Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến - Ảnh minh họa

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

>> Tải: Luật hợp tác xã năm 2003

Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP 
----------------------------------------