Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2014

II. Nội dung phân tích

Vẫn đề 1: Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần

Hiện nay, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về quyền và nghĩa vụ của trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần.

Điều 163. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Nên quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát sẽ do điều lệ quy định, soạn thảo điều lệ dựa trên nguyên tắc thống nhất giữa các thành viên.

Vấn đề 2: Lương giám đốc tính bảo hiểm xã hội

 Căn cứ Điểm h Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về Đối tượng áp dụng :

"h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;"

Căn cứ Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: "18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty."

Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm là người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương thì sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH.

Vấn đề 3: Tư vấn xây dựng quy chế doanh nghiệp ( Bạn có thể liên hệ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được trợ giúp dịch vụ pháp lý)

Vấn đề 4: Mua cổ phiếu công ty cổ phần đang nợ thuế

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp năm 2014, mua toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần ở đây là việc bỏ tiền ra và "mua" lại toàn bộ quyền điều hành Công ty cổ phần, thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT, và hiện tại bạn có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty.

Trường hợp này, các chủ sở hữu công ty (Danh sách cổ đông theo GCN ĐKDN), người đại diện theo pháp luật của CTCP phải chịu trách nhiệm về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn căn cứ vào các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và thông tin do khách hàng cung cấp. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài gọ1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng