được.

- Người mắc bịnh mãn tính không thểlàm được việc nặng (có giấy chứng nhận của bác sĩ công do Sở Y tế quy định).

- Những người giữ vai trò chủ chốttrong các nhà thờ, chùa, đình lớn.

Điều 8. - Tạm miễn nghĩa vụlao động xã hội chủ nghĩa :

- Người mắc bệnh đang điều trị (cógiấy chứng nhận của bác sĩ công do Sở Y tế quy định).

- Phụ nữ có thai.

- Phụ nữ nuôi con nhỏ chưa đầy12 tháng.

- Học sinh lớp 12, học sinh các trườnghọc nghề, trung học chuyên nghiệp, đại học đang ôn thi.

- Người lao động chính duy nhất phảinuôi cả gia đình đông người có người già yếu, trẻ con, người tàn tật.

Điều 9. - Trường hợp tai nạnlao động :

a/ Công nhân viên chức các cơ quanNhà nưóc, các xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp công tư hợp doanh bị tai nạn laođộng được hưởng chế độ điều trị và trợ cấp như khi làm việc tại cơ quan, xí nghiệp.

b/ Học sinh và nhân dân trong suốtthời gian điều trị được bệnh viện đài thọ tiền thuốc men, ăn uống kể cả bồidưỡng.

c/ Nhân dân bị tai nạn lao động nếutrở thành cố tật được Hội đồng Giám định y khoa xếp hạng thì được trợ cấp 1 lầntheo chế độ lao động nghĩa vụ công dân.

Trường hợp chết vì tai nạn lao độngsẽ được chôn cất tử tế và thân nhân (cha mẹ, vợ chồng, con) được hưởng trở cấpmột lần bằng 120đ (một trăm hai chục đồng) và được ưu tiên giải quyết công ănviệc làm nếu có khả năng lao động.

Điều 10. - Khen thưởng vàkỷ luật :

Những đơn vị có thành tích xuất sắctrong việc huy động và sử dụng ngày công nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa đượckhen thưởng. Người phạm khuyết điểm như huy động sai chính sách, sử dụng lãngphí sức lao động hoặc do thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến đời sống lao dộnghoặc tuyên truyền xuyên tạc chính sách lao động nghĩa vụ, v.v.. sẽ bị thi hànhkỷ luật về chế độ trách nhiệm vật chất, hoặc truy tố trước pháp luật tùy theolỗi nặng nhẹ.

Điều 11. - Sở Lao động cótrách nhiệm điều hòa, phân phối lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa cho các côngtrình, đồng thời theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ sử dụng lao động xãhội chủ nghĩa đúng quy định.

Điều 12. - Những điều quyđịnh trên đây có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những văn bản ban hành trước đâytrái với quy chế nầy đều bãi bỏ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu