Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1. Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục với trường trung cấp, cao đẳng sư phạm

1.1. Các trường hợp đình chỉ hoạt động 

Các căn cứ đình chỉ, theo quy định tại khoản 2 Điều 83 văn bản hợp nhất số 07 bao gồm:

- Trường có hành vi gian lận để được thành lập/cho phép thành lập hoặc để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên;

- Trường không bảo đảm một trong các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên theo quy định.

- Trường tự tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

- Trường vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Quy trình thực hiện 

Thẩm quyền ra quyết định đình chỉ:

- Đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấpBộ trưởng Bộ GĐ&ĐT ra đình chỉ hoạt động.

- Đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳngChủ tịch UBND cấp tỉnh nơi trường thành lập quyết định đình chỉ hoạt động

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trường khi trường xảy ra trường hợp vi phạm nêu trên.

Trách nhiệm thực hiện: Người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nêu trên.

Bước 2: Người có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của trường.

Căn cứ ra quyết định: Căn cứ kết quả kiểm tra

Nội dung của quyết định đình chỉ bao gồm:

- Lý do đình chỉ,

- Thời hạn đình chỉ,

- Biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong trường.

Sau đó quyết định này phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thu hồi giấy phép hoạt động đào tạo của trường trung cấp, cao đẳng sư phạm

2.1. Thẩm quyền ra quyết định thu hồi

Đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấpBộ trưởng Bộ GĐ&ĐT ra đình chỉ hoạt động.

Đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳngChủ tịch UBND cấp tỉnh nơi trường thành lập quyết định đình chỉ hoạt động.

2.2. Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận

Trường trung cấp, trường cao đẳng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên khi rơi vào một trong số các trường hợp theo quy định tại Điều 84 sau:

- Trường có hành vi gian lận nhằm được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên;

- Trường có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về tổ chức, hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Trường có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải thu hồi;

- Trường bị giải thể theo quy định của pháp luật;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.3. Quy trình thu hồi giấy chứng nhận

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm, xác định lý do thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi trường có những hành vi vi phạm nêu trên.

Bước 2: Người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm, lý do thu hồi.

 

3. Thủ tục giải thể trường trung cấp, cao đẳng sư phạm

3.1. Căn cứ giải thể trường

Theo quy định tại Điều 85 văn bản hợp nhất số 07, trường trung cấp, cao đẳng sư phạm bị giải thể nếu:

- Trường trung cấp hoặc cao đẳng sư phạm vi phạm các quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng;

- Khi đã hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên mà trường vẫn không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ;

- Khi trường không được cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực;

- Khi trường không triển khai hoạt động đào tạo sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên;

- Giải thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.

3.2. Quy trình giải thể trường

Thẩm quyền ra quyết định giải thể:

- Đối với trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc trường cao đẳng sư phạm tư thục: Bộ trưởng Bộ GĐ&ĐT ra quyết định.

- Đối với trường trung cấp sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập đối với trường trung cấp sư phạm tư thục: Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi trường thành lập ra quyết định.

Hồ sơ giải thể:

- Công văn của trường đề nghị giải thể nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trong trường (Hồ sơ này chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể).

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người để nghị giải thể nộp hồ sơ hoặc người có thẩm quyền giải thể tổ chức kiểm tra tình trạng thực tế của trường khi trường có vi phạm

Bước 2: Ra quyết định giải thể trường

Căn cứ ra quyết định: Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền quyết định giải thể trường trung cấp, trường cao đẳng.

Thời hạn ra quyết định: Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường.

4. Đình chỉ hoạt động đào tạo của trường đại học

4.1. Căn cứ đình chỉ hoạt động đào tạo

Theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Văn bản hợp nhất số 07, trường đại học hoặc phân hiệu của trường đại học bị đình chỉ hoạt động đào tạo nếu rơi vào các trường hợp sau đây:

- Thứ nhất là trường có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo;

- Thứ hai là trường không bảo đảm một trong các điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo theo quy định khi cấp phép hoạt động.

- Thứ tư là người cấp phép cho trường thực hiện hoạt động đào tạo không đúng thẩm quyền;

- Thứ năm là trường vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ hoạt động;

- Thứ sáu là các trường hợp bị đình chỉ hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo

Thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của trường đại học, phân hiệu của trường đại học là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung của quyết đình chỉ hoạt động gồm có:

- Lý do đình chỉ.

- Thời hạn đình chỉ.

- Biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong trường.

Sau đó công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Quy định về giải thể trường đại học, phân hiệu trường đại học

5.1. Căn cứ giải thể

Theo quy định tại Điều 96 Văn bản hợp nhất số 07, trường đại học hoặc phân hiệu của trường đại học bị giải thể trong các trường hợp sau:

- Thứ nhất là trường hoặc phân hiệu của trường vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý và tổ chức hoạt động của trường đại học, phân hiệu của trường đại học;

- Thứ hai, sau khi hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo mà trường hoặc phân hiệu của trường vẫn không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ;

- Thứ ba là các mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường hoặc phân hiệu của trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

- Thứ năm là giải thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học; phân hiệu của trường đại học;

- Thứ sáu là trường hoặc phân hiệu của trường không thực hiện đúng cam kết thể hiện trong đề án được phê duyệt hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực.

5.2. Quy trình giải thể trường đại học, phân hiệu của trường đại học

Thẩm quyền ra quyết định giải thể:

- Đối với trường đại học: Do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định.

- Đối với phân hiệu của trường đại học: Do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định.

Hồ sơ giải thể:

- Công văn đề nghị giải thể trường đại học hoặc phân hiệu của trường đại học theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 96.

- Phương án giải thể trường đại học, phân hiệu của trường đại học, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 96 trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường.

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể:

Bước 1: Cơ quan chủ quản hoặc tổ chức, cá nhân thành lập trường nộp hồ sơ đề nghị giải thể về Bộ GD&ĐT.

Bước 2: Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định.

Nếu hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu quy định thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ GD&ĐT thông báo cho tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học, phân hiệu của trường đại học bổ sung và hoàn thiện hồ sơ xin giải thể trường.

Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đạt yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị giải thể, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường đại học hoặc Bộ quyết định đối với phân hiệu của trường đại học.

***Lưu ý:

Trừ trường hợp giải thể theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thành lập trường, các trường hợp vi phạm còn lại, nếu không có đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân thành lập trường thì Bộ GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thẩm định các điều kiện bị giải thể của trường đại học sau đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giải thể đối với trường đại học hoặc Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định giải thể đối với phân hiệu của trường đại học.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Các nội dung trên mang tính chất tham khảo. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê