Quy định

QUY ĐỊNH

TẠM THỜICỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 686-BXD-TCLĐ
NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1990 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,
QUYỀN HẠN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG
Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thi hành Quyết định số 316/CT , ngày 4-11-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện chế độkiến trúc sư trưởng ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nay Bộ Xâydựng quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động củaKiến trúc sư trưởng như sau:

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
CỦA KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG

Điều 1. Kiến trúc sư trưởng thành phốlà người giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý xây dựng theo quyhoạch thành phố đã được duyệt về địa điểm xây dựng, mỹ quan kiến trúc, cảnhquan và vệ sinh môi trường đô thị.

Kiến trúc sư trưởng chịu sự lãnh đạo toàn diện của Chủ tịchUỷ ban nhân dân thành phố và sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Bộ trưởng BộXây dựng.

Điều 2. Kiến trúc sư trưởng có nhữngnhiệm vụ chính như sau:

1. Căn cứ quy hoạchđã được duyệt, kế hoạch dài hạn và hàng năm về xây dựng mới, và cải tạo cácloại công trình của địa phương, của Trung ương, thuộc các thành phần kinh tếtrên địa bàn thành phố, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố những biện phápquản lý xây dựng theo đúng quy hoạch và kế hoạch đã được duyệt.

Phát hiện và kiến nghị với Uỷ ban nhân dân thành phố có biệnpháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các công trình xây dựng mới và cải tạo khôngtheo đúng quy hoạch đã được duyệt về vị trí địa điểm, phạm vi đất đai, vệ sinhmôi trường... nhằm đảm bảo sự thống nhất hoàn chỉnh về quy hoạch trong quátrình cải tạo, xây dựng phát triển thành phố.

2. Chịu trách nhiệm quản lý cảnh quan kiến trúc của đườngphố, quảng trường, trung tâm thành phố... và mỹ quan kiến trúc các công trìnhxây dựng.

3. Tham gia vào việc xét duyệt thiết kế và nghiệm thu đưavào sử dụng các công trình kiến trúc, công trình kỹ thuật đô thị... trên cáctuyến phố chính, các khu trung tâm và các công trình quan trọng xây dựng trongthành phố.

4. Chịu trách nhiệm lập danh mục các công trình xây dựng đãđược nghiệm thu và quản lý hồ sơ hoàn công những công trình quan trọng.

5. Tổ chức các cuộc thi tuyển thiết kế quy hoạch xây dựng vàcải tạo các đường phố chính, khu ở, khu trung tâm của thành phố... công trìnhkiến trúc quan trọng, mẫu nhà... xâydựng trong phạm vi thành phố.

6. Chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ, chính sách, quy chế quảnlý đô thị của Nhà nước, của Bộ Xây dựng, quy định của Uỷ ban nhân dân thànhphố.

Điều 3. Quyền hạn của kiến trúc sưtrưởng thành phố.

1. Hồ sơ thủ tục cấp đất xây dựng trước khi trình Chủ tịchUỷ ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhất thiết phải có ýkiến thoả thuận bằng văn bản của kiến trúc sư trưởng. Nếu trái với quy hoạch đãduyệt thì kiến trúc sư trưởng có quyền bác bỏ. Trường hợp cần thiết đưa ra Hộiđồng quy hoạch kiến trúc thành phố xem xét và kiến nghị cấp có thẩm quyền duyệtquy hoạch xét quyết định.

2. Được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố uỷ quyền cấp phépxây dựng và cải tạo các loại công trình xây dựng trong thành phố theo quy mô vàtính chất công trình.

3. Được quyền đến kiểm tra tất cả các công trình, côngtrường của Trung ương, địa phương thuộc các thành phần kinh tế xây dựng trênđịa bàn thành phố trong việc thực hiện các quy định trong giấy cấp đất và giấyphép xây dựng.

4. Thông báo cho các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước cơquan xử lý các vi phạm xây dựng đô thị biết khi có sự vi phạm quy tắc xây dựngđô thị. Trường hợp cần thiết được quyền thu hồi giấy phép xây dựng và quyền tạmthời đình chỉ những công trình xây dựng không đúng giấy phép, xây dựng tráiphép hoặc vi phạm quy tắc xây dựng đô thị, đồng thời báo cáo Chủ tịch Uỷ bannhân dân thành phố, Sở Xây dựng và thông báo các cơ quan có liên quan biết đểxử lý kịp thời.

II. BỘ MÁY LÀM VIỆC CỦA KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG
THÀNH PHỐ

Điều 4. Kiến trúc sư trưởng thành phốnằm trong Sở Xây dựng nhưng độc lập trong xử lý công việc, đồng thời có sự traođổi với giám đốc Sở Xây dựng những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ quản lý Nhànước của Sở.

Kiến trúc sư trưởng được sử dụng bộ máy có liên quan của Sởđể giúp việc và các phương tiện làm việc, đi lại của Sở để thực hiện nhiệm vụđược giao.

Điều 5. Kiến trúc sư trưởng thành phốđược sử dụng con dấu riêng để giao dịch và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đượcgiao.

Mẫu con dấu được quy định như sau: con dấu có đường kính f32mm. Vành ngoài Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (hoặc thành phố HCM). giữa: Kiến trúc sư trưởng thành phố.

III. VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC CỦATHÀNH PHỐ

Điều 6. Hội đồng quy hoạch - kiến trúcthành phố là cơ quan tư vấn của Uỷ ban nhân dân thành phố có nhiệm vụ xem xét,đánh giá tham gia ý kiến về phương hướng, kế hoạch quy hoạch, xây dựng pháttriển, cải tạo thành phố, các đồ án thiết kế quy hoạch kiến trúc, quy hoạchmạng lưới công trình kỹ thuật và đồ án thiết kế và các công trình quan trọng cóyêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao của thành phố.

Thành viên của Hội đồng gồm: Đại diện của các Sở và Hộichuyên ngành xây dựng, kiến trúc... và một số chuyên gia có kinh nghiệm cáclĩnh vực: quy hoạch, kiến trúc, khoa học kỹ thuật, điêu khắc, nghệ thuật tạohình, kinh tế, xã hội... do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định theođề nghị của kiến trúc sư trưởng. Chủ tịch Hội đồng do kiến trúc sư trưởng kiêmnhiệm.

IV. VIỆC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG THÀNHPHỐ

Điều 7. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiếntrúc sư trưởng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định sau khi đãthống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Bản quy định tạm thời này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quá trình thực hịên, nếu có vướng mắc đề nghịUỷ ban nhân dân thành phố có báo cáo để Bộ xem xét, sau một năm thực hiện sẽ tổchức rút kinh nghiệm và sửa đổi bổ sung.