1. Khái niệm và đặc điểm về chào hàng theo quy định của CISG.

Khái niệm chào hàng được quy định tại phần II về ký kết HĐ, khoản 1 điều 14 của CISG, theo đó chào hàng được xác định là: “ Một đề nghị ký kết hợp đồng gửi cho một hay nhiều người xác định được coi là một chào hàng nếu có đủ chính xác và nếu nó chỉ rõ ý chí của người chào hàng muốn tự ràng buộc mình trong trường hợp có sự chấp nhận chào hàng đó. Một đề nghị là đủ chính xác khi nó nêu rõ hàng hóa và ấn định số lượng về giá cả một cách trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc quy định thể thức xác định những yếu tố này.”  Nói cách khác, chào hàng trong CISG được coi là một lời đề nghị giao kết HĐ và phải nhấn mạnh rằng, chào hàng ở đây không phải là quảng cáo. 

Thứ nhất, chào hàng phải được xác định cụ thể. Điều này có nghĩa là xuất phát từ nội dung của nó, bên được chào hàng có khả năng hiểu được ý chí của bên chào hàng. Thông thường một chào hàng được coi là xác định nếu có chứa các nội dung của hợp đồng tương lai. Bất kỳ sự không xác định nào liên quan đến nội dung của hợp đồng tương lai, quyền và nghĩa vụ cũng như đối tượng của hợp đồng đều có thể dẫn đến các cách hiểu khác nhau về nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng và điều này có thể làm cho đề nghị giao kết hợp đồng mất đi chức năng, mục đích của một chào hàng. Quảng cáo hay lời mời chào hàng thường là không xác định, bởi lẽ chúng không có các nội dung của một hợp đồng tương lai.

Thứ hai, chào hàng phải thể hiện được sự ràng buộc của bên chào hàng với lời đề nghị của mình trong trường hợp được bên được chào hàng chấp nhận. Yêu cầu nói trên có nghĩa là chào hàng phải được lập như thế nào đó để cho phép bên được đề nghị biết được rằng, để ký hết hợp đồng chỉ cần họ thể hiện sự đồng ý của mình với chào hàng. Dấu hiệu này cùng với dấu hiệu thứ nhất cho phép phân biệt chào hàng với lời mời để đối tác đưa ra chào hàng.

Thứ ba, chào hàng phải được gửi cho một người hay một số người cụ thể, tức là địa chỉ gửi đến phải được xác định rõ ràng. Lời mời chào hàng mặc dù được gửi cho một hay một số người xác định, tuy nhiên nó không thể hiện được sự ràng buộc của bên đưa ra đề nghị. Quảng cáo thường không được gửi cho một người xác định nào mà nó chỉ có mục đích thông báo, giới thiệu cho tất cả những người quan tâm về một loại sản phẩm nào đó của người đưa ra quảng cáo.

Từ khái niệm thì có thể khái quát được một số đặc điểm của chào hàng như sau:

- Là một lời mời chính xác, rõ ràng về tên, số lượng, chất lượng, giá cả của HH

- Phải gửi đến một hay nhiều người xác định ( có địa chỉ nơi cư trú của người đó, cách thức liên lạc, trụ sở kinh doanh của tổ chức…) ​đáp ứng nếu có đủ chính xác và chỉ rõ ý chí của người chào hàng muốn ràng buộc trách nhiệm của mình khi người nhận lời chào hàng gửi văn bản đồng ý.

- Một chào hàng nên quy định một thời hạn cho sự chờ đợi về phản hồi của người nhận chào hàng. Nếu không quy định trong lời chào hàng thì dễ phát sinh những tình huống thời gian chờ quá lâu và chuyển lời chào hàng mới cho một người nhận khác.

2. Giá trị pháp lý của chào hàng theo quy định của CISG. 

Khác với quảng cáo hay lời mời chào hàng, chào hàng có giá trị pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa người chào hàng và người nhận chào hàng tư thời điểm chào hàng được chấp nhận bởi người nhận chào hàng, cụ thể, thể hiện được sự ràng buộc của bên chào hàng với lời đề nghị của mình trong trường hợp được bên được chào hàng chấp nhận. Yêu cầu nói trên có nghĩa là chào hàng phải được lập như thế nào đó để cho phép bên được đề nghị biết được rằng, để ký hết hợp đồng chỉ cần họ thể hiện sự đồng ý của mình với chào hàng, tại thời điểm đó, đã hình thành ràng buộc về mặt pháp lý đối với chào hàng đã được chấp thuận.

Theo điều 15 CISG thì chào hàng có hiệu lực pháp lý bắt đầu từ khi nó tới nơi ngươi được chào hàng. Ngoài ra, chào hàng cũng có thể bị hủy và việc giao kết hợp đồng vì vậy sẽ không thành, nếu trước khi hoặc cùng lúc nhận được chào hàng, người được chào hàng nhận được thông báo về việc hủy chào hàng trước khi người này gửi lời chấp nhận chào hàng. Có thể thấy, chào hàng chỉ bị hủy ngang từ phía người chào hàng bằng thông báo (văn bản, lời nói). Khi đó,chào hàng không còn giá trị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chào hàng không thể bị hủy ngang, theo như khoản 2 điều 16, nếu nó chỉ rõ, bằng cách ấn định một thời hạn xác định để chấp nhận hay bằng cách khác, rằng nó không thể bị hủy ngang, hoặc; nếu một cách hợp lý người nhận coi chào hàng là không thể hủy ngang và đã hành động theo chiều hướng đó.

Bên cạnh đó, chào hàng cũng sẽ bị mất giá trị hay hiệu lực khi người chào hàng nhận được thông báo về việc từ chối chào hàng.

 CISG không những chỉ có sự điều chỉnh đối với đề nghị giao kết hợp đồng được coi là chào hàng có quy định thời hạn trả lời mà còn có sự điều chỉnh đối với chào hàng không quy định thời hạn trả lời. Khoản 1 Điều 16 CISG quy định, bên đề nghị có thể rút lại đề nghị nếu bên được đề nghị nhận được thông báo về việc rút lại chào hàng trước khi trả lời chấp nhận. Theo nguyên tắc, thời hạn hợp lý này được xác định bởi khoảng thời gian giữa ngày bên được đề nghị nhận được chào hàng và ngày bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận. 

3. Khái niệm và đặc điểm về chấp nhận chào hàng theo quy định của CISG.

Quy định tại điều 18 CISG, một chấp nhận chào hàng được cấu thành khi một lời tuyên bố hay một hành vi khác của người được chào hàng biểu lộ sự đồng ý với chào hàng. Đặc biệt, sự im lặng hoặc không hành động không mặc nhiên được coi là một sự chấp nhận.  Chấp nhận chào hàng là câu trả lời đồng ý của người được chào hàng và nội dung chào hàng.

Như vậy chấp nhận chào hàng có thể được thể hiện dưới các hình thức: bằng tuyên bố ( thông qua thông báo văn bản, hành vi khác,…) hoặc không hành động (im lặng); được thực hiện bởi người nhận chào hàng và được gửi tới người chào hàng ban đầu.

Chấp nhận chào hàng có hiệu lực khi:

- Chấp nhận vô điều kiện đối với chào hàng.

- Gửi tới tay người chào hàng trong thời hạn mà người chào hàng đã quy định trong chào hàng, hoặc nếu trong một khoảng thời gian hợp lý khi không có những quy định về thời hạn chào hàng, trong đó có xét đến tốc độ của phương tiện liên lạc do người nhận chào hang sử dụng.

- Một chào hàng phải được chấp nhận ngay trừ khi có các tình tiết khác bắt buộc

Chấp nhận chào hàng cũng phải được ghi rõ ràng là đồng ý như thế nào, mức độ ra sao so với chào hàng đã được gửi, và được gửi tới địa chỉ chính xác, rõ ràng của người chào hàng. một thông báo chấp nhận chào hàng hoặc bất cứ một sự thể hiện ý chí nào cũng được coi là "tới nơi" người được chào hàng khi được thông tin bằng lời nói với người này, hoặc được giao bằng bất cứ phương tiện nào cho chính người được chào hàng tại trụ sở thương mại của họ, tại địa chỉ bưu chính hoặc nếu họ không có trụ sở thương mại hay địa chỉ bưu chính thì gửi tới nơi thường trú của họ.

4. Thế nào là “chấp nhận chào hàng vô điều kiện” theo quy định của CISG? Cho 1 ví dụ và phân tích.

Khái niệm về chấp nhận chào hàng: khoản 1 Điều 18 CISG: Một lời tuyên bố hay một hành vi khác của người được chào hàng biểu lộ sự đồng ý với chào hàng cấu thành chấp nhận chào hàng. Sự im lặng hoặc không hành động không mặc nhiên được coi là một sự chấp nhận chào hàng.

- Chấp nhận chào hàng vô điều kiện được hiểu khái quát là bên nhận chào hàng đồng ý toàn bộ nội dung của chào hàng, từ tên gọi, chất lượng, số lượng đến giá cả và các nội dung liên quan của chào hàng đó. Bên nhận không có bất kì sửa đổi hay bổ sung gì làm thay đổi cơ bản nội dung của chào hàng và không tạo ra một chào hàng mới.

- Có sự thay đổi, sửa đổi nội dung nhưng sự thay đổi này không làm thay đổi cơ bản nội dung của hợp đồng, không thuộc vào trường hợp tại khoản 3 điều 19 CISG :  “Các yếu tố bổ sung hay sửa đổi liên quan đến các điều kiện giá cả, thanh toán, đến phẩm chất và số lượng hàng hóa, địa điểm và thời hạn giao hàng, đến phạm vi trách nhiệm của các bên hay đến sự giải quyết tranh chấp…”. 

Ví dụ: công ty A muốn kí kết hợp đồng với công ty B và có đưa ra chào hàng với nội dung: công ty a sẽ mua của công ty B 1000m vải lụa satanh chất lượng cao với giá 700$ (đô –la Mỹ) và bên công ty B phải giao hàng trong 7 ngày kể từ ngày kí kết hợp đồng/ ngày chấp nhận chào hàng. công ty B chấp nhận và gửi trả lời chào hàng cho công ty A với nội dung đồng ý toàn bộ về nội dung chào hàng, rằng sẽ giao 1000m vải lụa satanh chất lượng cao trong vòng 7 ngày kể từ ngày chấp nhận chào hàng và sẽ bán hàng với giá 700$ (đôla Mỹ) cho công ty A. cùng ngày, công ty B chuẩn bị hàng để có thể giao đúng hạn cho công ty A.

- Công ty A đã đưa ra một lời chào hàng rõ ràng, chính xác, đáp ứng yêu cầu của CISG về chào hàng theo khoản 1điều 14: chính xác, đầy đủ, rõ ràng về tên sản phẩm, số lượng/đơn vị đo lường, chất lượng, giá cả và được gửi đến 1 chủ thể xác định, là công ty B. hành động của bên A được coi là đưa ra lời chào hàng dành cho bên B.

- Bên B gửi trả lời chấp nhận chào hàng, đồng ý toàn bộ nội dung về giá, sl, cl,… của chào hàng, không có bất kì bổ sung hay sửa đổi nào

- Chấp nhận chào hàng vô điều kiện.

5. Khái niệm và đặc điểm về hoàn giá chào theo quy định của CISG.

- Khái niệm hoàn giá chào: được quy định tại Khoản 1 Điều 19 CISG: “Một sự phúc đáp có khuynh hướng chấp nhận chào hàng nhưng có chứa đựng những điểm bổ sung, bớt đi hay các sửa đổi khác thì được coi là hoàn giá chào và cấu thành một chào hàng mới”.

Khi bên chào hàng gửi chào hàng cho bên nhận chào hàng mà bên nhận lúc này không đồng ý toàn bộ nội dung của chào hàng, đồng thời đưa ra những điểm mình muốn bổ sung, bớt đi hay thay đổi có trong chào hàng thì lúc này được gọi là hoàn giá chào.

- Đặc điểm của hoàn giá chào:

+ Là phản hồi ( phúc đáp) của bên nhận chào hàng đối với chào hàng ban đầu được nhận từ bên chào hàng, là việc người được chào hàng trả lời người chào hàng với mục đích chấp nhận chào hàng nhưng đưa ra điều kiện sửa đổi, bổ sung nội dung chào hàng ban đầu.

+ Nội dung: chứa những điều khoản đã được sửa đổi, thay thế của bên nhận chào hàng. Nêu rõ các đề nghị sửa đổi, bổ sung – làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng hoặc không. 

+ Chủ thể đưa ra hoàn giá chào là bên nhận chào hàng ban đầu.

+ Mục đích: Bày tỏ chấp nhận chào hàng nhưng có mong muốn sửa đổi, bổ sung nội dung chào hàng. 

+ có thể tạo thành một chào hàng mới nếu các nội dung được sửa đổi, thay thế là thay đổi cơ bản nội dung của chào hàng ban đầu. các nội dung đó được quy định tại khoản 3 điều 19 CISG: “Các yếu tố bổ sung hay sửa đổi liên quan đến các điều kiện giá cả, thanh toán, đến phẩm chất và số lượng hàng hóa, địa điểm và thời hạn giao hàng, đến phạm vi trách nhiệm của các bên hay đến sự giải quyết tranh chấp được coi là những điều kiện làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng.”  Lúc này sẽ tồn tại một chào hàng mới với các nội dung mới được sửa đổi, thay thế và bên nhận chào hang ban đầu lại trở thành bên chào hàng mới.

+ hậu quả pháp lý: có thể tạo ra một chào hàng mới của người được chào hàng đối với người chào hàng ban đầu, chấm dứt hiệu lực pháp lý của chào hàng ban đầu.

6. So sánh chào hàng, chấp nhận chào hàng và hoàn giá chào theo quy định của CISG.

- Giống nhau:

+ Chào hàng, chấp nhận CH, hoàn giá chào hàng cùng là các giai đoạn của giao kết HĐ mua bán hàng hóa quốc tế.

+ Đều áp dụng cho việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa các bên vắng mặt.

- Khác nhau: 

Tiêuchí

Chào hàng

Chấp nhận chào hàng

Hoàn giá chào hàng

Khái niệm, cơ sở pháp  lý

Chào hàng là một đề nghị rõ ràng về việc kí kết HĐ của một người gửi cho một hay nhiều người xác định.

Một đề nghị ký kết hợp đồng gửi cho một hay nhiều người xác định được coi là một chào hàng nếu có đủ chính xác và nếu nó chỉ rõ ý chí của người chào hàng muốn tự ràng buộc mình trong trường hợp có sự chấp nhận chào hàng đó. Một đề nghị là đủ chính xác khi nó nêu rõ hàng hóa và ấn định số lượng về giá cả một cách trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc quy định thể thức xác định những yếu tố này.”

(khoản 1 điều 14 CISG)

Chấp nhận chào hàng là sự thể hiện ý chí đồng ý của người được chào hàng vs những đề nghị của người chào hàng.

“Một lời tuyên bố hay một hành vi khác của người được chào hàng biểu lộ sự đồng ý với chào hàng cấu thành chấp nhận chào hàng. Sự im lặng hoặc bất hợp tác vì không mặc nhiên có giá trị một sự chấp nhận.”

 

(khoản 1 Điều 18 CISG)

HGCH là việc người được chào hàng trả lời người chào hàng với mục đích chấp nhận chào hàng nhưng đưa ra điều kiện sửa đổi, bổ sung nội dung chào hàng.

 “Một sự phúc đáp có khuynh hướng chấp nhận chào hàng nhưng có chứa đựng những điểm bổ sung, bớt đi hay các sửa đổi khác thì được coi là từ chối chào hàng và cấu thành một hoàn giá.”.

(Khoản 1 Điều 19 CISG)

Chủ thể

Bên chào hàng (CSH hàng hóa)

Bên nhận chào hàng

Bên nhận chào hàng

Nội dung

Xác định rõ HH, tên HH, số lượng, chất lượng, giá cả của HH (không nhất thiết ấn định giá HH) [hoặc cơ sở để xác định vấn đề trên], địa chỉ người nhận xác định, cụ thể.

 

 

Nêu rõ việc chấp nhận chào hàng bằng lời tuyên bố hoặc một hành vi để người chào hàng biết được sự đồng ý của người được chào hàng đối với nội dung chào hàng. Trường hợp im lặng, hoặc không hợp tác vì không mặc nhiên cũng được coi là chấp nhận.

Nêu rõ các đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay đổi theo ý kiến của mình thấy phù hợp bên cạnh việc chấp nhận, đồng ý với chào hàng ban đầu.

Mục đích

Đề nghị rõ ràng việc kí kết HĐ, bày tỏ ý chí sẽ bị rằng buộc bởi lời đề nghị nếu có sự chấp nhận đề nghị đó

Biểu lộ sự đồng ý với chào hàng, sẵn sàng ký kết HĐ với bên chào hàng

Bày tỏ chấp nhận chào hàng nhưng có mong muốn sửa đổi, bổ sung, loại bớt (thay đổi) nội dung chào hàng.

Hậu quả pháp lý

Đề nghị về việc kí kể HĐ sẽ bị ràng buộc bởi lời đề nghị nếu chào hàng được chấp nhận

 

Chấp nhận đề nghị chào hàng sẽ dẫn tới việc chấp nhận kí kết HĐ, chịu ràng buộc vào nội dung chào hàng

Có thể tạo ra một chào hàng mới của người được chào hàng đối với người chào hàng ban đầu nếu những nội dung muốn thay thế, sửa đổi làm thay đổi cơ bản nội dung của chào hàng

Các trường hợp hủy bỏ

  • Chào hàng không tới tay người được chào hàng

  • Người được chào hàng từ chối chào hàng

  • Thông báo hủy chào hàng đến trước hoặc cùng lúc với chào hàng [với chào hàng không thể hủy bỏ]

  • Thông báo việc hủy chào hàng tới tay người chào hàng trước khi người này gửi chấp nhận chào hàng [với chào hàng có thể hủy bỏ]

  • Thông báo không chấp nhận chào hàng tới người chào hàng trước hoặc cùng lúc với chào hàng

  • Chấp nhận chào hàng không được gửi tới người chào hàng

 

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật  - Công ty luật Minh Khuê